Skępe, dn 03.10.2014r.

UMiG.6733.6.2014

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000  Nr 98 poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź, zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 03.10.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

- przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV,

- budowie linii kablowej SN 15kV,

- budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV

- przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV

dla wykonania zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 76 oraz poporawy warunków zasilania odbiorców w miejscowości Moczadła, gmina Skępe

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Andrzej Gatyński