Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lucjan Stroiński – tel. 54 287-70-65, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. 54 287-85-48, faks 54 287-72-04, w godz. 9-14

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku obejmujące następujące zadania:

1. Zadanie nr 1:

- sołectwa: Lubówiec, Jarczewo, część sołectwa Łąkie

- miejscowości: Lubówiec, Jarczewo, Narutowo, Kierz, część wsi Łąkie do trasy nr 10;

2. Zadanie nr 2:

- sołectwa: Żagno, Żuchowo

- miejscowości: Zagno – od zjazdu z drogi Józefkowo – Głęboczek, Pokrzywnik – do granic Gminy, Żuchowo do trasy nr 10;

3. Zadanie nr 3:

- sołectwa: Ławiczek, Huta, Boguchwała, część sołectwa Moczadła

- miejscowości: droga Skępe – Huta do granic miasta, Ławiczek, Huta, Obóz, droga do granic Gminy w kierunku Źródeł, Gorzeszyn, Boguchwała, Grabówiec – droga autobusowa do granic miasta, Kujawy, Zajeziorze, Gęstowarka: część wsi Kukowo do drogi w kierunku Ligowa tj. teren od drogi Skępe – Huta do drogi powiatowej Skępe – Ligowo i granic Gminy;

4. Zadanie nr 4:

- sołectwa: Czermno, część sołectwa Moczadła i Wólka

- miejscowości: Czermno, Czarny Las, Babie Ławy, Guzowatka, Koziołek, Modrzewie, Chałacie, część wsi Kukowo, Moczadła, Rumunki Skępskie, Wólka i Wólka Rumunki tj. teren od drogi powiatowej Skępe – Ligowo do drogi krajowej nr 10 i granic Gminy;

5. Zadanie nr 5

- sołectwa:  Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo

- miejscowości: Łąkie, Huta Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo, Radziochy, Bógzapłać, Kamienica, Krzyżówki, droga dojazdowa, do „rybakówki” w Łąkiem tj. teren od drogi powiatowej Skępe – Rypin do terenu objętego zadaniem nr 1 i granic Gminy.

6. Zadanie nr 6

Udrażnianie na wezwanie Zamawiającego nieprzejezdnych dróg w związku z obfitymi opadami śniegu (teren całej gminy).

 

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie jako część należy rozumieć poszczególne zadania wskazane w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnych uprawnień wykonawca musi udokumentować:

8.1.1.1. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

- w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca musi udokumentować:

8.1.2.1. wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.1. w przypadku zadań 1-5 dysponowanie co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NNW o mocy nie mniejszej niż

81.3.2. w przypadku zadania 6 dysponowanie co najmniej jednym pojazdem – ładowarką  z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem OC i NNW o mocy nie mniejszej niż 90 KM.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wizji lokalnej przeprowadzonej po terminie otwarcia ofert a przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

- w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi udokumentować:

8.1.3.3. dysponowanie co najmniej 1 kierowcą/operatorem posiadającym stosowne uprawnienia do prowadzenia, bądź obsługi pojazdów-urządzeń służących do realizacji zamówienia (w przypadku składania oferty na więcej niż jedna część należy wykazać dysponowanie taką ilością kierowców na ile części składana jest oferta).

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.4 i ppkt 3.5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8.1.4.1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 10.000,00 zł.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale IX, pkt 3 ppkt 3.1 oraz ppkt 3.6. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe:
Skępe, ul. Kościelna 2, pok. nr 5, w terminie do dnia 03.12.2014 r. do godz. 12:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień odpowiadających swoim rodzajem zamówieniu podstawowemu.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2014 r. pod numerem 387480-2014.

 

Andrzej Gatyński

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.25.2014 na Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

Część nr 1: Zadanie nr 1:

„MARTRANS” Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy „MARTRANS” Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Handel i Usługi Budowlane

„ER-BRUK” Karen Avetisyan

ul. Starowiejska 87; 87-603 Wielgie

85,95%

85,95 pkt

4

P.H.U. Barbara Skowrońska

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

91,90%

91,90 pkt

5

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

94,27%

94,27 pkt

6

„MARTRANS” Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

7

Zakład produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KAMA Kowalski” Antoni Piotr Kowalski

Rumunki Skępskie 28A, 87-630 Skępe

94,27%

94,27 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego w części nr 1 zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. „a” ustawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 2: Zadanie nr 2:

„MARTRANS” Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy „MARTRANS” Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Handel i Usługi Budowlane

„ER-BRUK” Karen Avetisyan

ul. Starowiejska 87; 87-603 Wielgie

88,89%

88,89 pkt

4

P.H.U. Barbara Skowrońska

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

92,10%

92,10 pkt

5

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

94,44%

94,44 pkt

6

„MARTRANS” Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego w części nr 2 zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. „a” ustawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 3: Zadanie nr 3:

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Marcin Orszak,
Ławiczek 27, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Marcin Orszak, Ławiczek 27, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

1

MAG-MAR

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

Mariusz Kalinowski

ul. Basztowa 1, 87-617 Bobrowniki

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

2

Handel i Usługi Budowlane

„ER-BRUK” Karen Avetisyan

ul. Starowiejska 87; 87-603 Wielgie

79,41%

79,41 pkt

3

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Marcin Orszak,
Ławiczek 27, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego w części nr 3 zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 1.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 4: Zadanie nr 4:

„MARTRANS” Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy „MARTRANS” Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Handel i Usługi Budowlane

„ER-BRUK” Karen Avetisyan

ul. Starowiejska 87; 87-603 Wielgie

91,83%

91,83 pkt

4

P.H.U. Barbara Skowrońska

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

93,88%

93,88 pkt

5

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

96,96%

96,96 pkt

6

„MARTRANS” Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego w części nr 4 zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. „a” ustawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 5: Zadanie nr 5:

„MARTRANS” Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy „MARTRANS” Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Handel i Usługi Budowlane

„ER-BRUK” Karen Avetisyan

ul. Starowiejska 87; 87-603 Wielgie

88,89%

88,89 pkt

4

P.H.U. Barbara Skowrońska

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

92,10%

92,10 pkt

5

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

92,71%

92,71 pkt

6

„MARTRANS” Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego w części nr 5 zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. „a” ustawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część nr 6: Zadanie nr 6:

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Marcin Orszak,
Ławiczek 27, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Firmy Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Marcin Orszak, Ławiczek 27, 87-630 Skępe, spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów.

 

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Razem

2

Handel i Usługi Budowlane

„ER-BRUK” Karen Avetisyan

ul. Starowiejska 87; 87-603 Wielgie

64,71%

64,71 pkt

3

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Marcin Orszak,
Ławiczek 27, 87-630 Skępe

100,00%

100,00 pkt

5

Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe

78,57%

78,57 pkt

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego w części nr 6 zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. „a” ustawy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skępe, dnia 15.12.2014 r.

 Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe