UCHWAŁA Nr XXVII/ 188 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 24 lutego 2006 roku

 

 

w sprawie:  nadania tytułu „ HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SKĘPE ”

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.zm.)

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

Nadać tytuł „ Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Skępe ” Pani Marii Sobocińskiej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński