Burmistrz

Miasta i Gminy Skępe

 

obrazek

 

mgr inż. Piotr Wojciechowski

 

 

 

 

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW 

 

Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek o godz. 800 - 1600, w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek,w godzinach od 1530 - do 1600.

 


Kompetencje Burmistrza

        Do kompetencji burmistrza należy wykonywanie uchwał rady miejskiej oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań burmistrza, stanowi jedynie, że do zadań burmistrza należy w szczególności:

-przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej;

-  określanie sposobu wykonywania uchwał;

-  gospodarowanie mieniem komunalnym;

-  wykonywanie budżetu;

-  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Ustawa stanowi również, że burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenie woli w imieniu gminy składa  jednoosobowo burmistrz. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika miasta i gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Do kompetencji wójta należy także opracowywanie projektu budżetu miasta i gminy. Bez zgody burmistrza rada miejska nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia żródeł tych dochodów.

 

Burmistrz odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

-zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy;

-  dokonywania wydatków budżetowych;

-  zgłaszania propozycji zmian w budżecie miasta i gminy;

-  dysponowania rezerwami budżetu miasta i gminy;

-  blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

Burmistrz, jako organ wykonawczy miasta i gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki burmistrz może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje burmistrz w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady miejskiej.

 

Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy urzędu miasta i gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

 

Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta i gminy zastępcy burmistrza lub sekretarzowi miasta i gminy.

 

Do kompetencji burmistrza należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.