Ogłoszenie o zamówieniu
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

(CPV: 66.51.00.00-8 - usługi ubezpieczeniowe; CPV: 66.51.50.00-3 - usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty; CPV: 66.51.60.00-0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; CPV: 66.51.21.00-3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 54 287-85-21, faks. 54 287-72-04, e-mail umig@skepe.pl, adres internetowy: www.bip.skepe.pl

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Beata Chościńska – tel. tel. (56) 669-05-33, fax (056) 664-47-06, e-mail: beata.choscinska@maximus-broker.pl, Krzysztof Jaworski - pokój nr 13, tel. (54) 287-85-48, e-mail: k.jaworski@skepe.pl, w godz. 8.00-15.00.

 

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017.

Część I Zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

- ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

- ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

- ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe

2. Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem, ul. 1 Maja 89, 87-630 Skępe

3. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, ul. 1 Maja 89, 87-630 Skępe

4. Szkoła Podstawowa w Wólce, Wólka 133 B, 87-630 Skępe

5. Szkoła Podstawowa w Czermnie, Czermno 19A, 87-630 Skępe

6. Przedszkole Publiczne im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem, ul. Dworcowa 21, 87-630 Skępe

7. Publiczne Przedszkole Pod Lipami w Wiosce, Wioska 5, 87-630 Skępe

8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe

9. Jednostki OSP

Część II Zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

- ubezpieczenia assistance,

w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

Opis części zamówienia:

Część I Zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

w zakresie:

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

- Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

Część II Zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

- ubezpieczenia assistance.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. 

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oceny spełnienia przez Wykonawcę ogólnego warunku Zamawiający będzie dokonywał na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. 

8.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

8.2.1. wykonawców, którzy nie spełniają warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

8.2.2. wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa a art. 31a ust. 1 ustawy, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

8.2.3. wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą,

8.2.4. wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

8.2.5. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8.2.6. wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach określonych w rozdziale IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8.3. Zamawiający odrzuca ofertę która:

8.3.1. jest niezgodna z ustawą;

8.3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

8.3.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8.3.4. zawiera rażącą niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8.3.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

8.3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

8.3.7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt 3;

8.3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9. Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 80%;

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20%.

 

11. Miejsce oraz termin składania ofert:  oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem: Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. nr 5, w terminie do dnia 22.12.2014 r. do godz. 10:00.

 

12. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.

 

16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym.

2. Zamówienia uzupełniające mogą również dotyczyć przedłużenia terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia).

3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

 

17. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.12.2014 r. pod numerem 408306-2014.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę załącznika nr 4.

 

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert termin na składanie ofert pozostaje bez zmian.

 

Skępe, dn. 16.12.2014 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.262014 na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe w latach 2015-2017 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku
ul. Warszawska 17, 87-800 Włocławek

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Toruniu Oddział we Włocławku, ul. Warszawska 17, 87-800 Włocławek spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

W postępowaniu została złożona 1 oferta.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówień publicznych zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. „a” ustawy.

 

Skępe, dnia 23.12.2014 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe