PROTOKÓŁ NR I/VII/2014

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM 

z dnia  28 listopada 2014 roku

 

Pierwszą Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Skępem rozpoczęto o  godzinie 1100 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy.

Obradom sesji przewodniczył najstarszy wiekiem radny Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                    - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                           

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pan Józef Sobociński                                    -  Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                               - Skarbnik Miasta i Gminy;

 

 

Przed przystąpieniem do porządku obrad sesji, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skępem Pani Aneta Kisielewska  pogratulowała i wręczyła wszystkim nowo wybranym radnym stosowne zaświadczenia, stwierdzające wybór na radnego VII kadencji Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu do protokołu). Pogratulowała i wręczyła również Panu Piotrowi Wojciechowskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu).

 

PKT  1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Otwarcia posiedzenia dokonał najstarszy wiekiem radny – senior Ryszard Szewczyk, podziękował w imieniu własnym, radnych obecnych na sesji oraz   Pana Burmistrza wszystkim wyborcom za wybór obecnych na radnych.

Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem (scenariusz sesji inauguracyjnej w załączeniu). Następnie powitał wszystkich radnych, Burmistrza Piotra Wojciechowskiego, oraz wszystkich zebranych na sali obrad. Radny senior –Ryszard Szewczyk poinformował, że w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec tego stwierdził  prawomocność obrad.

 

PKT  2

Ślubowanie radnych

 

            Radny senior -Ryszard Szewczyk oznajmił, iż warunkiem wykonywania mandatu radnego jest złożenie przez niego ślubowania. Poprosił najmłodszą wiekiem radną Annę Sobocińską  o odczytanie roty ślubowania i  odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej  w Skępem, a następnie każdego z wyczytanych o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”. Poinformował, że po słowie „Ślubuję”, każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”.

            Poprosił wszystkich zebranych na sali obrad o powstanie, a następnie została odczytana przez radną Annę Sobocińską  rota ślubowania: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.

            Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych, serdecznie im pogratulował i stwierdził o objęciu przez nich mandatu radnego Rady Miejskiej w Skępem.

 

PKT 3

Złożenie ślubowania przez Burmistrza

Radny senior -Ryszard Szewczyk poprosił  wszystkich zebranych o powstanie, a następnie została odczytana przez radną Annę Sobocińską rota ślubowania:          „Obejmując urząd Burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”.

Burmistrz Piotr Wojciechowski złożył ślubowanie przed Radą Miejską (w załączeniu).

 

PKT 4

Przyjęcie porządku obrad

 

Radny senior-  Ryszard Szewczyk przystępując do realizacji w/w punku obrad, złożył wniosek o zmianę porządku obrad w ten sposób, że począwszy od PKT 5 otrzymuje on brzmienie:

PKT 5. Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

PKT 6. Wybór Przewodniczącego Rady:

1)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem,

2)      przyjęcie regulaminu głosowania,

3)      przeprowadzenie głosowania (tajnego),

4)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

PKT 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od  Radnego Seniora.

PKT 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady:

1)      zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem,

2)      przyjęcie regulaminu głosowania,

3)      przeprowadzenie głosowania (tajnego),

4)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

PKT 9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Prowadzący obrady radny senior Ryszard Szewczyk odczytał projekt porządku obrad, który w wyniku głosowania przyjęty został j e d n o g ł o ś n i e.

PKT 5

Powołanie składu Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

Prowadzący obrady radny senior - Ryszard Szewczyk poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem. 

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:

- radny Mariusz Elwertowski  zgłosił kandydaturę radnej Aleksandry Ruszkowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie,

- radny Janusz Kozłowski zgłosił kandydaturę radnego  Jana Bogdanowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie,

- radny Roman Targański zgłosił kandydaturę radnej Marii Kuczmarskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie,

- radny Krzysztof Suchocki zgłosił kandydaturę  radnego  Mirosława Redeckiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.  Decyzję swoją uzasadnił tym,  że trzyosobowa komisja jest wystarczająca do przeprowadzenia procedury.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania, skład Komisji Skrutacyjnej przyjęty został j e d n o g ł o ś n i e.

Na przewodniczącą komisji wybrano radną Aleksandrę Ruszkowską.

PKT 6

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

1)                  Zgłaszanie kandydatów na funkcje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem.

          Prowadzący obrady radny senior- Ryszard Szewczyk poinformował, iż zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wybór Przewodniczącego Rady zostanie dokonany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego rady:

-          radna Aleksandra Ruszkowska zgłosiła kandydaturę radnego Ryszarda Szewczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie,

-          radna Anna Sobocińska zgłosił kandydaturę radnego Janusza Kozłowskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie,

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Następnie radny senior - Ryszard Szewczyk poprosił o pięć minut przerwy w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

2)                  Przyjęcie regulaminu głosowania

            Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna  Aleksandra Ruszkowska odczytała regulamin wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem, który został przez radnych przyjęty jednogłośnie (w załączeniu).

3)                  Przeprowadzenie głosowania (tajnego).

             Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  radna Aleksandra Ruszkowska  wyczytywała z listy radnych, którzy  kolejno  przystępowali do tajnego głosowania. Następnie radny senior Ryszard Szewczyk poprosił Komisję Skrutacyjną  o przystąpienie  do pracy.

Wyniki głosowania: Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska  odczytała protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu). W wyniku głosowania bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym,  w obecności 15 radnych – Przewodniczącym Rady Miejskiej  w Skępem został wybrany Pan Ryszard Szewczyk.

            Radny Ryszard Szewczyk serdecznie podziękował  radnym za zaufanie i ma nadzieję, że  współpraca będzie  układała się  dobrze.

4)                  Podjęcie uchwały  stwierdzającej wybór.

            Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem, która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie.

 

PKT 7

Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

 

            Z uwagi, że radny senior Ryszard Szewczyk został wybranym Przewodniczącym Rady, kontynuował dalsze prowadzenie obrad.

 

PKT 8

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem

1)      Zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej w Skępem.

Przewodniczący Rady Ryszard Szewczyk poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady:

-          radny Marcin Mierzejewski zgłosił kandydaturę radnego Janusza Kozłowskiego który wyraził zgodę na kandydowanie,

-          radny Mirosław Redecki zgłosiła kandydaturę radnego  Mariusza Radosława Elwertowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Następnie  Przewodniczący Rady poprosił o pięć minut przerwy w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

2)      Przyjęcie regulaminu głosowania

             Przewodnicząca komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska odczytała regulamin wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem, który został przez radnych przyjęty jednogłośnie (w załączeniu).

            Obecny na sesji Radca Prawny Dariusz Galek dokonał  dokładniejsze wyjaśnienia samej procedury głosowania (zgodnie z regulaminem). 

1)      Przeprowadzenie głosowania (tajnego).

            Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  wyczytywała z listy radnych, którzy  kolejno  przystępowali do tajnego głosowania. Następnie Przewodniczący Rady  Ryszard Szewczyk poprosił Komisję Skrutacyjną  o przystąpienie  do pracy.

Wyniki głosowania: Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radna Aleksandra Ruszkowska  odczytała protokół w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w Skępem (w załączeniu). W wyniku głosowania bezwzględną większością głosów,  w głosowaniu tajnym, w obecności 15 radnych – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem została wybrany Pan Mariusz Radosław Elwertowski.

Przewodniczący Rady serdecznie pogratulował radnemu Mariuszowi Elwertowskiemu  wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

2)      Podjęcie uchwały  stwierdzającej wybór.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem, która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie.

Następnie  nastąpiło uroczyste  powitanie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Pana Piotra Wojciechowskiego, poprzez wręczenie kwiatów  przez Przewodniczącą  Miejskiej Komisji Wyborczej w Skępem.

Burmistrz Piotr Wojciechowski zabrał głos i na wstępie podziękował ustępującemu Burmistrzowi Andrzejowi Gatyńskiemu za wiele lat pracy na rzecz mieszkańców miasta i gminy Skępe, wręczając symboliczne kwiaty. Następnie podziękował za zaufanie jakim został obdarzony 16 listopada 2014 roku. Myśli, że tego zaufania nie zwiedzie. Powiedział, że chciałby być burmistrzem wszystkich mieszkańców,  również  tych, którzy głosowali 16 listopada za jego kontrkandydatami. Powiedział, że miasto i gmina Skępe to nasze wspólne dobro, wspólna sprawa. Chciałby, aby praca przebiegała w sposób jednoczący,  na zasadzie porozumienia, a nie na zasadzie waśni lub kłótni czy sporu. Tylko w taki sposób możemy razem wspólnie budować przyszłość dla miasta i gminy Skępe. Jako Burmistrz chciałby pracować na rzecz rozwoju Skępego i gminy w dobrym kierunku, stawiać na wykorzystanie jego potencjału gospodarczego, jednocześnie chciałby dobrze i owocnie pracować  z Radą Miejską w Skępem,  z sołtysami gminy Skępe , gdyż jest to podstawa funkcjonowania samorządu lokalnego. Zaprosił do tej współpracy wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro i przyszłość miasta i gminy Skępe.

W dalszej kolejności głos zabrał były burmistrz Andrzej Gatyński.  Powiedział, że w końcu doszło do tego, że może  przekazać  władzę, gdyż przez  16 lat nie mógł tego dokonać. Następnie zdał  krótki raport  odnośnie stanu mienia, z którym o zapoznanie się poprosił   Burmistrza Piotr Wojciechowskiego. Na koniec podziękował wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Skępe,  za to, że od 1990 roku sześciokrotnie powierzane mu były różne funkcje. Poinformował, że 24 lata  był radnym z tego 16 lat Burmistrzem. Życzy każdemu  takiego wyniku, podkreślając, że praca w samorządzie nie jest łatwym zadaniem. Podziękował za współpracę wszystkim pracownikom miasta i gminy Skępe, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych i za ich pośrednictwem ich pracownikom. Złożył na ręce Burmistrza serdeczne życzenia, gratulacje i podziękowania, zapraszając do współpracy między organem wykonawczym  i uchwałodawczym.

 

PKT 9

Zakończenie obrad I Sesji Rady

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady pierwszej sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk