Uchwała Nr IV/16/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2013 r., poz.1591 ze zm.[1]) w związku z art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych [2] (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.[3]) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) w związku z art.9, art.28 §4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749, ze zm.[4]): Dz.U. z 2012 r. poz. 848 i poz.1101)  uchwala się, co następuje  :

§ 1.   W uchwale Nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się nastepujące zmiany:

1)  w § 2 ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6)  W sołectwie Likiec - Pani Rydzyńska Anna;

2)  w § 2 ust.1 uchyla się pkt 12;

3)  w załączniku do w/w uchwały uchyla się w tabeli pozycję 13.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2014 r. poz. 40

[4]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2012 r. poz.848, poz. 1101, poz.1342 i poz.1529, Dz.U. z 2013 r. poz. 35,  poz. 1027, poz.1036, poz.1145. poz. 1149, poz. 1289 i poz.1313 i dz.U. z 2014 r. poz. 183, poz.567, poz. 1215 i poz.1328