Uchwała Nr IV/17/2014
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2014 (Dz.AUrz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 264) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 lutego 2014 r.,

-  Uchwałą XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 marca 2014 r.

-  Uchwałą XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2014 r.,

-  Uchwałą XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 kwietnia 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2014 r.,

-  Uchwałą XXXVII/282/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 maja 2014 r.

-  Uchwałą XXXVIII/288/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2014 r.

-  Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 lipca 2014 r.

-  Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 lipca 2014 r.

-  Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 sierpnia 2014 r.

-  Uchwałą XXXIX/297/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 sierpnia 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 sierpnia 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 września 2014 r.,

-  Uchwałą XL/302/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 października 2014 r.,

-  Uchwałą XLI/311/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 3 listopada 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 listopada 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 listopada 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 listopada 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 1 grudnia 2014 r.,

-  Uchwałą III/9/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r.,

-  Zarządzeniem Nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 grudnia 2014 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 28.886.953,29 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 27.270.645,29 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 1.616.308,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.000.629,29 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3". .

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 30.653.004,29 z, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 26.465.649,29 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 4.187.355,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.000.629,29 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3)  § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

4) ) § 9 otrzymuje brzmienie: " § 9.Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

5)  § 4 otrzymuje brzmienie:  „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.766.051,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1)  z zaciąganych pożyczek w kwocie 739.756,00 zł

2)  z zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł

3)  z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 526.295,00 zł".

6)  § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.468.406,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 702.355,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

7)  § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł,

8)  § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12.Upoważnia się Burmistrza do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

-  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł,

-  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.239.756,00 zł,

2)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 650.000,00 zł.

3)  do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,

4)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/17/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/17/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/17/2014
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

 Dochody zmniejsza  się o kwotę 300.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1)  Urealnienie planu finansowego dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach:

 - dział 020 rozdział 02001 „Gospodarka leśna” /-/ 396 zł,

 - dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /-/ 39.604 zł ,

 - dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /-/ 3.000  

 - dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne'' /+/ 450 zł,

 - dział 756 w tym:

 * rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” /+/ 800 zł,

 * rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych'' § 0310 /-/ 30.000 zł,, § 0500 /-/ 11.000 zł,

 * rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,  podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych''
§ 0310 /-/ 50.000 zł, § 0360 /-/ 6.000 zł, § 0370 /-/ 1.600 zł , § 0500 /-/ 25.771 zł. § 0690 /+/ 1.500 zł, § 0910 /+/ 1.000 zł,

 * rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 0690 /+/ 700 zł, § 0920 /+/ 10 zł,

 - dział 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 0920 /+/ 2.000 zł,

 - dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0830 /+/ 450 zł,

 - dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 0920 /+/ 12 zł, § 0970 /-/ 12 zł.

 - dział 852 rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 0830 /+/  1.000 zł,

 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  /+/ § 0830 /-/ 10.000 zł. § 0920 /+/ 1.000 zł,

 - dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg /+/ 70 zł.

 2) Dokonuje się zmniejszenia w kwocie 115.947 zł w związku z realizacją projektu „ Nie bądź sępem – ucz się w Skępem” z uwagi na fakt iż dotacja wpłynie w mniejszej wysokości niż zakładana. Zwiększona zostanie natomiast kwota dotacji w roku 2015.

 3) Zmniejsza się plan w dziale 900 rozdział 90002 § 2460 /-/ 15.842 zł dostosowując go do faktycznie otrzymanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.

 Wydatki zmniejsza  się o kwotę 300.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1) Dokonuje się zmniejszenia w kwocie 115.945 zł w związku z realizacją projektu „ Nie bądź sępem – ucz się w Skępem” z uwagi na fakt iż dotacja wpłynie w mniejszej wysokości niż zakładana. Zwiększona zostanie natomiast kwota  dotacji w roku 2015.

 2) Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół, gimnazjum i przedszkoli w następujący sposób:

 a)  Szkoła Podstawowa w Skępem - kwota /±/ 3.059 zł. Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS na rok 2014.

 b)  Gimnazjum w Skępem - kwota /±/ 3.543 zł. Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS na rok 2014.

 c) Szkoła Podstawowa w Wólce  /±/ 576 zł. Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS na rok 2014.

 d) Szkoła Podstawowa w Czermnie  /±/ 1.032 zł. Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS na rok 2014.

 e) Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg-Zarembiny w Skępem  /±/ 31 zł. Urealnienie planu po stronie wydatków związane jest z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS na rok 2014.

 3) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdziałach: 

 - dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody”/-/ 75.000 zł,

 - dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 43.934 zł,

 - dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” /+/ 927 zł,

 - dział 710 rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” /-/ 10.500 zł,

 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)” /+/ 3.675 zł,

 - dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” /+/ 10 zł,

 - dział 751 rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” /-/ 10 zł,

 - dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /+/ 4.600 zł,

 - dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /-/ 4.600 zł ,

 - dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/10.000 zł,

 - dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” /-/ 10.000 zł

 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” /-/ 131.429 zł,

 - dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami /-/ 15.842 zł,

 4) Zapewnia się środki zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Lipnie na rzecz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna  Insurance Group w Warszawie w kwocie należności głównej 25.412,54 wraz z należnymi odsetkami i kosztami procesu. Po dokonaniu wypłaty zwrócimy się do naszego ubezpieczyciela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o dokonanie refundacji poniesionych kosztów.

 5) Urealnia się załącznik „zadania inwestycyjne w 2014 r.” zmniejsza środków na wodociągi i kanalizację a zwiększa na odszkodowania.

 6) Załącznik zestawienia planowanych kwot dotacji zmniejsza się o kwotę 24.600 zł. w związku ze zmianą paragrafów niezbędnych do realizacji zadania.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

 - za uchwałą oddano 15 głosów

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów

 - wstrzymujących się głosów 0.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146