Uchwała Nr V/18/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Miasto i Gminę Skępe  wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie i realizację przez Miasto i Gminę Skępe wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz wniesienie wkładu własnego przez Miasto i Gminę Skępe w wysokości 5% budżetu projektu.

2.  Wyraża się zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w ust. 1 przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i występowanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roli Beneficjenta Projektu.

3.  Miasto i Gmina Skępe w ramach projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” będzie realizowała zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe”.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Uzasadnienie

 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w wykonaniu wydanej przez Starostę Lipnowskiego decyzji nr OŚ.7624-33/08/10 z dnia 17.03.2010 r.    (ze zmianami) zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych i obojętnych w miejscowości Skępe przy ul. Warszawskiej, zarządzający tym składowiskiem, czyli Miasto i Gmina Skępe, jest zobowiązana do przeprowadzenia jego rekultywacji. W związku z tym, że zawsze są to znaczne koszty finansowe takiego zadania, pozostawało to w budżecie gminy w strefie zamierzeń przyszłościowych – tzn., realizacja przenoszona była na kolejne lata budżetowe.

 W latach 2014 – 2015 zaistniała możliwość uzyskania dofinansowania z programów pomocowych z UE w wysokości 95% kosztów z programu priorytetowego NFOŚiGW „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.

 Podstawowym warunkiem udziału w Programie jest wymóg zgłoszenia składowisk, w ramach jednego projektu przez kilka zainteresowanych gmin, którego podmiotem koordynującym realizację przedsięwzięcia, wnioskodawcą o dotację na ten cel i beneficjentem dotacji, w imieniu gmin uczestniczących w jego realizacji, będzie Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 Wobec tego uwarunkowania, Miasto i Gmina Skępe, zainteresowana uczestnictwem we wspólnym projekcie, postanowiła upoważnić Marszałka Woj. Kuj.-Pom. do złożenia wniosku o uzyskanie dotacji  oraz do realizacji zadania w imieniu występujących gmin w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

 Zgodnie z założeniami tego programu, a tym samym planowanym naborem wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie, należy przedłożyć stosowną uchwałę Rady Miejskiej w Skępem, upoważniającą Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do złożenia dokumentów, a następnie przyjęcie przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe” do realizacji w zakresie obciążającym gminę.

 Zrealizowanie obowiązku rekultywacji zamkniętego składowiska w Skępem, będzie kluczowym elementem osiągnięcia pełnego efektu ekologicznego w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

 Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu jest uzasadnione.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072