Uchwała Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Skępem

 Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1]), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Skępem wprowadza się następujące zmiany:

1)  uchyla się § 3.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01 stycznia 2015 roku.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072