Uchwała Nr V/23/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 Na podstawie  art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze  zm[1]) oraz § 101 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Skępe uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2003 roku (Dz.Urz. Woj.Kuj.-Pom. Nr 69, poz.1070, zmieniony Uchwałą Nr VI/43/2007 Rady miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 roku (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 68, poz. 1115)  , uchwala się, co następuje:

§ 1.   Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skepem na 2015 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


 Załącznik do Uchwały Nr V/23/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

1)  Zapoznanie z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy - po przeprowadzeniu kontroli.

2)  Kontrole problemowe zlecone przez Radę Miejską - na wniosek.

3)  Kontrola problemowa wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - II półrocze 2015 r.

4)  Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2014 r. - do 30 stycznia 2015 r.

5)  Przedłożenie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan pracy komisji rewizyjnej - do 31 marca 2015 r.

6)  Ocena realizacji budżetu gminy za 2014 rok - czerwiec 2015.

7)  Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe - do 15 czerwca 2015 r.

8)  Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie Burmistrza i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych - w ciągu całego roku.


Uzasadnienie

 Zgodnie z art.18a ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

 U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tyum celu powołuje komisje rewizyjną. Zgodnie § 101 Statutu Miasta i Gminy Skępe Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy opracowywanego do dnia 31 marca każdego roku i przyjętego przez radę.

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072