Uchwała Nr V/24/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i ust.3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art.6j ust.1 pkt 1 i ust.2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2.  Wprowadza się zróżnicowanie opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:

1)  za 1 osobę - 12,00 zł od osoby;

2)  za 2,3 i 4 osobę - po 6,00 zł od osoby;

3)  za 5 i każdą następną osobę - po 3,00 zł od osoby.

3.  Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 4.   Traci moc uchwała Nr XXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r., poz.  1972).

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87