PROTOKÓŁ NR V/VII/2015

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 stycznia 2015 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1330 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem             - wg załączonej listy obecności

2. Piotr Wojciechowski                              - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Zaproszeni goście                                 - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pani Barbara Leśniewska                     - Skarbnik Miasta i Gminy;

·         Krzysztof Małkiewicz                           - Inspektor

·         Krzysztof Jaworski                              - Inspektor

 

V Sesję Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk serdecznie witając radnych Rady Miejskiej w Skępem, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego, Panią Skarbnik, radcę prawną Zofię Baranowską,  kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, sołtysów, oraz pozostałych zaproszonych gości.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Nieobecny radny Janusz Kozłowski.

 

Przyjęcie protokołu Nr IV  z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

Do protokołu Nr IV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono
 j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14  radnych).

 

Wybór sekretarza obrad

 

            Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Marcina Mierzejewskiego.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Do zaproponowanego porządku obrad Burmistrz wniósł  uchwałę tj. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Powiedział,  że uchwałę  musimy wprowadzić, była omawiana na posiedzeniach komisji, zaproponował o umieszczenie ją jako pkt. 8 porządku obrad. 

Wniosek został poddany pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie (glosowało 14 radnych).

Radni nie wnieśli wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 14 radnych).

            Przed realizacją porządku obrad, Burmistrz Piotr Wojciechowski  przedstawił   wszystkim Panią mecenas Zofię Baranowską, która od 1 stycznia 2015 roku jest w  naszym urzędzie radcą prawnym i Panią Ewę Jastrzębską, która od 1 stycznia  2015 roku pełni obowiązki Kierownika Oświaty.     

            Przewodniczący Rady poinformował także, że 21 stycznia 1945 roku zostało wyzwolone miasto Skępe, poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy  tych którzy polegli w czasie walki.

 

PKT 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Miasto i Gminę Skępe wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Rekultywacja składowiska odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.

            Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu)  przedstawił Burmistrz. Powiedział,  że uchwała  była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji dodając, że posiadamy decyzję Starosty Lipnowskiego z 2010 roku o zamknięciu składowiska odpadów. Obecnie nadarzyła się okazja pozyskania w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski  dofinansowania 95 % do tego zadania.  W 2012 roku 22 gminy przystąpiły do realizacji tego projektu, ponieważ nasza gmina nie przystąpiła, musimy teraz zrobić wszystko, aby nadrobić tą sytuację. Zamknięcie składowiska jest zadaniem gminy i od tego zadania nie  ma odstępstwa.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Skępe na lata 2015-2030

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Pani Skarbnik.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 5

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz. Dodał, że uchwała ta jest wywoływana w związku z opinią Pełnomocnika  Wojewody ds. uzależnień do uchwały nr 3 z 2014 roku w której wskazano, że środki w ramach realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nie mogą być przeznaczone na finansowanie pomocy materialnej dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 6

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Skępem.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz. Dodał, że uchwała o samorządzie gminnym jednoznacznie określa, że radnemu przysługuje  dieta, zasadność wywołania tej uchwały polega na  zmianie paragrafu Nr   3 tej uchwały. Chodzi o to, że radnemu przysługuje dieta i radny dietę musi odebrać, a  co dalej  z tą dietą zrobi to jest  jego prywatna sprawa.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

PKT 7

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy  Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Targański.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 8

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił pracownik merytoryczny Krzysztof Małkiewicz. Wyjaśnił, że  uchwała ta wymaga  dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Dodał, że stawki nie ulegają zmianie.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący RM odczytał treść projektu uchwały (w załączeniu), która w wyniku głosowania, przyjęta została jednogłośnie  (głosowało 14 radnych).

 

PKT 9

Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok i przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2015 rok.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Targański  ( w załączeniu). Plany pracy poszczególnych komisji przedstawili kolejno Przewodniczący tych komisji (w załączeniu). Został również  przedstawiony przez  Wiceprzewodniczącego  Rady  plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

Do przedstawionego sprawozdania i planów pracy uwag nie wniesiono, zatwierdzone zostały jednogłośnie.

 

PKT 10

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Następnie Burmistrz w przedstawił informację (w załączeniu) w zakresie:

-        wykonania uchwał  Sesji RM;

      -     realizacji wniosków (7),

            Poinformował min., że zgodnie z podjętym wnioskiem komisji rewizyjnej, został opracowany regulamin dotyczący udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, który został przyjęty i funkcjonuje. Odniósł się także do dwóch wniosków jakie wypracowała komisja oświaty i poinformował, że została pozytywnie zaopiniowana przedstawiona koncepcja burmistrza dotycząca  utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. Rozpoczęta została procedura realizacji tego wniosku.  Po zaopiniowaniu rad pedagogicznych w gimnazjum i szkole podstawowej w Skępem oraz po pozytywnej opinii kuratora oświaty od 1 września 2015 roku wniosek ten będzie można w pełni zrealizować. Wyjaśnił pokrótce  czym jest podyktowane utworzenie Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. Przede wszystkim względami organizacyjnymi, ponieważ w jednym budynku funkcjonują dwie szkoły, a jak wiadomo w powiecie włocławskim i lipnowskim funkcjonują już dawano  zespoły szkół. Również chodzi o względy finansowe, gdzie taki zespół szkół posiadał będzie jeden budżet. Powiedział, że wszelkiego rodzaju zmiany jakie będą następowały nie będą dotyczyły nauczycieli ani dzieci,  będą funkcjonowały dwie rady pedagogiczne. Zastępstwa godzin są zdecydowanie łatwiejsze w zespole szkół. Poza tym każda z tych jednostek, która będzie funkcjonowała w Miejskim Zespole Szkół nie traci swojej tożsamości. Komisja podjęta także wniosek o  zmianę organizacji Biblioteki Miejskiej i połączenia jej z CKOR w Skępem i we Wólce  w jeden Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki  w Skępem. Wniosek ten rozpoczął także swoją realizację, gdzie jest podobna sytuacja jak przy tworzeniu Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, chodzi o sprawy organizacyjne i finansowe.

-        wydanych zarządzeń (7)

Zwrócił uwagę na powołanie dwóch komisji tj. komisji ds. porządku publicznego, której zadaniem jest zwrócenie  uwagi na sprawy na terenie miasta i gminy Skępe, które wpływają bezpośrednio na wizerunek  bądź istniejące zagrożenia. Komisja będzie miała za zadanie dotarcie do tych wszystkich osób, których budynki grożą katastrofą budowlaną i wskazanie właścicielowi zabezpieczenie takiego budynku oraz zwrócenie uwagi na porządek na terenie posesji. Powołał również komisję w sprawie przyjmowania oleju opałowego przeznaczonego na cele grzewcze, aby komisyjnie następowało przyjmowanie oleju grzewczego, a nie jedna osoba.

-        funduszu sołeckiego;

Poinformował, że spotkał się już dwa razy z sołtysami, rozmawiano na temat remontu dróg, ustalono wspólne zadania. Powiedział, że  po raz pierwszy jest zamiar  i wola zorganizowania    turnieju sołectw w piłkę halową.

-        zamówień publicznych;

-        projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych, pozostałych funduszy oraz inwestycji;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych;

-        programów, projektów inwestycyjnych z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Skępe realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem.

Poinformował, że został założony monitoring na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja,  Kolejowej, Zabłotnej i Ogrodowej.  Wyjaśnił, że bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne, dlatego chciałby kontynuować to zadanie. Dodał, że strona internetowa urzędu jest cały czas modyfikowana i udoskonalana. Strona ta   będzie promowała miasto i gminę Skępe  i pokazywała będzie najpiękniejsze walory naszej miejscowości. Promowała będzie  naszych przedsiębiorców i będzie  umieszczone to co dzieje się w  naszych jednostkach organizacyjnych. Przy tej okazji złożył podziękowania informatykowi Rafałowi Gołębiewskiemu za przygotowanie tej strony. Podziękowania złożył także za zorganizowane choinki szkolnej i przedszkolnej Panią Dyrektor, a także   przez radnych  Pan Bogdanowicza i Panią Kuczmarską.  Zaprosił wszystkich do oglądania  nowej strony internetowej urzędu i współpracy, gdzie każdy pomysł  i dobra rada jest potrzebna i wskazana.

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radna Sobocińska zapytała czy komisja porządkowa, która będzie powołana przez burmistrza  będzie działała też na terenie gminy?

Burmistrz odpowiedział, że komisja, którą powołał będzie działała na terenie miasta  i gminy Skępe. Tylko w skład na terenie  gminy zgodnie  ustawą będzie wchodził sołtys  oraz przedstawiciel policji. Wszystkie działania, które będą podejmowane będą miały na celu zapobiec wszystkim niebezpiecznym sytuacją, które stwarzają niezabezpieczone,  a zniszczone budynki w naszym mieści jak i na terenie gminy.

 

 PKT 11

Wolne wnioski i zapytania

Pani Zofia Leszczyńska poinformowała, że od początku grudnia nie funkcjonuje oddział dziecięcy szpitala  w Lipnie. Wstrzymane są przyjęcia pacjentów do odwołania. Powiedziała, że jest to poważny problem, dlatego chciała zarówno radnych jak i radnych powiatowych poprosić, aby wspólnie zajęli się  tą sprawą, ponieważ społeczeństwo nie wie jakie są główne przyczyny nie funkcjonowania tego oddziału. Poprosiła o wspólne zaangażowanie się, ponieważ może  do iść do zlikwidowania tego oddziału. Występuje w imieniu rodziców  małych pacjentów,  którzy są zaniepokojeni tą sytuacją i  nie wyobrażają sobie, aby nie było oddziału dziecięcego w Lipnie.

Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał ze  Starostą  dużo wcześniej na ten temat i  główną przyczyną, która jest w tej chwili to są sprawy kadrowe, które mają miejsce na tym oddziale. Nigdy się nie mówiło o zamknięciu tego oddziału, tylko z pediatrami jest duży problem i taki problem dotyczy szpitala lipnowskiego. Na pewno w tej kwestii będą rozmowy czynione ponieważ są to sprawy bardzo ważne zarówno dla powiatu jak i dla mieszkańców miasta i gminy Skępe.

Pani Zofia Leszczyńska poinformowała, że jest problem z lekarzami pediatrami ogólnopolski i go doskonale zna, ale niepokoi ją fakt, czy zostały wykorzystane wszystkie mechanizmy przez Starostę i kierownictwo, aby takich lekarzy poszukać. Na naszym terenie jest sporo pediatrów i kiedyś w prasie wyczytała, że pediatrzy wolą pracować w Niepublicznym ZOZ-ach, ponieważ biorą mniejszą odpowiedzialność za leczenie dziecka, co wcale nie jest prawdą i z tym zgodzić się nie może. Leczenie dziecka w szpitalu jest bardziej bezpieczne dla dziecka i dla lekarza i wcale nie jest prawdą, że lekarz w Niepublicznym ZOZ jest bezpieczniejszy jeżeli chodzi o  leczenie chorego dziecka. Nie należy kierować się tym, że ci pediatrzy uciekają do niepublicznych ZOZ, bo mają większe pieniądze,  bądź nie lubią pracy w szpitalu, gdzie jest kontynuacja i jej pogłębianie. Przyczyną są być może złe negocjacje  z tymi lekarzami. Ma nadzieję, że uda się nam wszystkim  niebawem dowiedzieć czegoś więcej i niepokój będzie pomniejszony.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to poruszony  duży problem i na następna sesję postarają się zaprosić   Starostę,  albo wicestarostę, a przede wszystkim na pewno radnego powiatowego z naszego terenu i  wówczas może czegoś więcej się dowiemy.

Pan Zdzisław Małkiewicz, zapytał  czy na ulicy Topolowej istnieje taka możliwość, aby  zabudować  przynajmniej trzy lampy. Walka o drogę z koleją będzie jeszcze długa, a  wieczorem jest strach tym osiedlem przejść i to nie tylko dorośli, ale i dla młodzieży wracającej ze szkoły. Zapytał, czy problem ten  można by jakoś rozwiązać?

Przewodniczący Rady zaproponował, aby pracownik merytoryczny sprawdził jaka byłaby  możliwość i koszt,  wówczas można by odpowiedzieć na to pytanie.

Burmistrz dodał, że chodzi o bezpieczeństwa mieszkańców  i nie ma tu nawet dyskusji tylko zawrócił uwagę na nieuregulowane sprawy własnościowe, z  tego co wie sprawy  te idą w dobrym kierunku. Nie odmawia wykonania tego zadania, można  z Koleją pertraktować w kosztach założenia tego oświetlenia. Zostanie to przeanalizowanie i rozważone.

 Przewodniczący Rady przypomniał, że są dwa dni w tygodniu w których dyżury pełni Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady. Powiedział, że miał osobę  na dyżurze która zadała pytanie, czy restauracja Nova może być podłączona do kanalizacji, po sprawdzeniu z pracownikiem merytorycznym,  odpowiedział że jest możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

 Na sesję przybyła  Wicestarosta Pani Anna Smużewska, którą serdecznie powitał Przewodniczący Rady i poprosił o wyjaśnienie kwestii, jak była poruszana  na dzisiejszej sesji, a dotycząca problemu oddziału dziecięcego w Lipnie.

Wicestarosta Anna Smużewska odpowiedziała, że jest chwilowy problem, ponieważ ordynator pełniący  te obowiązki zachorował. Obsada lekarska jest, ale na chwilę obecną  nie ma wyłonionego ordynatora koordynatora, a nie może być tak, że na oddziale nie ma osoby odpowiedzialnej i koordynującej. Ma nadzieje,  że jest to chwilowa przerwa, a kiedy tylko problem się rozwiąże to  dalej będzie kontynuowana ta usługa. Nie jest to zerwanie kontraktu, tylko chwilowe zgłoszenie problemu do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody  i ościennych wszystkich jednostek publicznych.

Pani Zofia Leszczyńska zapytała Wicestarostę,  czy jest określone do kiedy  będą wstrzymane przyjęcia dzieci na oddział?

Wicestarosta Anna Smużewska odpowiedział, że nie jest określone. Powiedziane tylko jest od kiedy tj.  od 2 lutego 2015 roku  i  na pewno   musi być  wyłoniony ordynator oddziału, aby oddział mógł funkcjonować.

            Przewodniczący Rady poinformował, że 2 lutego 2015 roku w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem  o godzinie 1700 będzie odprawiona Msza św. z okazji 70 –lecia odprawienia pierwszej mszy po wyzwoleniu.

Radna Aleksandra Ruszkowska poinformowała, że  w wczorajszym dniu odbyło się Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej  w Wielgiem, na którym jako delegat reprezentowała gminę i miasto Skępe. Przedstawiła najistotniejsze sprawy, które były omawiane i rozstrzygnięte na tym posiedzeniu. Dodała,  że została wybrana nowa Rada Stowarzyszenia i nowy Zarząd oraz  nowi przedstawiciele do województwa. Dodała, że  została wybrana  Sekretarzem Stowarzyszenia. Przedstawiła  nowy plan pracy Stowarzyszenia na nową kadencję i rok 2015. 

Na koniec Pani Wicestarosta Anna Smużewska w imieniu Starosty zaprosiła wszystkich radnych i sołtysów  na Spotkanie Noworoczne organizowane przez Starostę Lipnowskiego   z udziałem władz państwowych.

Przewodniczący Rady w  imieniu wszystkich podziękował za zaproszenie.

 

PKT 12

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady o godzinie 1530 V Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokołowała

Anna Sulkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk