Uchwała Nr VI/25/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania

 Na podstawie art. 12 § 2 i § 11 w związku z art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1])  na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.   W załączniku do uchwały Nr XX/186/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie obwodów głosowania zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej Nr 4 z „Szkoła Podstawowa w Wólce, Wólka 133B” na „Remiza OSP w Wólce, Wólka 126a” zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.   Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko–Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

§ 3.   Uchwała podlega ogłaszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4.   Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr VI/25/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 26 lutego 2015 r.

Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Skępe ulice : Akacjowa,  Al.1 Maja, Dworcowa, Jarzębinowa, Jeziorna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Komunalna, Lipowa, Ogrodnicza, Ogrodowa, Okopowa, Plażowa, Prosta, Przemysłowa, Spółdzielcza, Stolarska, Topolowa, Wiśniowa, Zabłotna, Zielona.

Szkoła Podstawowa w Skępem
ul.Al.1-go Maja 89
87-630 Skępe

2

Skępe ulice : Brzozowa, Cicha, Grzybowa, Jasna, Jodłowa, Klasztorna, Krokusowa, Krucza, Leśna,  Modrzewiowa, Polna, Pszczela, Rolna, Rypińska, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Wąska, Wrzosowa, Wymyślińska, Zachodnia.

Zespół  Szkół w Skępem
ul.Wymyślińska 2
87-630 Skępe

3

Sołectwa:  Franciszkowo, Jarczewo,  Lubówiec, Łąkie, Sarnowo.

Szkoła Podstawowa w Skępem
Filia w Łąkiem
Łąkie 41, 87-630 Skępe

4

Sołectwa: Likiec, Rumunki Skępskie, Szczekarzewo,  Wólka.

Remiza OSP w Wólce
Wólka 126a, 87-630 Skępe

5

Sołectwa:  Czermno, Moczadła.

Szkoła Podstawowa w Czermnie
Czermno 19 A, 87-630 Skępe

6

Sołectwa: Boguchwała,  Huta,  Ławiczek.

Remiza OSP w Hucie
87-630 Skępe

7

Sołectwa: Wioska,  Żagno, Żuchowo.

Remiza OSP w Wiosce
87-630 Skępe

8

Skępe ulice: 21 Stycznia, Aleja Spacerowa, Azaliowa, Bagienna, Cegielna, Czeremchowa, Dobrzyńska, Jaśminowa, Kalinowa, Kościelna, Krótka,  Kujawska, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Płocka, Pomorska, Poprzeczna, Poziomkowa, Rybacka, Rynek, Sierpecka, Sportowa, Storczykowa, Strumykowa, Tulipanowa, Warszawska, Widok, Wiejska.

Remiza OSP w Skępem
ul.Dobrzyńska 1
87-630 Skępe

 


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r.poz. 849, poz.951 i poz.1529 oraz z 2014 r.,  poz. 179 , poz.180 i 1072