Uchwała Nr VI/27/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Skępem i Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce w samorządową  instytucję kultury o nazwie
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Skępem

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.[1]) oraz art. 9 ust.1, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.[2]) w związku z art. 2 i art. 13 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012r. poz. 642 z późn.zm.[3]) uchwala się , co następuje:

§ 1.   W celu efektywnego wykonywania zadań Miasta i Gminy Skępe w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury oraz zracjonalizowania struktury zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi zamierza się z dniem 1 września 2015 r. dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, Centrum Kulturalno-Oświatowo- Rekreacyjnego w Skępem i Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce .

§ 2.   W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, utworzona zostanie miejsko- gminna jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Skępem, zwane dalej „Centrum”.

§ 3.   Do zadań Centrum należało będzie wykonywanie zadań własnych miasta i gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu kultury na terenie Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.   Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się do zaopiniowania Krajowej Radzie Bibliotecznej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu .

§ 5.   Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, po uzyskaniu opinii, o których  mowa w § 4, do wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wydanie zgody na połączenie samorządowych  instytucji kultury wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 6.   Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe, stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

§ 7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 8.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do przepisu art. 19 połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13, ust. 2 ustawy w z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przy czym Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.

 Zamiar utworzenia Miejsko- Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki na bazie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, Centrum Kulturalno-OświatowoRekreacyjnego w Skępem i Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Miasta i Gminy Skępe w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz edukacyjnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych  oraz osób starszych w tym seniorów.

 Wiele działań Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrów w Skępem i w Wólce opartych jest na wzajemnej współpracy, działania te niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają. Z powodu trudnych warunków lokalowych biblioteka często organizuje swoje działania dla dzieci w pomieszczeniach Centrum. Połączenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dwóch Centrów Kultury jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. W związku z połączeniem tych instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Wręcz przeciwnie – oczekiwać należy, że jakość tych usług znacząco się poprawi, ponieważ kiedy zostaną połączone i będą zarządzane przez jedną osobę, łatwiej będzie koordynować i organizować wszelkie zadania w zespole pracowników. Utworzone na bazie dotychczasowych instytucji kultury Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Biblioteki daje możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych tych instytucji,  oraz sprawniejszej organizacji pracy i zarządzania zasobami. Połączenie Biblioteki z Centrami Kultury przyczyni się do racjonalnego wykorzystania potencjału ludzkiego i materialnego. Ponadto zauważyć należy, że utworzenie jednej instytucji kultury na bazie trzech obecnie funkcjonujących, będzie miało znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów administracyjnych.  Nastąpi skomasowanie służby finansowo-księgowej, obsługi sprzętu, urządzeń itp., w związku z czym większa część środków finansowych będzie mogła być przeznaczona na uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, doposażanie instytucji kultury w sprzęt zwiększający ofertę dla mieszkańców oraz organizację imprez. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa, zaspokajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz  będzie utrzymane i zapewnione na dotychczasowym poziomie, przy profesjonalnej obsłudze administracyjnej. Jednocześnie organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, rozbudzanie zainteresowań, organizowanie imprez kulturalnych, środowiskowych, angażowanie jak największej liczby odbiorców kultury będzie dalej rozwijane.

 Połączenie  instytucji umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty operacyjne i możliwości dokładniejszego nadzoru nad działalnością jednej instytucji kultury.

 Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Biblioteki  przejmie całe mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie wszelkie wierzytelności i zobowiązania.

 Powstanie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki, to szansa na zorganizowanie silnej jednostki i partnera na mapie kulturalnej regionu. Będzie jednolitą instytucją o urozmaiconym programie działania. Posiadanie dodatkowych zadań ułatwi Centrum współpracę z innymi ośrodkami i instytucjami kultury w tym artystycznymi . Wzrośnie efektywność i potencjał instytucji kultury, w tym także efektywność działań promocyjnych.

 Oczekiwanym skutkiem połączenia instytucji kultury jest stworzenie prężnie działającego Centrum ,zwiększenie efektywności pracy kadry, racjonalizacja struktury organizacyjnej oraz rozszerzenie oferty  uwzględniającej aktualne potrzeby mieszkańców.

 Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem oraz Centrum w Skępem i Centrum w Wólce  staną się pracownikami Miejsko- Gminnego Centrum Kultury  Biblioteki i w Skępem.

 Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: Krajowej Radzie Bibliotecznej, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Po uzyskaniu ww. opinii Burmistrz Miasta i Gminy występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury, o których mowa w § 1 ust. 1.

 W związku z powyższym wywołanie uchwały uważam za zasadne.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2014 r. poz.423

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2012 r. poz.908 oraz z 2013 r. poz. 829