Uchwała Nr VII/29/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 3889) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2015 r. . wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 25.651.816,69 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 24.627.027,69 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 1.024.789,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.283.952,69 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 25.880.816,69 z, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 24.148.983,69 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 1.731.833,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.283.952,69 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3)  § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 229.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4)  Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.409.164 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.180.164 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

5)  § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6)  § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7

1.  Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 129.735,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2.  Ustala się wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”.

7)  § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8.Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5".

8)  § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9 Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6".

9)  § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7'' do niniejszej uchwały.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Ochrona środowiska


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


Uzasadnienie

Dochody zwiększa się o kwotę 927.058 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem
w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody'' /+/ 2.500 zł,

- dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami'' /+/ 5 zł,

- dział 750 rozdział 70075 „Administracja publiczna'' /+/ 100 zł,

- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” /+/ 5.020 zł,

- dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw” /+/ 5.000 zł,

- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola'' /+/ 10.000 zł,

- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 5.000 zł,

- dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /+/ 20 zł,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 10.700 zł,

- dział 926 rozdział 92695 „Pozostała działalność” /+/ 780 zł.

2. Zmniejsza się o kwotę 5.101 zł wysokość subwencji ogólnej dla gminy część oświatową zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015.

3. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją o przyznaniu odszkodowania z firmy UNIQA w wysokości 38.033,33 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Lipnie, I Wydział Cywilny).

4. Dokonuje się zwiększenia planu po stronie dochodów zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 3 marca 2015 r. w Toruniu w celu realizacji projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze” pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i Gminą Skępe – kwota 855.000 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.156.058 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1.  Urealnia się załącznik „Wydatki jednostek pomocniczych 2015 r.” w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku po zmianie wniosków sołectw w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu (art. 7 w związku z art. 5 ust. 2-3 Ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim Dz.U. z 21014 r. poz. 301).

Zmiany przedsięwzięć w sołectwie Boguchwała, Czermno, Lubówiec, Moczadła, Wólka, Żuchowo wiąże się z przeniesieniem środków z odśnieżaniu dróg (§ 4300) do § 4210 zakup materiałów do remontu tych dróg. Sołectwo Huta środki § 4300 odśnieżanie przenosi do § 4210 przeznaczając je na zakup materiałów do remontu OSP w Hucie.

Sołectwo Jarczewo pieniądze z § 4300 (odśnieżanie) przenosi na budowę ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jarczewo.

Sołectwo Likiec plan środków z § 4300 (odśnieżanie) przenosi do § 4210 zakup materiałów do remontu dróg oraz do § 4300 (usługi melioracyjne).

Sołectwo Łąkie swoje środki z § 4300 i § 4210 w całości przekazuje na zadanie inwestycyjne PN. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem”.

Również środki niewykorzystane z budżetu Gminy z roku 2014 zostają włączone na realizację w/w zadania. Sołectwo Żagno środki z § 4300 (odśnieżanie dróg) przenosi na zakup materiałów do remontu tych dróg.

Natomiast pozostałe środki zwiększają plan finansowy na zadania inwestycyjne pn. „Budowa linii oświetleniowej z rozbudową dwóch opraw w miejscowości Józefkowo i Pokrzywnik”. Wyżej wymienione zmiany i zadania mieszczą się w katalogu zadań gminy i będą służyły poprawie warunków życia mieszkańców.

2.  Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2014 w rozdziale 85154 o kwotę 26.735,00 zł „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

3.  Dokonuje się urealnienia planu wydatków o środki roku 2014 (kwota 4.935 zł)
w załączniku pn. „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 rok”.

4.  Zwiększa się plan finansowy w związku z realizacją projektu „Nie bądź sępem – ucz się w Skępem” o środki roku 2014 w wysokości 17.912,27 zł zgodnie z prośbą Koordynatora projektu.

5.  Urealnia się plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem zgodnie z wnioskiem Kierownika /+/ 70.300 zł.

6. W nawiązaniu do porozumienia nr 7/2015 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Urzędem Miasta i Gminy Skępe zapewnia się środki w wysokości 51.840 zł na wypłatę osobom skierowanym świadczeń pieniężnych przysługującym z tytułu wykonania w/w prac.

7. Zwiększa się plan wydatków zgodnie z decyzją o przyznaniu z firmy UNIQA
w wysokości 38.033,33 zł (wyrok Sądu Rejonowego w Lipnie, I Wydział Cywilny).

8.  Dokonuje się zwiększenia planu po stronie wydatków zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 3 marca 2015 r. w Toruniu w celu realizacji projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze” pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i Gminą Skępe – kwota 855.000 zł.

W związku z otrzymaniem środków na w/w zadanie wystąpiła możliwość częściowego zwrotu planu § 4010 następującym jednostkom:

- Szkoła Podstawowa w Skępem - kwota 50.000,00 zł

- Gimnazjum – kwota 150.000,00 zł,

- UMiG – kwota 150.000,00 zł.

9. Urealnia się załącznik "Zadania inwestycyjne w 2015 r." poprzez:

a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka – działki” – 3.000,00 zł,

- „Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce” – 30.000,00 zł,

- „Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem” – 30.000,00 zł,

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” – 60.000,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” – 30.000,00 zł.

Zadania te wprowadza się w związku z faktem iż w 2016 roku będzie istnieć możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków unujnych a jednym z niezbędnych załączników jest dokumentacja projektowa, która musi być wykonana już w bieżącym roku.

b) aktualizacja kwot przeznaczonych na inwestycje pn.:

- „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze”- 900.000 zł,

c) nowe zadania inwestycyjne przy udziale środków funduszu sołeckiego

- „Budowa linii oświetleniowej z rozbudową dwóch opraw w miejscowości Józefkowo i Pokrzywnik” – 5.000,00 zł,

- „Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jarczewo”- 4.000,00 zł,

d) wprowadza się zakupy inwestycyjne pn. „Zakup zagęszczarki rewersyjnej” – 15.000,00 zł.

10. Urealnia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” Rezygnuje się
z zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Ustala się „

- przychody- 1.409.164,00 zł,

- rozchody- 1.180.164,00 zł.

Rozchody sfinansowane zostaną z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki w wysokości 35.000 zł podlegają wyłączeniu zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

11. Urealnia się załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku” poprzez wprowadzenie dwóch rozdziałów 80149
i 85404 w celu zapewnienia prawidłowego przepływu środków dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pn. „Klub Malucha”. Wyodrębnienie wydatków na realizację zadań oświatowych pozwoli wypełnić art. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Dz.U. z 2014 r. poz. 1877.

12. Wyodrębnienia się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” nowe rozdziały w brzmieniu:

- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Zmiany dokonuje się w planie finansowym następujących placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Skępem - kwota 338.736,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Wólce – kwota 17.357,00 zł,

- Gimnazjum – kwota 272.821,00 zł,

- Przedszkole „Pod Lipami” – kwota 9.662,00 zł

Podstawą prawną do w/w zmian jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizację ustawy budżetowej – „ustawa okołobudżetowa” art. 32 który brzmi „W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 115,1574 i 1644), w zakresie tych zadań.

Podstawą zmian jest również wydane Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jednostka samorządu terytorialnego zobligowana została do dostosowania uchwały budżetowej do przepisów § 1 pkt 1 litera h oraz j zawartego w tym rozporządzeniu.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów

- przeciw uchwale oddano 0 głosów

- wstrzymujących się głosów 0.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146