Uchwała Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015–2030

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 – 2030 zmienionej:

-  Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)  Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


Uzasadnienie

 W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2015 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

 Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 25.651.816,69 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 25.880.816,69 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 229.000 zł . Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 W załączniku Nr 2 urealnia się wykaz przedsięwzięć w związku z faktem  iż w 2016 roku będzie istnieć możliwość aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych, a jednym z niezbędnych załączników jest dokumentacja projektowa która musi być wykonana już w bieżącym roku.

 Urealnia się wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2015 – 2022 :

 - „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka – działki” – 3.000,00 zł,

 - „Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce” – 30.000,00 zł,

 - „Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem” – 30.000,00 zł,

 - „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” – 60.000,00 zł,

 - „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej,  Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” – 30.000,00 zł.

 W związku z podpisanym porozumieniem zawartym w dniu 3 marca 2015 r. w Toruniu
w celu realizacji projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze” pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i Gminą kępe zadanie to będzie realizowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

 - za uchwałą oddano 14 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów 0.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz.1146

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072