Uchwała Nr VII/31/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.[1]) i art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) , art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn.zm.[2]) i art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r.  poz.645) w związku z art.9, art.28 §4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749 z późn.zm.[3]), uchwala się, co następuje  :

§ 1.   Zarządza się na terenie miasta i gminy pobór podatków: rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 1. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 na terenie sołectw wyznacza sie sołtysów:

1)  Pani Lisiecka Wanda -  Boguchwała

2)  W sołectwie Czermno - Pani Sobocińska Anna 

3)  W sołectwie Franciszkowo - Pan Pietrkiewicz Mieczysław 

4)  W sołectwie Huta - Pan Chyliński Piotr 

5)  W sołectwie Jarczewo - Pan Cackowski Sławomir 

6)  W sołectwie Likiec - Pani Rydzyńska Anna 

7)  W sołectwie Lubówiec - Pan Kujawski Sławomir 

8)  W sołectwie Ławiczek - Pani Orszak Jadwiga 

9)  W sołectwie Łąkie - Pan Hulicki Stefan

10)  W sołectwie Moczadła Pani - Cywińska Malwina 

11)  W sołectwie Sarnowo - Pani Wasilewska Róża 

12)  W sołectwie Wioska - Pan Bujanowski Mariusz

13)  W sołectwie Wólka - Pan Topolewski Adam 

14)  W sołectwie Żagno - Pan Wiśniewski Tomasz 

15)  W sołectwie Żuchowo - Pan Witkowski Wiesław

16)  W sołectwie Rumunki Skępskie - Pani Szpanelewska Bożena 

17)  W mieście Skępe - Pani Falencka Jadwiga. 

2.  W szczególnych przypadkach, gdy z przyczyn obiektywnych sołtys nie może pełnić funkcji inkasenta, Rada Miejska może na czas określony wyznaczyć inną osobę do pełnienia tej funkcji.

3.  Zarządzenie poboru podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się dla każdego inkasenta według wskaźnika procentowego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.  Traci moc uchwała uchwała Nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2013 r., poz.160) oraz uchwała uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 30 grudnia 2014 r.  zmieniajaca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r., poz.826)

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr VII/31/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.

WYKAZ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA INKASO
WG WSKAŹNIKA PROCENTOWEGO

 Lp.

 Nazwa sołectwa

 Wskaźnik procentowy (%)

 1.

 Boguchwała

 11,0

 2.

 Czermno

 7,0

 3.

 Franciszkowo

 11,0

 4.

 Huta

 11,0

 5.

 Jarczewo

 7,0

 6.

 Likiec

 11,0

 7.

 Lubówiec

 10,0

 8.

 Ławiczek

 10,0

 9.

 Łąkie

 6,3

 10.

 Moczadła

 6,3

 11.

 Rumunki Skępskie

 12,0

 12.

 Sarnowo

 11,3

 13.

 Wioska

 7,5

 14.

 Wólka

 7,5

 15.

 Żagno

 7,5

 16.

 Żuchowo

 10,0

 17.

 Miasto Skępe

 6,3

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2014 r. poz. 40

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2012 r. poz.848, poz. 1101,  poz. 1342 i poz.1529 z 2013 r.poz.35,poz. 985, poz.1027, poz.1036, poz. 1145, poz.1149, poz. 1289 i poz.1313 z 2014 r. poz.183, poz.567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328 i poz.1644