Uchwała Nr VII/32/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594[1]) i art.18a ust. 1,art. 19 pkt 1 lit.f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 18 §4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749 z późn.zm.[2]) uchwala się, co następuje  : 

§ 1. 1. Wprowadza sie na terenie Miasta i Gminy Skępe opłatę od posiadania psów. 

2.  Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania psów, zwanej dalej „opłatą". 

3.  Określa się zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty. 

4.  Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

§ 2.  Stawkę roczną opłaty ustala się w wysokości 10 zł od jednego psa. 

§ 3.  Określa się następujące zasady ustalania opłaty od posiadania psów: 

1.  Opłata jest płatna bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 

2.  W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 

3.  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. 1. Opłatę należy dokonywać na konto Urzędu Miasta i Gminy Skępe lub dla inkasenta. 

2.  Ustala się inkasentów opłaty od posiadania psów, którymi są: 

1)  na terenie Miasta Skępego - Pani Falencka Jadwiga 

2)  na terenie sołectw: 

a)  w sołectwie Boguchwała - Pani Lisiecka Wanda 

b)  w sołectwie Czermno - Pani Sobocińska Anna 

c)  w sołectwie Franciszkowo - Pan Pietrkiewicz Mieczysław

d)  w sołectwie Huta - Pan Chyliński Piotr 

e)  w sołectwie Jarczewo - Pan Cackowski Sławomir 

f)  w sołectwie Likiec - Pani Rydzyńska Anna 

g)  w sołectwie Lubówiec - Pan Kujawski Sławomir 

h)  w sołectwie Ławiczek - Pani Orszak Jadwiga 

i)  w sołectwie Łąkie - Pan Hulicki Stefan

j)  w sołectwieMoczadła - Pani Cywińska Malwina

k)  w sołectwie Sarnowo - Pani Wasilewska Róża 

l)  w sołectwie Wioska - Pan Bujanowski Mariusz 

m)  w sołectwie Wólka - Pan Topolewski Adam 

n)  w sołectwieŻagno - Pan Wiśniewski Tomasz 

o)  w sołectwie Żuchowo - Pan Witkowski Wiesław 

p)  w sołectwie Rumunki Skępskie - Pani Szpanelewska Bożena.

3.  Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty i wpłaconej na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

4.  Inkasent jest obowiązany odprowadzić pobraną należność nie później niż w ciągu dwóch dni po terminie płatności podatku. 

§ 5.  Zwalnia się od opłaty jednego psa utrzymywanego dla strzeżenia gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem rolnym na terenie wsi;

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 7.  Taci moc uchwała Nr XXIX/245/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie  opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. , poz. 3809), 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2012 r. poz.848, poz. 1101,  poz. 1342 i poz.1529 z 2013 r.poz.35,poz. 985, poz.1027, poz.1036, poz. 1145, poz.1149, poz. 1289 i poz.1313 z 2014 r. poz.183, poz.567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328 i poz.1644