Uchwała Nr VII/33/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wólka

 Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje ulicom, których położenie i przebieg określa załącznik do niniejszej uchwały nazwy: 

1)  Mandarynkowa zlokalizowa w miejscowości Wólka, stanowiąca działki ewidencyjne o numerach 124 i 121/33;

2)  Cytrynowa zlokalizowana w miejscowości Wólka, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 121/22;

3)  Pomarańczowa zlokalizowana w miejscowości Wólka, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 121/11;

4)  Czereśniowa zlokalizowana w miejscowości Wólka, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 13/29;

5)  Morelowa zlokalizowana w miejscowości Wólka, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 13/30;

6)  Brzoskwiniowa zlokalizowana w miejscowości Wólka, stanowiąca cz. działki ewidencyjnej o numerze 13/43;

7)  Wiśniowa zlokalizowana w miejscowości Wólka, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 13/10 oraz cz. działki ewidencyjnej o numerze 13/43;

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr VII/33/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 31 marca 2015 r.

Usytuowanie i przebieg ulic w miejscowości Wólka

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072