Uchwała Nr VII/37/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Na podstawie art.6l i 6j ust. 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.[1]), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należne za dany miesiąc, uiszczane będą miesięcznie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – z dołu, w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego dotyczy opłata, natomiast termin wniesienia opłaty za miesiąc grudzień upływa w ostatnim dniu miesiąca.

2.  Ustala się, iż opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należna od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczana będzie z góry, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku.

§ 2. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza, bez wezwania na rachunek bankowy, którego numer podano zgodnie z ust. 2.

2.  Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Skępe oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skępe, na tablicach ogłoszeń.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.   Traci moc uchwała Nr XXI/192/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.Kuj.-Pom. z 2013 r. poz.1289) oraz uchwała Nr XIV/221/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz.2584).

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122