Uchwała Nr VII/38/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego
w Skępem i Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce w samorządową  instytucję kultury o nazwie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Skępem.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.[1]) oraz art. 9 ust.1, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406 z późn. zm.[2]) w związku z art. 2 i art. 13 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012r. poz. 642 z późn.zm.[3]) uchwala się , co następuje:

§ 1.   Uchyla się uchwałę Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Skępem i Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce w samorządową  instytucję kultury o nazwie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Skępem.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miejska w Skępem  podjęła uchwałę Nr VI/27/2015 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: „Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem” , Centrum Kulturalno- Oświatowo- Rekreacyjnego w Skępem i Centrum Kulturalno- Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce w samorządową  instytucję kultury o nazwie „Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Biblioteki” w Skępem.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do przepisu art. 19 połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji , w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 , ust. 2 ustawy w z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Organizator może dokonać połączenia , podziału lub likwidacji biblioteki ,przy  czym Organizator obowiązany jest  na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.

 Oczekiwanym skutkiem połączenia instytucji kultury było stworzenie prężnie działającego Centrum ,zwiększenie efektywności pracy kadry , racjonalizacja struktury organizacyjnej oraz rozszerzenie oferty  uwzględniającej aktualne potrzeby mieszkańców.

 Uchwała musi zostać uchylona z przyczyn formalno- prawnych. Na terenie Miasta i Gminy Skępe funkcjonuje jedna samorządowa instytucja kultury Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna natomiast Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjne w Skępem i w Wólce funkcjonują na zasadach świetlic środowiskowych co oznacza , iż nie są one samorządowymi instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2014 r. poz.423

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2012 r. poz.908 oraz z 2013 r. poz. 829