Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2

 

Przedmiot: Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2.

Numer sprawy: UMiG.271.2.3.2015.

W dniu 06.05.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 104444-2015

 

 

W związku z powtarzającymi się prośbami niniejszym zamieszczamy formularz oferty wraz z załącznikami w formie edytowalnej.

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu sposób:


Ogłoszenie o zamówieniu:

Pkt. III.3.2. otrzymuje brzmienie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże roboty budowlane prawidłowo wykonane (ukończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej lub kilku (maksymalnie trzech) robót budowlanych obejmujących roboty polegającej na budowie dróg, chodników, parkingów w technologii kostki brukowej wraz z wykonanie podbudowy o powierzchni minimum 300 m2 (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.

 

Niniejsza  zmiana nie stanowi zmiany warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a jedynie prostuje błędny zapis w ogłoszeniu i nie jest wymagany czas na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, a zatem nie ma podstaw do przedłużenia terminu składania ofert.

 

Skępe, 19.05.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2015 na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – handlowo – Usługowe
Paweł Piekarski
Lubanie 37B, 87-732 Lubanie

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano – handlowo – Usługowe Paweł Piekarski, Lubanie 37B, 87-732 Lubanie  spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c.

ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

Oferta odrzucona

2

F.H.U. Ryszard Wiśniewski

ul. Sierpecka 76, 87-630 Skępe

87,33 pkt.

5,00 pkt.

92,33 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

83,98 pkt.

5,00 pkt.

88,98 pkt.

4

Zakład Drogowo – Mostowy „DROMOST”

ul. Włocławska 18A/18, 87-600 Lipno

72,13 pkt.

5,00 pkt.

77,13 pkt.

5

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe Paweł Piekarski

Lubanie 37B, 87-732 Lubanie

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 1 ustawy.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.3.2015 na Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowo – Usługowe
Paweł Piekarski
Lubanie 37B, 87-732 Lubanie

 

Data udzielenia zamówienia: 18.06.2015 r.

 

 

Skępe, 05.08.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe