PROTOKÓŁ NR XXX/2006

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 12 czerwca 2006 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem                   - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                         - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

Pan Andrzej Gatyński                                       - Burmistrz Miasta i Gminy;

Pani Romana Tężycka                                     - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

Pan Józef Sobociński                                        - Sekretarz Miasta i Gminy;

Pani Barbara Leśniewska                                 - Skarbnik Miasta i Gminy;

Pan Ryszard Gorzycki                                      - Insp. UMiG;

Pan Marian Gabryszewski                                - Insp. UMiG;

 

XXX Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego Piotra Wojciechowskiego, burmistrza i zastępcę burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na ogólna liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2006 z dnia 19 maja 2006 r.

Do protokołu XXIX Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono    j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad. Do projektu porządku obrad uwagi wnieśli:

Radna Anna Smużewska zgłosiła uwagę do punktu 2 projektu porządku obrad: Analiza i ocena funkcjonowania placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe. Powiedziała, że nie potrzeba wszystkich przekonywać do tego, iż organem uchwałodawczym jest rada, a wykonawczym burmistrz. Rozumie doskonale, że przygotowana analiza może być poddana ocenie wysokiej radzie, ale nie na dzisiejszej sesji, kiedy ten dokument radni otrzymali przed chwilą. Oznajmiła, iż obecnie nie czuje się na siłach, podobnie jak jej koleżanki i koledzy do dokonania analizy i oceny funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy. Najpierw należy przedyskutować, przeanalizować na komisjach, by następnie poddać ocenie przedstawioną analizę. Zaproponowała, żeby zmienić zapis punktu 2 projektu porządku obrad na: Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe (wykreślenie wyrażenia: analiza i ocena).

Przewodniczący RM poprosił o ustosunkowanie się w tej sprawie Panią Burmistrz Romanę Tężycką.

Z-ca burmistrza powiedziała, iż nie widzi przeszkód w zmianie zapisu punktu 2 projektu porządku obrad.

Burmistrz Andrzej Gatyński zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Komisji Oświaty…, aby w miesiącu sierpniu zorganizować objazd gminnych placówek oświatowych i dokonać głębokiej analizy i oceny ich funkcjonowania.

Przewodniczący RM powiedział, iż zgodnie z Ramowym planem pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2006 r. w miesiącu sierpniu planowana jest sesja, gdzie wiodącym jej punktem obrad będzie informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Radni nie wnieśli dalszych uwag do zmiany punktu 2 projektu porządku obrad. Przewodniczący odczytał zmienioną treść punktu 2 projektu porządku obrad, który  w wyniku głosowania przyjęty został  j e d n o g ł o ś n i e.

Radny Marek Reńda w swojej wypowiedzi nawiązał do powołanej w ub. roku komisji ds. związanych z opracowaniem studium warunków i zagospodarowania przestrzennego gminy. Komisja została przeszkolona przez urbanistkę odnośnie sposobu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, pod kątem korzyści rozwoju infrastruktury         w gminie i ominięcia błędów z tym związanych w przyszłości. Trzeba się liczyć ze świadomością, iż za uchwalaniem planów zagospodarowania przestrzennego idą bardzo duże konsekwencje – odpowiedzialność samorządowa związana z infrastrukturą przekształcanych terenów jak: doprowadzenie wody i energii elektrycznej, budowa dróg kanalizacji itp. Z dużej liczby proponowanych terenów do przeklasyfikowania komisja wybrała siedem, które świadomie były w bieżącym roku poparte przez radę - podejmując uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Dzisiaj pojawiły się dodatkowo cztery projekty uchwał    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – projekty zgłoszone przez burmistrza bez konsultacji z komisją. Dlatego też złożył wniosek o wykreślenie z projektu porządku obrad punktów: 10 – 13 dotyczących podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe – do następnej sesji (po konsultacji proponowanych terenów na komisji).

Radny Marek Reńda zgłosił dodatkowo wniosek o wykreślenie z projektu porządku obrad punktu 18 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Rumunkach Skępskich. Jest to grunt położony w bliskim sąsiedztwie z Jez. Łąkie, o pow. ok.

Burmistrz odpowiedział, iż nie upiera się na siłę, aby podjąć uchwały dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla proponowanych czterech terenów. Uchwalenie przystąpienia do sporządzenia planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie oznacza, iż w najbliższym czasie gmina przystąpi do zagospodarowania infrastrukturalnego tych terenów. Zależeć to będzie od sytuacji finansowej gminy i prace w tym zakresie mogą być podjęte dopiero po 3-4 latach przez przyszłą radę. Dlatego też burmistrz opowiedział się za poparciem projektów uchwał przez radnych.

Odnośnie zgłoszonego wniosku przez radnego Marka Reńdę dot. wykreślenia z projektu porządku obrad punktu 18 powiedział, iż radny zgłaszając ten wniosek odwraca kota ogonem i pozostawił to bez komentarza.

Radny Wiesław Wiśniewski zwrócił się z pytaniem do radnego Marka Reńdy – dlaczego nie zgłosił swoich wniosków na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji, czy dlatego, że obrady sesji są nagrywane kamerą filmową?

Przewodniczący RM poparł opinię radnego Wiesława Wiśniewskiego.

Radny Zbigniew Paradowski poparł zgłoszone projekty uchwał w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powiedział, iż przeklasyfikowanie tych terenów miało nastąpić już w lutym br. oraz, że nie koliduje to  z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na terenie gminy. Podjęcie prac związanych z infrastrukturą przekształconych terenów będzie możliwe po zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na ten cel, a więc jak mówił burmistrz po ok. 3-4 latach.

Radny Stanisław Wawrowski zgłosił uwagę, iż na wcześniejszych komisjach Rady Miejskiej padł wniosek dot. wydzierżawiania terenów położonych nad Jez. Łąkie, a nie sprzedawania ich.

Radny Wiesław Wiśniewski poprosił burmistrza o bliższe przedstawienie działki przeznaczonej na sprzedaż nad Jez. Łąkie.

Burmistrz wskazał na mapie lokalizację działki (droga do plaży gminnej). Ponadto powiedział, iż jest wrogiem sprzedawania gruntów gminnych położonych nad samym jeziorem. Przyznał, że sprzedaż drogi traktuje jako test – chodzi o zainteresowanie kupnem działki dla  celów wypoczynkowo-rekreacyjnych.

Radna Jolanta Kozłowska zgłosiła sugestię, iż nie powinno się pozbywać majątku gminnego na 4 miesiące przed nowymi wyborami samorządowymi.

Podobną opinię wyraził radny Rafał Szczęsny uważając sprzedaż terenów gminnych za ostateczność – czego gmina nie musi sprzedawać, lepiej wydzierżawić na długi okres (10-20 lat). Stwarza to możliwości do inwestowania na dzierżawionych terenach. Opowiedział się za skreśleniem punktu 18 z projektu porządku obrad.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami przez radnego Marka Ręńdę:

Wniosek o wykreślenie z projektu porządku obrad punktów: 10 – 13 dotyczących podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe – do następnej sesji (po konsultacji proponowanych terenów na komisji).

W wyniku głosowania wniosek został odrzucony większością głosów:

- za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych;

- przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 5 radnych;

- wstrzymało się od głosu 7 radnych.

Wniosek o wykreślenie z projektu porządku obrad punktu 18 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Rumunkach Skępskich.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością głosów:

- za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych;

- głosów przeciwnych nie było;

- wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (z uwzględnieniem przyjętych wniosków), który w wyniku głosowania został  przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e .

 

Pkt 2

Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe

Informację o funkcjonowaniu placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe przedstawiła z-ca burmistrza Romana Tężycka (w załączeniu do protokołu).

Do przedstawionej informacji odnieśli się:

Radna Anna Smużewska wskazała na błąd w tabeli na str. 9 informacji dot. wyliczenia kosztu utrzymania 1 ucznia w Gimnazjum. Jest kwota 4.760.940 zł. Zwróciła się także z pytaniem dot. danych, które brane były jako podstawa do wyliczenia kosztu utrzymania 1 ucznia w Gimnazjum.

Z-ca burmistrza odpowiedziała, iż jest to błąd techniczny – brak przecinka. Przy wyliczeniach kosztu utrzymania 1 ucznia w Gimnazjum oparła się na danych statystycznych – cały budżet Gimnazjum podzielony został na ilość uczniów, bez kosztów utrzymania budynku szkoły.

Radny Stanisław Wawrowski zwrócił się z prośbą do pani burmistrz, aby przygotowała na najbliższą sesję dane dot. prognozy uczniów w Gimnazjum i SP w Skępem w przeciągu najbliższych 5 lat. Jego zdaniem da to odpowiedź na pytanie dot. sensu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skępem.

 

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Skępem

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek złożony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum w Skępem do Rady Miejskiej o nadanie szkole imienia Kościeleckich (w załączeniu). Przewodniczący RM nadmienił, iż zgłoszone zostały 4 kandydatury – postacie: Kościeleccy, Jan Paweł II, Czesław Miłosz i Jan Nowak Jeziorański. W wyniku głosowania, nieznaczną liczbą głosów zadecydowano, że patronem szkoły będą Kościeleccy (przed Janem Pawłem II). Powiedział, iż procedura nadania imienia szkole jest długa, po podjęciu uchwały w spr. nadania imienia będą mogły być podjęte działania nadania oficjalnego imienia szkole, nadanie sztandaru, wmurowanie tablicy pamiątkowej.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2006 rok

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Leśniewska powiedziała, że planuje się wzrost dochodów o kwotę 140.803 zł w związku z:

przyznaną dotacją ze środków Terenowego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej: Skępe – Moczadła – Ławiczek;

otrzymana dotacją z PFRON w wyniku realizacji wniosku określającego skutki zwolnień zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

urealnieniem planów po stronie dochodów.

Tym samym w wydatkach planuje się wzrost także o kwotę 140.803 zł z przeznaczeniem na:

rozdysponowanie środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

urealnienie planu wydatków na wniosek kierownika MGOPS;

zapewnienie środków na świadczenia pieniężne dla osób zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem zawartym między PUP a burmistrzem;

zmniejszenie planu na wynagrodzenia w MGOPS, a zwiększenie na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach robót interwencyjnych;

zabezpieczenie środków na zakup ciągnika oraz przyczepy rolniczej;

zwiększenie planu na zadanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Skępem z uwagi na otrzymaną promesę z WFOŚiGW;

zabezpieczenie środków na pokrycie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania gmin Dobrzyńskich Region Południe;

urealnienie planu w dziale 630;

zwiększenie planu wydatków za zakup złóż katalitycznych niezbędnych do filtracji wody – SUW Wólka;

zmniejszenie środków na zadanie rozbudowy SUW w Skępem;

zabezpieczenie środków na zadanie budowy SUW Boguchwała;

zwiększenie środków na zadanie budowy sieci wodociągowej Łąkie – Sarnowo;

Do przedstawionego projektu uchwały odnieśli się:

Radny Marek Pomirski zwrócił się z pytaniem dot. zakupu autobusów do przewozu dzieci – czy jest planowany zakup 2 autobusów? (wykazany w poz. 14 załącznika nr 5 – planu wydatków inwestycyjnych oraz w poz. Nr 21 załącznika nr 6 – limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne).

Skarbnik odpowiedziała, iż jest to pomyłka – planuje się zakup tylko 1 autobusu do przewozu dzieci.

Radna Anna Smużewska powiedziała, iż za tymi zmianami do budżetu, które przedstawiła pani skarbnik są przygotowane kolejne 3 projekty uchwał dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego i długoterminowej pożyczki oraz zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Skępem. Przypomniała zebranym, iż na zadanie inwestycyjne rozbudowy SP w Skępem rozstrzygnięty został w ub. roku przetarg na kwotę 1.650.000 zł. Natomiast w poz. 15 załącznika nr 6 do projektu uchwały jest zaplanowana kwota 2.165.000 zł, czyli o 515.000 zł więcej, niż kwota wynikająca z rozstrzygniętego przetargu. Całość inwestycji finansowana jest z zaciągniętych kredytów ubiegłorocznych i tegorocznych. Na ostatnim posiedzeniu wspólnych komisji radni zwrócili uwagę na tą kwestię i otrzymali materiały,    z których m.in. wynikało, że zadanie zostało rozszerzone poprzez podpisanie trzech kolejnych protokołów na pewne zmiany i naprawy. Powiedziała, iż doskonale wie, że prawo zamówień publicznych zezwala na rozszerzenie realizowanego zadania inwestycyjnego do 20%. Ale ta sama ustawa mówi, że dane zadanie inwestycyjne może być rozszerzone tylko wtedy, jeśli inwestor nie był w stanie przewidzieć zaistniałych sytuacji w trakcie realizacji zadania. Między innymi wykonany został projekt, który nie uwzględniał szczegółowych badań geologicznych podłoża i w efekcie w narożniku na głębokości ok. 4 m wystąpił torf. Spowodowało to konieczność pobudowania dodatkowych studzienek, które kosztowały 64.000 zł. Kolejne aneksy do projektu inwestycyjnego opiewają na kwotę 210.000 zł. Z przedstawionych na posiedzeniu komisji materiałów wynika, iż nie przewidziano w szkole takich rzeczy jak: zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych, dzwonków szkolnych, wentylacji WC, zewnętrznej tablicy rozdzielczej instalacji elektrycznej, demontażu 12 okien itp. Radna oznajmiła, iż fakt ten jest dla niej wielce zastanawiający i uważa, że na etapie projektowania rozbudowy szkoły takie dodatkowe przedsięwzięcia należało uwzględnić. Tym bardziej, że wcześniej pozwolenia na budowę nie można otrzymać, jeśli projektu inwestycyjnego nie uzgodni się z odpowiednimi służbami jak: Strażą Pożarną, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Zakładem Energetycznym itp. W dalszej części radna powróciła do swojej wypowiedzi podczas ostatniej sesji absolutoryjnej. Wówczas zauważyła faktyczny wzrost utrzymania placówek oświatowych   z budżetu gminnego, nie mając dokładnej analizy. Wzrosło trochę zatrudnienie obsługi administracyjnej szkół, natomiast liczba godzin w szkołach nie uległa zmianie. Przypomniała, iż Komisja Oświaty… wnioskowała o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, koła zainteresowań itp. Zrobiła wyliczenie, gdzie przy 2 godz. (dodatkowo) tygodniowo przez 38 tygodni w roku szkolnym i przy koszcie 20 zł – 30 zł za 1 godz. – cały koszt dodatkowych godzin pozalekcyjnych wyniósłby 1520 zł – 2500 zł. To są małe kwoty dzięki którym uruchomiono by dodatkowo godziny pozalekcyjne.

Z-ca Przewodniczącego RM Marek Reńda zgłosił uwagę, iż to co przedstawiła radna Anna Smużewska nie jest opinią całej rady.

Radna Anna Smużewska wyjaśniła, iż jest nieprawdą, że Komisja Oświaty… wnioskowała kiedykolwiek o zabranie godzin na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i jedynie w swej wypowiedzi chciała pokazać, jaka to jest kwota pieniędzy. Zgłosiła wniosek, aby kwotę zaplanowaną na dodatkowe, nieprzewidziane prace związane z rozbudową SP w Skępem (515.000 zł) obniżyć o 20% lub 10%. Oznajmiła, iż o takie oszczędności jej właśnie chodzi, a nie o oszczędzanie kosztem dzieci jak sugerują inni.

Radny Jacek Płoszyński powiedział, iż faktycznie zadanie rozbudowy SP w Skępem zostało zwiększone nie o 20%, a o ponad 30%. Były 4 korekty do projektu inwestycyjnego: w lipcu 2005 r. (do tej korekty radny nie miał żadnej pretensji), w październiku 2005 r., w styczniu br. i teraz następna w miesiącu czerwcu – do projektu, który kosztował gminę ponad 84.000 zł. Jeśli się takie wydaje pieniądze na samo sporządzenie projektu, a co chwilę dokonuje się korekt dodając dodatkowo: 64.000 zł, 31.000 zł, 121.000 zł i w czerwcu następne …, to zadał pytanie – dlaczego tak się dzieje, że trzeba co chwilę ten projekt zmieniać? Czy tego projektu nikt nie oglądał? Powiedział, iż nie dziwi się dyrektorom szkół, gdyż oni mogli nie mieć rozeznania, ale pan burmistrz chyba doskonale wie, kto ma obowiązek w gminie merytorycznie sprawdzać projekty inwestycyjne i za nie odpowiada. Następnie radny wypowiedział się na temat następnego projektu uchwały w spr. zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizacje zadania inwestycyjnego związanego              z rozbudową oczyszczalni ścieków w Skępem. W uzasadnieniu projektu jest zapis, iż upoważnia się burmistrza do zaciągania długoterminowych zobowiązań w wysokości 4.627.125 zł. O ile jest mu wiadome, to projekt jest już gotowy, ale czy został on merytorycznie sprawdzony, żeby znowu nie wynikły dodatkowe, nieprzewidziane koszty związane z tą inwestycją, jak z rozbudową Szkoły Podstawowej w Skępem?

Inspektor Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż jest to projekt inwestycyjny i nie wiadomo jaki będzie koszt inwestycyjny po przeprowadzeniu przetargu (zapewne mniejszy). W związku z tym, radny Jacek Płoszyński zaproponował, ażeby kwotę długoterminowego zobowiązania w wysokości 4.627.125 zł zmniejszyć o 20%.

Inspektor Ryszard Gorzycki ustosunkował się do ceny projektów zadań inwestycyjnych: rozbudowy SP w Skępem i budowy hali sportowej. Koszty projektów były bardzo zbliżone – w granicach 84.000 zł, chociaż hala była budowano kilka lat wcześniej (1996 r.). Odnośnie dodatkowych kosztów związanych z rozbudową szkoły powiedział, iż faktycznie koszty te wyniosły 265.000 zł i wynikają z trzech dodatkowych zawartych umów (w tym są koszty: projektu, usług zaciągniętych kredytów). Dalej ustosunkował się do wykonanych robót budowlanych związanych z postawieniem fundamentów na studzienkach. Przy rozbudowie szkoły wykorzystano przeprowadzone szczegółowe badania geologiczne          w związku z budową hali sportowej. Nikt nie przewidział, że 1 narożnik na głębokości ok. 4m będzie o podłożu torfowym. Postawienie fundamentów na studzienkach było warunkiem kontynuowania rozbudowy szkoły. To była jedyna i najtańsza przyjęta technologia wykonania fundamentów. W dalszej części udzielił wyjaśnień odnośnie pozostałych robót dodatkowych, o których wspominała Przewodnicząca Komisji Oświaty… Przyznał, iż faktycznie zostały one pominięte w opracowanym projekcie – inwestor ich nie przewidział. Przyznał także, że przy prowadzonych uzgodnieniach do projektu nie brał udziału, nie oglądał funkcjonalności przyjętych rozwiązań projektowych – przy szczegółach nie był obecny. Wszystkie dodatkowe prace , które zostały wykonane i zaplanowane są niezbędne do wykończenia obiektu i oddania do użytkowania. Wyjaśnił także kwestię związaną z demontażem 12 szt. okien, które aczkolwiek były przewidziane w projekcie, ale                  z możliwością ich ponownego wykorzystania przy rozbudowie szkoły. Ponieważ zrezygnowano z dalszej rozbudowy – pozostaje tylko ich demontaż. Jego zdaniem, nie można więc wliczać kosztów demontażu okien, jak one fizycznie są - do kosztów inwestycyjnych.

Radna Anna Smużewska zarzuciła panu Gorzyckiemu niekonsekwencję w wypowiedzi, a mianowicie: gdyby okna zdemontowane były ponownie wykorzystane przy rozbudowie szkoły – to zgodziła by się, iż inwestycja nie podrożałaby, ale jeżeli jest sam demontaż okien bez ich montażu – to są dodatkowe koszty inwestycyjne.

Radny Jacek Płoszyński powiedział, iż gmina przeznaczyła określoną pulę nie swoich pieniędzy, a obywateli na inwestycję pt. „Rozbudowa SP w Skępem”. Zarzucił, że gmina zleciła do wykonania projekt, który w trakcie realizowanej inwestycji był wielokrotnie zmieniany. Poniesione zostały dodatkowe koszty, a to pieniądze społeczeństwa – trzeba każdą złotówkę obejrzeć 7 razy, zanim się ją wyda.

Insp. Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż trudno poprawiać fachowców, którzy projektowaniem wyłącznie się zajmują. Jego zdaniem można było jedynie sugerować pewne zmiany dot. wyposażenia budynku. Oznajmił, iż nie czuje się władnym, aby poprawiać architektów czy projektantów.

Radny Stanisław Wawrowski nie krył zdumienia z wypowiedzi pana Gorzyckiego i powiedział dygresję pod jego adresem, iż nie każdy jest tak błyskotliwy jak on w osądach.

Radny Rafał Szczęsny ustosunkował się do kwestii związanej ze znajomością sporządzanych projektów inwestycyjnych, a mianowicie powiedział: iż kto w gminie, jak nie pan Gorzycki powinien wiedzieć o funkcjonalności przyjętego projektu? Oznajmił, że popełnione zostały błędy i oczekuje na wyjaśnienia.

Radna Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem dot. możliwości postulowania przez radę zmniejszenia planowanej kwoty przeznaczonej na rozbudowę SP w Skępem.

Burmistrz odniósł się do zebranych dowodów (dokumentów), które zostały przekazane prokuraturze, w związku z zaskarżeniem firmy WIKSBUD przez prywatnego przedsiębiorcę (sprawa nagłośniona była w prasie i TV regionalnej). Powiedział także, że dodatkowa planowana kwota 265.000 zł przeznaczona będzie na przystosowanie 2 pomieszczeń na szatnię i stołówkę oraz ewentualnie korytarz rozbudowywanej SP w Skępem. Jeżeli będzie zgoda radnych, to prace te wykona firma WIKSBUD lub inna – za tańszą cenę w ramach przetargu. Zaapelował do radnych o uchwalenie zmian do budżetu i pozostawienie zaplanowanej kwoty – 265.000 zł na dokończenie inwestycji.

Radny Jacek Płoszyński zasugerował, aby wykonawcę tych robót wyłonić w ramach przetargu.

Radny Wiesław Wiśniewski powiedział, że jeżeli będzie zachowana procedura przetargowa na wykonanie dodatkowych 3 pomieszczeń (szatni, stołówki i korytarza), to nie ma możliwości oddania szkoły do użytku z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Innego zdania jest insp. Ryszard Gorzycki, który stwierdził, iż jest dość dużo czasu, aby wyrobić się w terminie i oddać szkołę do użytku z dniem 1 września br.

Radny Stanisław Wawrowski zgłosił krótką refleksje, a mianowicie opowiedział się za przyznaniem dodatkowych środków na dokończenie rozbudowy SP w Skępem. Zaapelował do burmistrza, rady, aby bardziej dokładnie kontrolować wydatki gminnych pieniędzy. Powiedział, że jeżeli on byłby burmistrzem, to tak lekką ręka nie wydałby nawet 5.000 zł,   a o 500.000 zł nawet nie ma mowy.

Pani skarbnik przedstawiła koszty związane z realizowaną inwestycją rozbudowy SP w Skępem:

- umowa główna na kwotę 1.659.290,12 zł;

- umowa brutto na kwotę 1.924.845,52 zł;

- odsetki od kredytu na kwotę 2.650 zł;

- koszty inspektora nadzoru;

- pozostałe wydatki, m.in. dziennik budowy;

- koszt projektu na kwotę 90.863 zł.

Ogółem koszty wynoszą 2.090.000 zł. Do tego, jeżeli rada zaakceptuje dojdą dodatkowe koszty w kwocie 265.000 zł. Opowiedziała się za pozostawieniem proponowanych zmian do budżetu.

Radna Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dot. wysokości zaciągniętego kredytu w 2005 r., w związku z rozbudową SP w Skępem.

Pani skarbnik odpowiedziała, iż kredyt wynosił ok. 780.000 zł.

Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem do radnej Anny Smużewskiej, czy podtrzymuje zgłoszony wcześniej przez nią wniosek?

Radna Anna Smużewska powiedziała, iż sporo słów zostało wypowiedzianych w związku    z dodatkowymi kosztami realizowanej inwestycji rozbudowy szkoły. Myślała podobnie jak pozostali radni, iż w ramach zaciągniętych kredytów uda się w pełni zrealizować inwestycję (łącznie z dachem i adaptacją pomieszczeń), ale niestety nie udało się ominąć dodatkowych kosztów. Popełnione zostały błędy i zasugerowała, aby nie wracać już do szukania winnych. Nikt nie jest za tym, aby hamować rozbudowę szkoły, która musi być ukończona – przemawia za tym zdrowy rozsądek. Zaapelowała o oszczędne gospodarowanie środkami gminnymi. Wycofała zgłoszony wniosek.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Przewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały: w budżecie na 2006 r. zostały zaplanowane i przyjęte przez Radę Miejską w Skępem następujące zadania:

- rozbudowa SP w Skępem I etap;

- przebudowa ul. Plażowej;

- rozbudowa drogi Skępe – Moczadła – Ławiczek.

Gmina realizując przyjęte zadania zmuszona jest zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.315.000 zł w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Przewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały: w budżecie na 2006 r. zostało zaplanowane i przyjęte przez Radę Miejską w Skępem zadanie pod nazwą: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skępem”. Gmina realizując ww. zadanie zapewnia własne środki określone w załączniku dot. planu wydatków inwestycyjnych na 2006 r. Natomiast brakującą kwotę Rada Miejska postanowiła zaciągnąć w WFOŚiGW w postaci długoterminowej pożyczki w kwocie ok. 599.000 zł.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Jacek Płoszyński zwrócił się z pytaniem terminu przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Insp. Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż przetarg zaplanowany jest na miesiąc lipiec br.

Radny Jacek Płoszyński zgłosił uwagę, aby po przeprowadzeniu przetargu (w sierpniu lub wrześniu) zwołać sesję i zasugerowaną kwotę na rozbudowę oczyszczalni ścieków urealnić do kwoty przetargowej.

Innych uwag radni nie wnieśli.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skępem”

 

Przewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały: w uchwale budżetowej na 2006 r. zostały określone kompetencje burmistrza do podpisywania umów dotyczących zaciąganych zobowiązań przez gminę na okres 1 roku. W związku z tym, iż zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skępem” jest zadaniem realizowanym w latach 2006-2007 niezbędne jest wskazanie źródeł finansowania tej inwestycji oraz upoważnienie dla burmistrza do podpisywania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie dot. wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych i lasów w mieście Skępe na działkach o nr ewidencyjnych: 793, 794, 795, 796 oraz wsi Żagno na części działki o nr ewidencyjnym 2132  

Przewodniczący RM poprosił insp. UMiG Ryszarda Gorzyckego o krótkie uzasadnienie       2 kolejnych projektów uchwał w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie dot. wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych i lasów. W grudniu 2005 r. podjęta została uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów leśnych i lasów:

obszarów lasu komunalnego w Skępem i Żagnie, gdzie znajduje się Ośrodek Wczasowy JAWOR oraz indywidualne działki rekreacyjne;

obszarów położonych nad J. Sarnowskim;

obszarów położonych nad J. Łąkie.

Sprawy dot. tych terenów wielokrotnie były omawiane na komisjach Rady Miejskiej i Komisji Urbanistycznej Rady Powiatu w Lipnie. Plany były wyłożone dla opinii publicznej oraz przeszły wszystkie wymagane procedury. Zorganizowano także spotkanie    z mieszkańcami terenów położonych nad J. Łąkie ze względu, iż w 2004 r. weszło w życie rozporządzenie wojewody o rozszerzeniu strefy krajobrazu chronionego do 100 m od linii brzegowej jezior. Ponieważ gmina Skępe w takiej strefie się znajduje, to i realizacja budownictwa rekreacyjnego w tej strefie stała się niemożliwa, jednak z pewnymi wyjątkami, a mianowicie właściciele już istniejących domków letniskowych będą mogli je przebudowywać, rozbudowywać itp.

Do projektu uchwał odniósł się radny Stanisław Wawrowski, który zwrócił się z pytaniem dot. obowiązywania na terenach nad jeziorami strefy ciszy.

Burmistrz odpowiedział, iż na terenie naszej gminy takiej strefy nie ma ustalonej. Aby mogła być wprowadzona strefa ciszy, z wnioskiem do starosty musi wystąpić rada lub burmistrz (władnym w tym zakresie jest starosta).

Przewodniczący RM powiedział, iż z inicjatywy radnego może być zgłoszony wniosek na komisji i w konsekwencji komisja może złożyć wniosek do Przewodniczącego RM w danej materii.

Radni zgłosili także uwagę, aby nie czytać w całości projektów uchwał, ze względu na ich obszerność.

Przewodniczący pozytywnie ustosunkował się do prośby zgłoszonej przez radnych i odczytał najważniejsze kwestie dot. działów i rozdziałów uchwały.

W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe w zakresie dot. wprowadzenia funkcji rekreacyjnej na terenach gruntów leśnych i lasów we wsi Łąkie na działkach o nr ewidencyjnych: 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 751/9, 751/10 

Przewodniczący odczytał najważniejsze kwestie dot. działów i rozdziałów uchwały.

W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

Uzasadnienie jednocześnie do 4 kolejnych uchwał dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawił insp. Ryszard Gorzycki. Powiedział, iż te 4 projekty uchwał stanowią końcowy proces uchwalania uchwał w tej sprawie. Są to obszary, wobec których urbanista wyraził negatywną opinię, co do ich przekształcania. Ponieważ radni w większości opowiadali się za uwzględnieniem zmian tych terenów w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, stąd też wywołanie ich stało się uzasadnione.

Jest to obszar położony w miejscowości Rumunki Skępskie (m.in. grunty P. Kuny).

Do projektów uchwał odnieśli się:

Radny Waldemar Kaczorowski zgłosił swój sprzeciw do proponowanych projektów uchwał. Jego zdaniem opinia urbanisty była wprost negatywna. A jeżeli przystępuje się do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, to należy zrobić to    w sposób kompleksowy - objąć planami całość obszarów (np. 30 ha), a nie pojedyncze grunty o pow. ok. 2 ha.

Insp. Ryszard Gorzycki odpowiedział, iż faktycznie opinia urbanisty względem proponowanych obszarów jest negatywna, ale to rada decyduje o ich uchwaleniu. Uchwalenie przystąpienia do sporządzenia planów dla tych obszarów decyduje o działaniach przyszłościowych związanych z zapewnieniem infrastruktury technicznej jak: doprowadzenie wody i energii elektrycznej, pobudowanie dróg oraz kanalizacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta większością głosów:

za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych;

przeciwko przyjęcia uchwały głosowało 2 radnych;

nikt się nie wstrzymał od głosu.

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

Jest to obszar położony w miejscowości Franciszkowo (m.in. grunty P. Baźmirowskiego).

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta większością głosów:

za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych;

przeciwko przyjęcia uchwały głosowało 2 radnych;

nikt się nie wstrzymał od głosu.

 

Pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

Jest to obszar położony w miejscowości Żagno (m.in. grunty P. Sęka).

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta większością głosów:

za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych;

przeciwko przyjęcia uchwały głosowało 2 radnych;

nikt się nie wstrzymał od głosu.

 

Pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

Jest to obszar położony w miejscowości Rumunki Skępskie (m.in. grunty nieżyjącego P. Juszczaka).

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta większością głosów:

za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych;

przeciwko przyjęcia uchwały głosowało 2 radnych;

nikt się nie wstrzymał od głosu.

 

Pkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący RM powiedział, iż w związku z uwagami przekazanymi przez jednostkę nadzorującą dot. niektórych sformułowań zawartych w statucie dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, naniesiono poprawki i konieczne stało się ponowne uchwalenie statutu. Poprawki dot. rozdziału II § 7, w którym zawarte są zadania dot. realizacji świadczeń rodzinnych oraz w   § 8, w którym zawarte są zadania dot. realizacji świadczeń w oparciu o ustawę                      o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej . W poprzedniej wersji § 7 był bardziej rozbudowany, w obecnej zadania są określone w sposób syntetyczny. Wyodrębniono § 8, który mówi o zadaniach w oparciu o ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W rozdziale III Organizacja Ośrodka w § 12 ust. 3 zmiana dot.: Kierownik Ośrodka wykonuje uprawnienia pracodawcy wobec zatrudnionych w ośrodku pracowników, ustala zakresy ich czynności, wydaje instrukcje i polecenia służbowe. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników odbywa się bez porozumienia z burmistrzem. We wcześniejszej wersji było naniesione, że w porozumieniu z burmistrzem. W § 14 ust. 2 pkt 1, który mówi że, do zadań kierownika ośrodka należy w szczególności – określenie organizacji wewnętrznej ośrodka    i nadanie mu regulaminu organizacyjnego bez potrzeby uzgadniania z burmistrzem –w poprzedniej wersji było, że w uzgodnieniu z burmistrzem.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe

Przewodniczący RM w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedział, iż przedłożony projekt uchwały zawiera niezbędne uregulowania wymagane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zm.). Pierwotny tekst uchwały w spr. przyjęcia „Szczegółowych zasad utrzymania czystości         i porządku na terenie Gminy Skępe został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/108/2004 w dniu 13.10.2004 r. oraz zmieniony uchwałą Nr XXVII/184/2005  w związku ze zmianą ustawy z dn. 29.07.2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz             o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458). W tym też celu, do ww. uchwał wniesione zostały stosowne zapisy uwzględniające modyfikacje, zmiany  i nowe uregulowania wynikające z wprowadzonych ustawą przepisów. W uchwale tej został wprowadzony m.in. zapis dot. uzyskania zgody właściciela sąsiadującej nieruchomości na chów zwierząt gospodarskich wymienionych w § 36 ust. 2 do określonej ilości, którego rada nie może regulować.

Przewodniczący RM odczytał treść § 36 projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem dot. utworzenia obwodów głosowania

Przewodniczący RM odczytał uzasadnienie: zgodnie z art. 30 ustawy – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw głosowanie, w wyborach do tychże rad przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Podział Miasta i Gminy Skępe na stałe obwody głosowania został przez Radę Miejską przyjęty uchwałą Nr XXXVII/240/2002 z dn. 31.07.2002 r. Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt zmiany w podziale Miasta i Gminy Skępe na stałe obwody głosowania dot. zamiany (przeniesienia) dwóch ulic: z obwodu głosowania nr 1 – ul. Modrzewiową przenieść do obwodu głosowania nr 2 i odwrotnie, z obwodu głosowania nr 2 – ul. Kasztanowa przenieść do obwodu głosowania nr 1. Zamiana ta spowodowana jest położeniem tych ulic, z których to ul. Kasztanowa znajduje się w obrębie obwodu głosowania nr 1, a ul. Modrzewiowa znajduje się w obrębie obwodu głosowania nr 2. Należy podkreślić, że dotychczasowe głosowania nie miały wpływu na wynik wyborów do rady, ponieważ pierwsi mieszkańcy przy ul. Modrzewiowej zameldowali się 5.11.2002 r.   (4 osoby, w tym 2 wyborców), natomiast przy ul. Kasztanowej pierwsi mieszkańcy zameldowali się 28.11.2005 r. (5 osób, w tym 2 wyborców). Ponadto do obwodu głosowania nr 1 należy dopisać nowo powstałe ulice: Ogrodniczą i Stolarską, które znajdują się w granicy obwodu głosowania nr 1 oraz do obwodu głosowania nr 2 należy dopisać nowopowstałą ul. Cichą, która znajduje się w granicy obwodu głosowania nr 2.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie okręgów wyborczych.

Przewodniczący RM w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedział, iż jest to podobna sytuacja jak przy poprzedniej ustanowionej uchwale. Dotyczy zmiany (przeniesienia) dwóch ulic: z granicy okręgu nr 1 – ul. Modrzewiową przenieść do granicy okręgu nr II  i odwrotnie, z granicy nr II – ul. Kasztanową  przenieść do granicy okręgu nr I. Zmiana jest spowodowana położeniem tych ulic.

Do projektu uchwały odniosła się radna Anna Smużewska, która poinformowała dodatkowo o przystosowaniu lokalu wyborczego w okręgu nr II do głosowania dla osób niepełnosprawnych.

Innych uwag radni nie wnieśli.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 18

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

Na wstępie burmistrz udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje przez radną Annę Smużewską podczas ostatnie sesji (w załączeniu).

Następnie złożył informację (szczegółowo w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę;

inwestycji i remontów na drogach i ulicach miasta i gminy. Poinformował o podjęciu decyzji naprawy ulic: Spółdzielczej i Rybackiej – w porozumieniu z nadleśniczym Jackiem Soborskim;

zamówień publicznych;

gospodarki mieniem komunalnym;

projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy;

planowanych robót konserwacyjnych;

budowy nowych obiektów oświetlenia ulicznego;

prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych.

Ponadto poinformował o :

zgłoszeniu się chętnej osoby na ratownika wodnego;

odbytym IV konkursie poetyckim im. Gustawa Zielińskiego pod patronatem Burmistrza i Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego.

Podziękował wszystkim za udział i zaangażowanie w organizacji Dni Skępego oraz za spotkanie z Panią Marią Sobocińską – Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Skępe.

Radna Anna Smużewska odniosła się do odpowiedzi burmistrza na złożoną przez nią interpelację. Powiedziała, iż jeden z mieszkańców naszej gminy po obejrzeniu sesji w TV kablowej dostarczył jej materiały (w załączeniu do protokołu) odnośnie Pana Kazimierza Kokoszczyńskiego, któremu burmistrz zarzucił, iż nie posiada żadnej specjalistycznej wiedzy z zakresu zamówień publicznych i że nie znajduje się na liście arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych. Odczytała otrzymany materiał zaznaczając, iż nie są to jej stwierdzenia, ale tego człowieka, który jej te materiały dostarczył (wynika z nich m.in., iż Pan K. Kokoszczyński jest arbitrem z listy Prezesa UZP). Powiedziała także, iż nie otrzymała odpowiedzi na co wydane zostały pieniądze w kwocie 90.000 zł i dlaczego zmówienie zostało pominięte? Oznajmiła także, że skoro burmistrz mówi, iż sprawa jest     w toku u prokuratora, to należy poczekać do jej rozstrzygnięcie i wtedy społeczeństwo i my wszyscy radni otrzymamy stosowne wyjaśnienia.

Z-ca burmistrza Romana Tężyczka poinformowała o odbytach przetargach na zakup autobusu gminnego oraz na dowóz uczniów.  Przetarg na zakup autobusu został przeprowadzony w dwóch kolejnych postępowaniach:

ogłoszony został przetarg nieograniczony, na który nie wpłynęły żadne oferty;

wystąpiono z zapytaniem o cenę – również nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z tym, iż przeprowadzone procedury przetargowe nie zostały rozstrzygnięte, można obecnie zakupić autokar z wolnej ręki. Są różne propozycje jego zakupu, m.in. z krajów zachodnich np.. Niemiec, ale sugestią gminy jest zakup autokaru krajowego ze względu na tańszą eksploatację.

W piątek odbył się przetarg na dowóz uczniów – na dwóch trasach i tak:

na trasie: Sarnowo – Franciszkowi – Łąkie obsługiwał będzie w dalszym ciągu Pan Huptas za kwotę 127 zł dziennie;

na trasie: Huta – Ławiczek – Obóz obsługiwał będzie PKS za kwotę 250 zł dziennie.

 

Pkt 19

Wolne wnioski i zapytania

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem Pani Maria Stankiewicz odniosła się do przeprowadzonego przetargu na wymianę okien, który był związany z wyborami samorządowymi 4 lata temu. Wówczas nikt nie miał żadnych wątpliwości, co do przyznanych środków. Wyraziła swoje zadowolenie, że cała sprawa trafiła do prokuratury. Oznajmiła także, że jest gotowa poddać się do odpowiedzialności, jeżeli z jej winy naruszona została procedura przetargowa na wymianę okien. Powiedziała, iż boli ją co innego, a mianowicie fakt z jakim zaangażowaniem jej szanowna poprzedniczka doszukuje się u niej niekompetencji w wykonywaniu obowiązków dyrektora szkoły. Uważa, że stara się jak najlepiej wykonywać powierzone jej zadania. Zarzuciła swojej poprzedniczce zły stan dokumentacji obiektu szkoły, brak porządku w obiekcie oraz bałagan na etapie budowanej hali sportowej, kiedy 4 lata temu przejmowała po niej obowiązki dyrektora szkoły. Dalej powiedziała, iż radna Anna Smużewska będąc Przewodniczącą Komisji Oświaty… raczej powinna się cieszyć, że przez te 4 ostatnie lata tak wiele zrobiono w oświacie gminnej. Jako przewodnicząca komisji powinna widzieć pozytywne - zachodzące zmiany w oświacie gminnej. Ponadto dyrektorka szkoły złożyła serdeczne podziękowania za przekazane środki na budowę boiska szkolnego, a w szczególności:

radnemu Rafałowi Szczęsnemu za zakup systemu nawadniającego;

radnemu Romanowi Targańskiemu za zakup trawy.

Radna Anna Smużewska odpowiedziała, iż  nieprawdą jest, że nie zauważa pozytywnych rzeczy w oświacie gminnej. W sprawozdaniach z działalności komisji jest cały rząd wymienionych pozytywów. Oznajmiła, iż w naszej gminie ciało ustawodawcze  i wykonawcze w jakiś sposób się miesza, bardzo często oceniana jest jako radna przez wykonawcze gremia, a tak być nie powinno.

Radny Stanisław Wawrowski zwrócił się z pytaniem dot. poniesionych przez gminę kosztów związanych z organizacją Dni Skępego i zakupem szlaki.

Burmistrz odpowiedział, iż za szlakę gmina zapłaciła ok. 47.000 zł, tj. 33 zł za 1 tonę. Dni Skępego kosztowały gminę w sumie 12.000 zł (wynajętej firmie zapłacono 8.500 zł).

Radny Wiesław Wiśniewski zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego RM odnośnie obecności na dzisiejszej sesji radnego Zbigniewa Paradowskiego.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż radny Zbigniew Paradowski podczas ogłoszonej przerwy w obradach zwolnił się u niego do lekarza (nieobecność w dalszej części obrad usprawiedliwiona).

Radna Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem dot. uwzględniania rachunków za PZU     i Komitet Rodzicielski przy rozliczaniu się z przyznanego stypendium dla uczniów –w Gminie Czernikowo jest to praktykowane.

Z-ca burmistrza odpowiedziała, że nic nie jest jej wiadome w tej kwestii. Zależy to od wytycznych Ministra Oświaty. Zapewniła, że się rozezna, co do możliwości uwzględniania tego typu rachunków.

Radny Waldemar Kaczorowski zgłosił prośbę w imieniu mieszkańców ul. Kujawskiej, aby znak drogowy z napisem miejscowości Skępe przesunąć w stronę Moczadeł o 300 m – chodzi o ograniczenie prędkości na tym odcinku drogi.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż w tej sprawie należy zgłosić stosowny wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg.

Radny Roman Targański poruszył problem przystosowania targowiska miejskiego do handlu zwierzętami hodowlanymi. Powiedział, że już rok czasu minął od przeniesienia targowiska w inne miejsce i nic się dalej nie dzieje w tej sprawie.

Burmistrz odpowiedział, iż liczył, że od 15 maja br. będzie miał do dyspozycji dodatkowych pracowników w ramach robót interwencyjnych i pobuduje budynek socjalny do handlu zwierzętami. W tej kwestii gmina musi spełnić 100 % wymaganych warunków określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Prezes MGKS „Błękitni” Zdzisław Małkiewicz odniósł się także do kwestii związanej          z zakazem handlu zwierzętami hodowlanymi na targowisku miejskim, a w szczególności: drobiem, królikami, gołębiami itp., gdzie w innych gminach naszego powiatu zakaz ten nie obowiązuje.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż gmina ma obowiązek podporządkowania się decyzjom Powiatowego Lekarza Weterynarii i rada nie ma na to wpływu.

Radny Roman Targański zarzucił burmistrzowi, iż nie próbował kontaktować się ze starostą w tej sprawie, gdzie Powiatowy Lekarz Weterynarii mu służbowo podlega (chodzi o dobre chęci).

Przewodniczący RM powiedział, iż sądzi, że burmistrz w tej sprawie kontaktował się ze starostą, ale nie dało to efektów.

Radny Stanisław Wawrowski powiedział, że przez rok czasu gmina mogła przystosować targowisko do handlu zwierzętami.

Radny powiatowy Piotr Wojciechowski zapewnił, że się sprawą handlu zwierzętami na targowisku miejskim zajmie i porozmawia w tej sprawie ze starostą. Poinformował o pracy Rady Powiatu - zamknięciu roku ubiegłego nadwyżką budżetową w kwocie 913.000 zł i jednogłośnym udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu. Na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu podzieliła nadwyżkę budżetową m.in. na następujące zadania:

remont dachu budynku Zespołu Szkół w Skępem – 50.000 zł;

remont dróg – 200.000 zł (w tym i drogi na terenie Miasta i Gminy Skępe).

Poruszył także kwestię związaną z otworzeniem przy Zespole Szkół w Skępem filii ATR    w Bydgoszczy (wydziały: mechaniczny i ogólnorolny).

Prezes klubu Zdzisław Małkiewicz poruszył problem handlu warzywami i owocami na ulicach Skępego.

Burmistrz odpowiedział, iż brak jest prawnej możliwości zakazania tego procederu.

Przewodniczący RM dodał, że tylko powiatowe służby sanitarne mogą spowodować zakaz handlu na ulicach miasta.

Prezes klubu Zdzisław Małkiewicz zwrócił się z pytaniem, czy może zgłosić do SANEPIDU uprawiany proceder handlu na ulicach Skępego?

Przewodniczący RM odpowiedział, że jako obywatel ma do tego prawo, ale jako przedstawiciel klubu gminnego – raczej nie.

Radny Marek Pomirski zwrócił się z pytaniem do burmistrza dot. rozmów z nadleśniczym na temat przejęcia Borku.

Burmistrz odpowiedział, że raz rozmawiał na ten temat z nadleśniczym Soborskim. Planuje w lipcu zorganizować wspólnie z nadleśniczym Soborskim imprezę – zaprzęgi konne i wówczas ponowi rozmowę. Ale w ogóle, to wyraził sprzeciw przejęcia przez gminę Borku.

Radny Marek Pomirski zadał pytanie – z czego ten problem wynika.

Burmistrz odpowiedział, iż w chwili obecnej nadleśnictwo dba o czystość i utrzymanie Borku, a po przejęciu - spadnie to na gminę.

Radna Jolanta Kozłowska zwróciła się z pytaniem dot. wdrożenia na terenie gminy Programu Rzeczypospolita Internetowa, który daje szansę wyrównawczą dla młodzieży wiejskiej i miejskiej. Istnieje możliwość dotacji przy zakupach sprzętu komputerowego.

Z-ca burmistrza odpowiedziała, iż gmina nic nie robiła w tym zakresie, ale zapewniła, że spróbuję się dowiedzieć o szczegółach tego programu.

Burmistrz poinformował, iż z inicjatywy grupy zainteresowanych osób wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o zezwolenie wydawania Gazety Skępe. Istnieje możliwość przeszkolenia osób naszej gminy – przyszłych dziennikarzy.

Radny Roman Targański zaproponował, aby na przyszłej sesji i komisjach rady zająć się sprawą ewentualnego przejęcia budynku kina. Daje to możliwość (po przeprowadzeniu remontu budynku) utworzenia Domu Kultury, przeniesienia M-G Biblioteki, zorganizowania czytelni itp., a co najważniejsze pozyskania środków unijnych. OSP w Skępem, która jest właścicielem budynku chce go sprzedać, w zamian za remont strażnicy.

Burmistrz poinformował, że są 2 aspekty tej sprawy, a mianowicie:

odkupienie od straży budynku za 100.000 zł, który wymaga kapitalnego remontu  i pochłonięcia dalszych środków finansowych;

OSP jest jednostką samoistną i w przypadku sprzedaży gminie budynku kina – gmina odetnie ogrzewanie strażnicy (na podstawie porozumienia gmina korzysta do tej pory z pomieszczeń budynku kina w zamian za ogrzewanie strażnicy).

Burmistrz zaproponował, iż sprawą ewentualnego odkupienia budynku kina od OSP Skępe powinna się zająć nowa rada – po jesiennych wyborach samorządowych.

 

Pkt 20

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.

        

 

 

Protokolant

Zbigniew Małkiewicz