Uchwała Nr VIII/40/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 3889) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 26.158.058,80 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 25.133.269,80 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 1.024.789,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.301.752,80 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 26.387.058,80 z, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 24.554.225,80 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 1.832.833,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.301.752,80 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3)  § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 229.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4)  Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.409.164 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.180.164 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

5)  § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6)  § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7'' do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/40/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


Uzasadnienie

 Dochody zwiększa się o kwotę 38,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2015/72 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 /+/ 38,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz.1059 z późn. zm.).

 Wydatki zwiększa się o kwotę 38,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 8 kwietnia 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.12.2015/72 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 3110 /+/ 37,85 zł oraz § 4210 /+/ 0,76 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz.1059 z późn. zm.).

 2. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza w następujący sposób:

 - dział 010 rozdziałó 01009 “Spółki wodne” /±/ 2.000,00 zł,

 - dział 600 rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne” /+/ 60.000,00 zł,

 - dział 801 rozdział 80103 “Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”/-/ 60.000,00 zł,

 - dział 801 rozdział 80104 “Przedszkola”/-/ 36.000,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 34.000,00 zł,

 - dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” /+/ 2.000,00 zł..

 3. Aktualizuje się załącznik “Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.” Zgodnie z wnioskiem sołectwa Likiec środki z zakupu materiałów na ogrodzenie świetkicy kontarnerowej przenosi się na przedsięwzięcie pn. “Budowa ogrodzenia świetlicy konteenerowej
w Likcu”- kwota 5.000,00 zł.

 4.  Urealnia się załącznik "Zadania inwestycyjne w 2015 r." poprzez:

 a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

 - „Modernizacja ulicy Kujawskiej w Skępem” – 60.000,00 zł,

 - „Zakup samochodu dostawczego z przeznaczeniem dla działu gospodarczego” – 32.000,00 zł,

 b) nowe zadania inwestycyjne przy udziale środków funduszu sołeckiego

 - „Budowa ogrodzenia świetlicy kontenerowej w Likcu” – 7.000,00 zł,

 c) aktualizacja kwoty na zakup inwestycyjny pn. „Zakup rębaka do gałęzi” /+/ 2.000,00 zł.

 5. Uaktualnia się zał. Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

 W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

 - za uchwałą oddano 12 głosów

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów

 - wstrzymujących się głosów 0.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone: w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 , poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532.