Uchwała Nr VIII/41/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem

 Na podstawie art. 5c pkt 1 i art. 62 ust. 1, 3, 4 i 5b w związku z art. 58 ust.1, 2, 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572ze zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.[2]), oraz art. 12 ust.1 pkt.2 ust3 i ust.5  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.[3]), po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wyrażeniu opinii przez Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem i Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem, uchwala się co następuje:

§ 1.   Z dniem 1 września 2015 roku tworzy się  Miejski Zespół Szkół w Skępem jako jednostkę  budżetową Miasta i Gminy Skępe, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzą:

1)  Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem z oddziałami przedszkolnymi i szkołą Filialną w Łąkiem,

2)  Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem.

§ 2.   Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.   Nadaje się Miejskiemu Zespołowi Szkół w Skępem Statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.   Miejski Zespół Szkół przejmuje w całości wszelkie należności, zobowiązania, mienie i pracowników jednostek wchodzących w jego skład.

§ 5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem

 sporządzony na podstawie art. 58 ust.1,2 oraz art. 62 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.).

§ 1.  Zakłada się z dniem 1 września 2015 roku Miejski Zespół Szkół w Skępem, w którego skład wchodzą:

1.  Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego z oddziałami przedszkolnymi i szkołą filialną w Łąkiem,

2.  Gimnazjum  im. Kościeleckich w Skępem,

§ 2.  Siedziba Zespołu Szkół znajduje się w miejscowości Skępe, Aleja 1 Maja 89, 87 – 630 Skępe.

§ 3.  Zespół Szkół w Skępem obejmuje obwód Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem i filii w Łąkiem oraz Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem:

 Lp.

 Nazwa szkoły

 Miejscowości wchodzące w skład obwodu szkolnego

 1.

 Szkoła Podstawowa  im. Gustawa Zielińskiego w Skępem wraz ze szkołą filialną w Łąkiem
 

 Skępe, Wioska, Józefkowo, Żagno, Pokrzywnik, Huta, Obóz, Gorzeszyn nr domów 8 - 20, Ławiczek, Rumunki Skępskie, Zajeziorze, Gęstowarka, Głęboczek, Żuchowo, Kujawy, Kierz nr domów 1 –5, 8, 10, 12-17, 19-20,   Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo, Kamienica, Bógzapłać, Radziochy, Narutowo, Lubówiec, Jarczewo nr domów 6,7,9,11,18, Łąkie, Franciszkowo,Sarnowo,Kamienica, Bógzapłać, Radziochy

 2.

 Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem

 Skępe, Rumunki Skępskie, Bógzapłać, Boguchwała, Gorzeszyn, Czermno, Babie Ławy , Chałacie, Czarny Las,  Guzowatka, Koziołek, Modrzewie, Franciszkowo, Radziochy, Huta, Obóz, Jarczewo , Kierz, Narutowo, Kukowo, Grabówiec, Likiec, Lubówiec, Ławiczek, Zajeziorze, Łąkie, Moczadła, Sarnowo, Szczekarzewo, Kamienica, Wioska, Wólka, Wólka Rumunki, Żagno, Głęboczek, Józefkowo, Pokrzywnik, Żuchowo, Gęstowarka, Kujawy.

 


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Statut Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.  W skład Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, zwanego dalej „Zespołem”  wchodzą:

1.  Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem ze szkołą filialną w Łąkiem;

2.  Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem.

3.  Połączenie Szkół, o których mowa w ust. 1 i 2 nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich poszczególnych szkó ł, o ile statut Zespołu nie stanowi inaczej.

4.  Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi 6 lat.

5.  Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.

6.  Zespół jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Skępe.

7.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1/  Zespole - należy przez to rozumieć Miejski Zespół Szkół w Skępem;

 2/  Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem;

 3/  Statucie Szkoły – należy rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Skępem i Statut

 Gimnazjum w Skępem;

 3/  Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie

 oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 4/  Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim;

 Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Zespole ;

 5/  Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu oraz ich rodziców

 lub prawnych opiekunów;

 6/   Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece

 wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole ;

 7/  Organie prowadzącym Zespół - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Skępe;

 8/  Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem - należy przez to

 rozumieć Kujawsko- Pomorskiego  Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

§ 2. 1. Siedzibą Zespołu jest miasto Skępe.

2.  Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe.

3.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty.

4.  Szczegółowe informacje o szkołach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Szkół  zawierają statuty poszczególnych szkół.

§ 3. 1. Pełna nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu brzmi: Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego , 87-630 Skępe, Aleja 1 Maja 89.

2.  Pełna nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu brzmi: Miejski Zespół Szkół Gimnazjum im. Kościeleckich, 87-630 Skępe, Aleja 1 Maja 89.

3.  Zespół używa pieczęci urzędowych :

 1/ wspólnej , w sprawach dotyczących całej placówki :Miejski Zespół Szkół w Skępem, Al. 1 Maja 89,  87- 630 Skępe.

 2/ odrębnej dla Szkoły Podstawowej w sprawach dotyczących Szkoły według wzoru określonego w statucie Szkoły Podstawowej .

 3/ odrębnej dla gimnazjum w sprawach dotyczących gimnazjum według wzoru określonego w statucie Gimnazjum.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zespołu.

§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

2.  Zespół stwarza warunki do pełnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3.  Rodzice i nauczyciele na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

§ 5. 1. Podstawy programowe realizowane są w oddziałach przedszkolnych w grupie dzieci 5 - letnich i dzieci 4 letnich ,których rodzice zadeklarowali wolę korzystania z wychowania przedszkolnego.

2.  W zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Szkoła Podstawowa realizuje kształcenie zintegrowane w pierwszym etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I - III oraz kształcenie w blokach przedmiotowych, z zastosowaniem ścieżek edukacyjnych w drugim etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV - VI.

3.  W Gimnazjum podstawa programowa kształcenia ogólnego realizowana jest w cyklu 3-letnim poprzez przedmioty.

§ 6. 1. W zakresie działalności dydaktycznej Zespół realizuje szkolne zestawy programów nauczania, a przez to w szczególności:

a)  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pozytywnego zaliczenia sprawdzianu końcowego i egzaminu,

b)  działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół

 zainteresowań, imprez kulturalnych, olimpiad, konkursów,

c)  zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu treści programu nauczania.

2.  Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3.  Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

§ 7. 1. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2.  W zakresie działalności wychowawczej Zespół w szczególności:

a)  kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych

 w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, stosownie do warunków  Zespołu i wieku uczniów,

b)  wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,

c)  upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

d)  kształtuje postawy patriotyczne,

e)  sprzyja zachowaniom proekologicznym,

f)  umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

g)  szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

h)  budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Zespołu Szkół i środowiska.

3.  Zespół realizuje programy wychowawcze, uchwalone przez Rady Pedagogiczne połączonych placówek oświatowych po zasięgnięciu opinii Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich.

§ 8. 1. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2.  Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na :

a)  ścisłym respektowaniu obowiązujących w placówkach oświatowych ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

b)  sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad uczniami potrzebującymi takiej opieki.

3.  Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:

a)  podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia, na dany temat edukacyjny,

b)  podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury w każdej ze szkół.

4.  Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe Zespołu.

5.  Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

6.  Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Zespół określają odrębne przepisy.

§ 9. 1. Indywidualne formy opieki nad uczniem określają odrębne przepisy oraz Statuty połączonych placówek oświatowych.

2.  Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

3.  Decyzję w sprawie obsady stanowisk wychowawców podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych połączonych placówek

4.  Zadania wychowawcy określają Statuty połączonych Placówek.

Rozdział 3.
Wewnątrzszkolny system oceniania

§ 10. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

2.  Szczególne cele i treści oceniania wewnątrzszkolnego regulują odrębne przepisy i Statuty połączonych szkół.

3.  W klasach I - III Szkoły Podstawowej ocena klasyfikacyjna oraz ocena z zachowania są ocenami opisowymi.

4.  Obowiązująca w połączonych placówkach oświatowych skala ocen podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Zespole.

5.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

6. 

Rozdział 4.
Organy Zespołu

§ 11. 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, określają odrębne przepisy.

2.  Organy, o których mowa w ust. l mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

3.  Organami Zespołu są:

 1/ Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół, będący jednocześnie dyrektorem Szkoły   Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego i Gimnazjum im. Kościeleckich wchodzących w skład Zespołu,

 2/ Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego ;

 3/ Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Kościeleckich;

 4/  Rada Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem;

 5/ Rada Rodziców uczniów Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem;

 5/ Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem;

 6/ Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Kościeleckich w Skepem .

§ 12. 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

 1/ kieruje działalnością szkół oraz reprezentuje je na zewnątrz;

 2/ odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkół;

 3/ sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i wychowawców

 zatrudnionych w Zespole ;

 4/ kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe

 w obwodzie szkoły dzieci; w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub

 obowiązku nauki, tj. opuszczenie co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna

 postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w

 administracji;

 5/ sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 6/ realizuje uchwały rad pedagogicznych podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

 7/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu szkół zaopiniowanym

 przez rady pedagogiczne i Radę Rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 8/ organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę zespołu szkół oraz dba o jego mienie;

 9/  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

 10/ wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.  Dyrektor zespołu szkół podejmuje decyzje w sprawie:

 1/ spełnienia obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu wymogów ustawowych;

 2/  odroczenia obowiązku nauki;

 3/  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu szkół;

 4/  powierzenia stanowisk kierowniczych (o ile zostaną utworzone) i odwołania z nich;

 5 / przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

 pracownikom Zespołu ;

 6/  awansu nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego;

 7/  przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego

 oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 8/  przydziału zakresu czynności pracownikom administracyjnym i obsługi;

 9/ zawieszenia zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach;

 10/ udzielenia zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna, lub udzielenia odmowy w tej sprawie;

 11/ zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, z nauki drugiego języka – na podstawie odpowiednich opinii i orzeczeń;

 12/  zgody na przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego;

 13/  skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły,

 15/  występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli – po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych – oraz pozostałych pracowników Zespołu ;

 16/  wyrażenia zgody lub udzielenia odmowy na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje.

3.  Dyrektor zespołu szkół planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracą szkoły, a w szczególności:

 1/  stwarza warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 szkoły;

 2/  opracowuje arkusze organizacyjne szkoły podstawowej i gimnazjum;

 3/  opracowuje plany finansowe jednostki oraz plan dochodów własnych;

 4/  ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiary

 godzin odpowiednio:

a)  poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego

 oraz zajęć z wychowawcą,

b)  zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

c)  dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone,

d)  zajęć religii lub etyki,

e)  zajęć wychowania do życia w rodzinie,

 5/   ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji Dyrektora z

 uwzględnieniem art. 42 ust, 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

 Nauczyciela,

 6/     wprowadza, po zasięgnięciu opinii właściwej rady pedagogicznej i rady rodziców,

 dodatkowe zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa,

 7/     ustala tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem zajęć,

 o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela,

 8/    określa szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych,

 9/   tworzy stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego,

 10/  przewodniczy radom pedagogicznym,

 11/ do dnia 31 sierpnia przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze

 sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

 12/ przedkłada radom pedagogicznym w celu podjęcia uchwały projekty innowacyjne

 i eksperymenty pedagogiczne,

 13/ przedkłada radom pedagogicznym do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

 14/ tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe oraz powołuje przewodniczących na wniosek zespołu,

 15/ odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych,

 16/ występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku; Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia,

 17/ sprawuje nadzór nad biblioteką Zespołu, a w szczególności:

a)  zapewnia pomieszczenia i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na działalność,

b)  kontroluje stan mienia, ewidencji i opracowania zbiorów oraz odpowiada za protokolarne przekazanie biblioteki przy każdej zmianie pracowników,

c)  zatrudnia pracowników zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zatwierdza przydziały czynności pracowników,

d)  zapewnia realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych biblioteki,

e)  zatwierdza Regulamin biblioteki szkolnej,

 18/ wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę o systemie oświaty,

 19/ zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają,

 20/ zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy,

 21/ przestrzega postanowień statutów szkół wchodzących w skład Zespołu w sprawie nagród i środków wychowawczych stosowanych wobec uczniów,

 22/ podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego,

 23/ podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót podręcznikami na terenie szkoły.

 24/ rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy uczniami a nauczycielami lub rodzicami a nauczycielami,

 25/ prowadzi sprawy osobowe pracowników szkoły, a zwłaszcza:

a)  dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

b)  opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

c)  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

 26/ określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

 27/ określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli,

 28/ dokonuje co najmniej raz w roku przeglądu technicznych obiektów szkolnych oraz organizuje prace konserwacyjno – remontowe,

 29/współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole,
w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,

 30/ administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

4.  Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, Radą Rodziców i samorządami uczniowskimi szkół wchodzących w skład Zespołu.

5.  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

6.  Do kompetencji dyrektora Zespołu należą kompetencje dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum określone szczegółowo w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 13. 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów statutowych połączonych placówek oświatowych, jeżeli  są niezgodne z przepisami prawa.

2.  O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ

 sprawujący nadzór pedagogiczny nad Zespołem, a w sprawach wymienionych w art.

 34 a ust. 1 ustawy - także organ prowadzący Zespół.

 3 Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwały Rady Pedagogicznej określa

 art. 41 ust. 3 ustawy.

3.  Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkołach  organami   regulują Statuty połączonych Placówek.

4.  Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.

6.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 Rada Pedagogiczna

§ 14. 1. W Zespole działają odrębnie  dwie Rady Pedagogiczne, w skład których wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

2.  Przewodniczącym Rad Pedagogicznych Szkół wchodzących w skład Zespołu jest Dyrektor Zespołu;

3.  Zasady funkcjonowania Rad Pedagogicznych  określają Regulaminy działalności uchwalone przez Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu normujące w szczególności następujące zagadnienia:

a)  sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rad Pedagogicznych,

b)  wewnętrzną organizację Rad Pedagogicznych.

c)  zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących jej członkami tego organu placówki oświatowej,

d)  kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

e)  kompetencje stanowiące oraz opiniujące Rad Pedagogicznych określają odrębne przepisy oraz Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu.

 Rada Szkoły

§ 15. 1. W Zespole może zostać utworzona Rada Szkoły.

2.  Zasady utworzenia oraz funkcjonowania Rady Szkoły regulują odrębne przepisy.


Rada Rodziców

§ 16. 1. W Szkołach tworzących Zespół działają Rady Rodziców.

2.  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów danej Szkoły.

3.  Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4.  Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców.

5.  Kompetencje Rady Rodziców określają odrębne przepisy.

6.  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności placówki oświatowej.

7.  Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rad Rodziców.

 Samorząd Uczniowski

§ 17. 1. Uczniowie Zespołu z mocy prawa, tworzą Samorządy Uczniowskie.

2.  Zasady wybierania, działania oraz kompetencje organów Samorządów Uczniowskich  określają odrębne przepisy oraz Regulaminy Samorządów Uczniowskich.

3.  W połączonych Szkołach działają Samorządy Uczniowskie.

4.  Dyrektor zapewnia organom Samorządów Uczniowskich organizacyjne, w tym lokalowe, warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez ich opiekunów.

§ 18. 1. W Zespole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów Zespołu: wicedyrektora ds. Szkoły Podstawowej i wicedyrektora ds. Gimnazjum.

2.  Powierzenie tych stanowisk i odwołanie z nich dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu

 opinii organu prowadzącego Zespół i Rad Pedagogicznych Szkół wchodzących w

 skład Zespołu;

3.  Szczegółowe zadania tego stanowiska określają statuty połączonych Szkół.

4.  Dyrektor Zespołu  za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze .

Rozdział 5.
Organizacja Zespołu Szkół

§ 19. 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2.  Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

3.  Podstawę organizacji pracy Zespołu w danym roku szkolnym stanowią, ustalone przez Dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:

a)  szkolny plan nauczania,

b)  arkusz organizacji roku szkolnego,

c)  tygodniowy rozkład zajęć,

4.  Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.

5.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Zespołu opracowany na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem przyznanych środków finansowych dla Zespołu ;

6.  Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący.

7.  W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się szczegółową liczbę pracowników Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

8.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

9.  Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.
 

 Formy działalności edukacyjnej

§ 20. 1. Podstawową formą pracy Zespołu z zastrzeżeniem ust.2 ,są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.  Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 5 godzin.

3.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 4 .

4.  W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5.  W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

6.  Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział (klasa), którą opiekuje się nauczyciel- wychowawca.

7.  Szczegółową organizację oddziałów oraz podział na grupy określają odrębne przepisy oraz Statuty Szkół wchodzących w skład Zespołu.

8.  Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach kształcenia zintegrowanego oraz prozdrowotnej i ekologicznej ścieżki dydaktycznej, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych a także podczas wycieczek i wyjazdów.

9.  Zajęcia, o których mowa w ust. 8 są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół środków finansowych.

10.  Zespół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

11.  Szczegółowe zasady organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy oraz Statuty Szkół .

12.  Pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności Zespołu są świetlice szkolne.

13.  Zajęcia w świetlicach realizuje się zgodnie z planem pracy Zespołu.

14.  Ze świetlic mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców muszą dłużej przebywać w szkole, uczniowie dojeżdżający do szkoły, a także inni uczniowie za zgodą Dyrektora Zespołu.

15.  Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących do 25 uczniów.

16.  Szczegółową organizację i funkcjonowanie świetlicy określają odrębne przepisy oraz Statuty połączonych Szkół.

17.  Biblioteki są  pracowniami  szkolnymi, służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Zespołu, doskonalenia warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i uczniów oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

18.  Biblioteka Zespołu ściśle współpracuje z biblioteką publiczną.

19.  Szczegółową organizację i funkcjonowanie biblioteki szkolnej określają odrębne przepisy oraz Statuty połączonych Szkół.

20.  Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu. W miarę możliwości za zgodą Dyrektora, ze stołówki mogą korzystać inne osoby.

21.  Szczegółowe zasady działalności stołówki szkolnej określają statuty Szkół .

 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 21. 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

3.  Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

4.  Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej uczniów.

5.  Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

6.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

7.  Szczegółowe zadania i obowiązki nauczyciela określają odrębne przepisy oraz Statuty połączonych Szkół .

8.  Nauczyciele uczestniczą w pracach Rad Pedagogicznych.

9.  Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rad Pedagogicznych, na zasadach określonych w ustawie.

10.  Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczyciela określają odrębne przepisy.

11.  W Zespole mogą funkcjonować nauczycielskie zespoły oddziałowe, przedmiotowe, problemowo - zadaniowe oraz wychowawcze w obrębie własnej Szkoły.

12.  Cele i zadania zespołów, o których mowa w ust. 11 określają Statuty połączonych Placówek.

13.  W Zespole mogą być zatrudnieni specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

14.  Zasady zatrudniania oraz zakres zadań i obowiązków specjalistów, o których mowa w ust. 13 określają odrębne przepisy oraz Statuty połączonych Placówek Oświatowych.

15.  Zakres zadań i obowiązków innych pracowników placówek oświatowych określają odrębne przepisy oraz Statuty połączonych Placówek.

 Uczniowie

§ 22. 1. Zespół przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.  O przyjęciu uczniów do wszystkich oddziałów decyduje Dyrektor.

3.  Do Szkół wchodzących w skład Zespołu przyjmuje się:

a)  z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie połączonych Szkół

b)  na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu, jeżeli w odpowiednim oddziale są wolne miejsca.

4.  Przyjęcie do Szkoły wchodzącej w skład Zespołu dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

5.  Prawa i obowiązki ucznia regulują odrębne przepisy.

 Postanowienia końcowe

§ 23. 1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Tablice i stemple połączonych Szkół  powinny zawierać u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę Szkoły.

3.  W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę wchodzącą w skład Zespołu podaje się nazwę Szkoły. Nazwa Zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

4.  Szkoły wchodzące w skład zespołu posiadają własne sztandary oraz ceremoniały szkolne.

5.  Działalność związków zawodowych w Zespole określają odrębne przepisy.

6.  Zmiany w Statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna.

7.  W zakresie spraw uregulowanych odmiennie w Statucie Szkoły Podstawowej w Skępem i

 Gimnazjum w Skępem obowiązują zapisy niniejszego Statutu.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa Miejskiego Zespołu Szkół.

§ 24. 1. Zespół jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2.  Dyrektor Zespołu odpowiada za przygotowanie rocznych planów finansowych.

3.  Wprowadzenie zmian w rocznym planie finansowym Zespołu  regulują  odrębne przepisy  dotyczące gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

§ 25. 1. Dyrektor Zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu a w szczególności za:

 1/ dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego

 planu finansowego i w kwotach nieprzekraczających wysokości w nich

 przewidzianych ;

 2/ terminowe rozliczanie ,za pomocą stosownych dokumentów, z organem

 prowadzącym Zespół ze środków otrzymanych z budżetu tego organu;

 3/  stosowanie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu.

2.  W zakresie spraw , o których mowa w pkt. 1 i 2 dyrektor  Zespołu podlega nadzorowi organu prowadzącego Zespół na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.

§ 26. 1. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu posiada odrębny statut.

2.  Zespół używa pieczęci podłużnej o treści „Miejski Zespół Szkół  87- 630 Skępe, Al. 1 Maja 89”.

3.  Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4.  Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez właściwego ministra.

§ 27. 1. Sprawy nieuregulowane statutem Zespołu rozstrzygają  statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

2.  Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie Zespołu są członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły  Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem i członkowie Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem .

§ 28.  Niniejszy  Statut opracowano na podstawie :

1.  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

2.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624)

3.  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r. poz. 1)

4.  Aktu Założycielskiego stanowiącego załącznik  nr   1do uchwały Rady Miejskiej w Skępem z dnia …….w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół.


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Wysokiej Radzie  projekt uchwały dotyczący w sprawie  utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem.

 Intencją i priorytetem utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół jest przede wszystkim podniesienie jakości edukacji oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów. W skład Zespołu weszłaby Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skępem, a obydwie placówki zlokalizowane są w tym samym budynku i nie ma fizycznej możliwości oddzielenia budynku w taki sposób , aby placówki funkcjonowały zupełnie oddzielnie. Całość zmian zmierza więc do usunięcia istniejącej fikcji oddzielnego funkcjonowania szkół i wprowadzenia czytelnych zasad odpowiedzialności racjonalnego administrowania.

 Jeden pracodawca dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w szkole podstawowej
i gimnazjum pozwoli na efektywne wykorzystanie kwalifikacji kadry pedagogicznej i wykluczy zawieranie dwóch umów przez jednego nauczyciela. Zawieranie dwóch umów w konsekwencji prowadzi do nie osiągania przez nauczyciela wymaganego przez art. 30 Karty Nauczyciela – średniego wynagrodzenia. Zespół daje możliwość zatrudnienia nauczyciela na różnych szczeblach edukacji, na podstawie jednej umowy, co pozwala osiągnąć w/w średnie wynagrodzenia. Utworzenie Zespołu to także szansa na możliwości organizowania doraźnych zastępstw przez nauczycieli
z wymaganymi kwalifikacjami, co nie powoduje przerw w realizacji podstaw programowych, nie powoduje też konieczności poszukiwania dodatkowej kadry na zastępstwo podczas dłuższej nieobecności konkretnego nauczyciela. Utworzenie Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem pozwoli na efektywniejsze kształtowanie długofalowej polityki kadrowej, co nie jest bez znaczenia dla wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach stała kadra może to zapewnić.

 Należy jednak wyraźnie podkreślić, że utworzenie Zespołu  Szkół w niczym nie zakłóci realizacji procesu kształcenia, będzie wręcz udogodnieniem i przyniesie większą korzyść dla uczniów. Lokalizacja obydwu szkół w tym samym budynku sprawia, że planowane utworzenie Miejskiego Zespołu Szkół będzie miało charakter wyłącznie formalny.W istocie rzeczy społeczność uczących się w obydwu szkołach uczniów stanowi i stanowić nadal będzie w sposób naturalny integralną całość.

 Utworzenie Miejskiego Zespołu Szkół jest podyktowane usprawnieniem działalności administracyjnej i gospodarczej w obu szkołach, jak również, zgodnym z prawem, uregulowaniem istniejącej sytuacji dotyczącej eksploatacji budynku szkoły, odpowiedzialności za jej mienie, dbałość o teren otaczający szkołę oraz opłat dokonywanych za wykonanie usługi dla obu szkół.

 Dwie szkoły, które będą tworzyły Miejski Zespół Szkół tj. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem i Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem mieszczą się w jednym budynku. Na dzień dzisiejszy w szkole podstawowej uczy się wraz z dziećmi odbywającymi roczne przygotowanie przedszkolne 474 uczniów i pracuje 42 nauczycieli, natomiast w gimnazjum  uczy się 275 uczniów, a liczba zatrudnionych nauczycieli wynosi 34.

 Uczniowie wymienionych szkół korzystają ze wspólnej hali sportowej, stołówki, biblioteki, kompleksu boisk „Orlik”. Funkcjonują odrębne świetlice, i sale komputerowe. Stan ten pozostanie bez zmian. Hala sportowa i stołówka szkolna użytkowane są wspólnie po uprzednim zatwierdzonym harmonogramie. Najmłodsze dzieci ( oddziały przedszkolne) nie mają styczności z młodzieżą gimnazjalną, ponieważ ich sale lekcyjne znajdują się w częściach budynku, bez możliwości przechodzenia młodzieży gimnazjalnej jednych do drugich np. w czasie przerw.

 Obecnie szkoły oddzielnie przygotowują plany budżetowe w zakresie sfery administracyjnej
i gospodarczej, w których ujmują zarówno jedna jak i druga szkoła środki  na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, opłat za rozmowy telefoniczne, co jest dużym utrudnieniem zarówno
w ekonomicznym planowaniu jak i w regulowaniu należności za w/w  usługi.

 Argumenty przemawiające za utworzeniem Miejskiego Zespołu Szkół:

 1. Utworzenie Zespołu Szkół stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania wspólnym obiektem oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek szkolnych poprzez zapewnienie jednolitego kierownictwa.

 2. Zarządzanie przez jednego dyrektora wyartykułuje jasno określone kompetencje organizacyjne i odpowiedzialność za mienie szkoły.

 3. Zaoszczędzone środki finansowe będzie można przeznaczyć na wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce naukowe.

 4. Planowanie i realizacja budżetu nowej jednostki organizacyjnej oraz kwestie związane
z rozliczaniem wydatków będą bardziej czytelne.

 5. Organizacja wspólnego dowozu uczniów, do dyspozycji uczniów wspólna baza
i wyposażenie, a zwłaszcza wspólny kompleks boisk sportowych Orlik 2012.

 6. Analiza demograficzna wskazuje, że maleje liczba uczniów w obwodzie szkół, co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia liczby oddziałów. W związku z powyższym, będzie to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, którzy będą mogli uzupełniać wymiar zajęć w jednej szkole, zajęciami w drugiej, w obrębie tego samego pracodawcy.

 7. Dobre poznanie uczniów i ich problemów oraz możliwość objęcia  uczniów długofalową pomocą psychologiczno-pedagogiczną na kolejnych etapach edukacyjnych przez tych samych specjalistów zagwarantuje większą skuteczność pracy z uczniem oraz osiągnięcie sukcesu. Wykorzystanie potencjału i doświadczenia nauczycieli w podejmowanych działaniach wychowawczych byłoby ogromnym wsparciem dla rodziców.

 8. W szkołach wypracowane są i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa uczniów. Ponadto budynek i teren szkoły jest objęty monitoringiem, co skutecznie zapobiega niepożądanym zachowaniom.

 W sprawie połączenia pozytywną opinię wyraził Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty.

 W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz.1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,  Nr 131, poz. 1091,  Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,poz. 1043, Nr 208,  poz. 1532,      Nr 227, poz. 1658, z 2007r.  Nr 42, poz. 273,  Nr 80, poz. 542,  Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr  180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr  70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,  Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r.  Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1242,  Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr  106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r.  poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015r. poz. 357.

[2]] Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz.1072.

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz.532.