Uchwała Nr VIII/42/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Postaw na przedszkolaka!" w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w poddziałaniu 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Nabór projektów systemowych - II edycja).

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się do realizacji projekt  pn. "Postaw na przedszkolaka!" w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w poddziałaniu 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Nabór projektów systemowych - II edycja).

§ 2.  Ustala się, że wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego nie przekroczy kwoty 370 391,00 zł

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W dniu 27.02.2015 r. w związku z ogłoszoną II edycją naboru projektów systemowych został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Postaw na przedszkolaka!”, który będzie realizowany w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Projekt zakłada przede wszystkim doposażenie placów, zabaw przystosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci najmłodzych i zakup wyposażenia, zabawek oraz pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, audiowizualnego i RTV. W dniu 09.04.2015 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo informujące, iż projekt został pozytywnie oceniony podczas oceny merytorycznej Jednym z dokumentów koniecznym do zawarcia umowy jest uchwała Rady o przyjęciu wniosku do realizacji. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r.poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.