PROTOKÓŁ NR VIII/VII/2015

 

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia  29 kwietnia 2015 roku

 

 

 

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w Sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem      - wg załączonej listy obecności

2. Piotr Wojciechowski                       - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Zaproszeni goście                          - wg załączonej listy obecności

5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

·         Pani Barbara Leśniewska              - Skarbnik Miasta i Gminy;

·         Zbigniew Małkiewicz                     - Sekretarz

·         Ewa Jastrzębska                          - Kierownik Oświaty

·         Ewa Wojciechowska                     - Kierownik MGOPS

·         Krzysztof Jaworski                       - Inspektor

·         Krzysztof Małkiewicz                    - Inspektor

 

VIII Sesję Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk serdecznie witam na kolejnej sesji, witam Państwa radnych Rady Miejskiej w Skępem, Pana Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z pracownikami Urzędu, witam  dyrektorów, kierowników poszczególnych placówek, witam sołtysów, witam zaproszonych gości, oraz osoby przybyłe na dzisiejsze posiedzenie.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)   Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad.

Nieobecny radny Janusz Kozłowski, radna Anna Sobocińska, radny Zbigniew Walewski.

 

Przyjęcie protokołu Nr VII  z dnia 29 marca 2015 roku

 

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono   j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12  radnych).

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 12  radnych).

 

Wybór sekretarza obrad

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Grzegorza Sekulskiego.

 

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2015 rok

Projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2015 rok przedstawiła Pani Skarbnik Barbara Leśniewska (w załączeniu)

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik chciałbym zwrócić uwagę na dwie może trzy kwestie do 15 maja br. będą remontowane ulice na terenie Miasta i Gminy Skępe, również drogi prowadzące na terenie Gminy Skępe, ale są pewne odcinki dróg gdzie remontowanie mija się z celem. Naprawa ulicy Kujawskiej – nie ma co naprawiać i dlatego podjęta jest decyzja przedstawiana Wysokiej Radzie żeby ten odcinek drogi wykonać. Oczywiście również myślimy o drodze biegnącej koło Urzędu MiG. Skępe tj. ulica Kościelna. Ja sobie zdaję sprawę, że wiele ulic i dróg jest jeszcze do zrobienia zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich, ale „drobnymi kroczkami”  będziemy wykonywać. Została zakończona ulica Lipowa bardzo ładnie ta ulica wygląda, będziemy własnymi siłami dalej to wszystko wykonywać.

Chciałbym zwrócić uwagę na zakup samochodu dostawczego, który jest nam niezbędny z tego względu, że posiadamy jeden samochód, a zatrudniamy b.dużo osób i jeżeli chcemy wykonywać prace na terenie gminy wówczas mamy problem z rozwiezieniem pracowników.  Chcemy robić świetlicę w Łąkiem, Hucie i wiele prac na drogach to rozwiezienie przez jeden samochód pochłania dużo czasu - oni są rozwiezieni i za chwilę muszą być zwożeni. Samochód jest ze skrzynią załadowczą i jest siedmioosobowy, który rozwiąże nam problemy, żeby pracownicy mogli efektywnie pracować.

Kolejna kwestia o której wspomniała Pani Skarbnik to zakup rębaka ja nie ukrywam byłem w firmie w Ostrowie Świętokrzyskim pojechałem z Panem Adamem Godlewski przejechaliśmy sporo Polski ponad

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z państwa Radnych ma pytania, uwagi do przedstawionego tematu ?

Jeżeli nie ma przechodzę do odczytania projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2015 rok

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu uchwały Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2015 rok  w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie  (głosowało 12 radnych).

 

Ad.3

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem

Przewodniczący rady Pan Ryszard Szewczyk

Przystępujemy do 3 pkt obrad – projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem.

Kierownik Oświaty Pani Ewa Jastrzębska

Wysoka Rado, zaproszeni goście 21 stycznia br. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przedstawił Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Skępem projekt  utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. Członkowie  Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowali projekt i od tej chwili trwały prace czego efektem jest uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem.

Następnie przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały wraz z załącznikami oraz pozytywną opinię z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (w załączeniu)

Do powyższego tematu odnieśli się:

Burmistrz

Do tematu chciałem dodać parę słów - utworzenie Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem nie jest wielką rewelacją i nowością tego typu jednostki funkcjonują w całym powiecie lipnowskim i nie tylko. Funkcjonują w dawnym województwie włocławskim także to nie jest żadne novum ja powiedziałem i jeszcze raz powtórzę jest to stworzenie normalnej organizacji i tak naprawdę w tej chwili jest fikcją trzymanie tego typu stanu rzeczy.

Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz przy tworzeniu tego zespołu i przy wnioskach, które składałem napotkałem na coś co jest dla mnie rzeczą nie do przyjęcia. Do utworzenia zespołu zaczęto wykorzystywać dzieci, argumentując ich bezpieczeństwo. Dzieci stawały się kartą przetargową tak jakby  proszę Państwa po 1 września 2015 i w tej chwili sytuacja tych dzieci się zmieniła? nie zmieniła się. Pisanie do Kuratorium, do  Rzecznikach  Praw  Dziecka i do Ministerstwa Edukacji jest nie do przyjęcia. Spotkałem się z Radą Rodziców,  która kategorycznie zaprzeczyła, że biorą w tym udział. To jest dla mnie naprawdę smutne z tego względu, że ta reorganizacja nie dotyczy ani dzieci, ani rodziców, ani nauczycieli i tak naprawdę dotyczy tylko kadry kierowniczej. Proszę Państwa ja zostałem wybrany po to żeby racjonalnie gospodarować środkami publicznymi. Rzeczywiście funkcjonowanie i utrzymywanie szkół w takim stanie jak do tej pory jest dla mnie fikcją. Cieszę się, że ostatnia wizyta Pani Kurator, która jadąc do Torunia przedzwoniła i zapytała czy może przyjechać spotkać się i zobaczyć obiekt szkoły, Pani Kurator przybyła i naocznie zobaczyła. Nie ukrywam, że chwaliła obiekt przy tym była Pani Jastrzębska i była Pani Dyrektor (Stankiewicz) co mogą potwierdzić. Pani Kurator w sposób naoczny zobaczyła w jaki sposób można zmieniać rzeczywistość i przedstawiać w najróżniejszym świetle to co jest proponowane.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos?

Radny Pan Mirosław Redecki

Ja mam pytanie ile zaoszczędzimy na połączeniu tych dwóch szkół? Słyszałem, ze był przeprowadzony audyt więc warto wiedzieć ile zyskamy na tym połączeniu tych szkół i żeby być do końca przekonanym jak zagłosować.

Burmistrz

Rzeczywiście został zrobiony na moje polecenie audyt i dzięki temu, że audyt został u nas zrobiony po to żeby wiedzieć w jakim kierunku podążać. Dowiedziałem się, że przez 3 lata Gmina Skępe na Szkole Podstawowej i Gimnazjum straciła około 500 tyś.zł.

Zostaliśmy wybrani do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i to jest nasze główne zadanie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

My jesteśmy też za tym aby dzieciom było lepiej, ale w Tygodniku Lipnowskim było napisane o oszczędnościach i tu nam nie chodzi o dzieci,  o nauczycieli tylko o oszczędności.

Jest powiedziane o oszczędnościach  500 tyś.zł. i ja jako przeciętny radny mogę powiedzieć, ze dyrektorzy to też są nauczyciele i też są etaty. Jeśli będzie ogłoszony konkurs i przyjdzie dyrektor z zewnątrz to mamy kolejny etat i też mamy i nauczyciela i dyrektora więc  jest strata i nie widzę zysków. Mówiąc o wąskim gronie Panie Burmistrzu to uważam, że bardzo dobrze bo jak  byśmy byli maszynką do głosowania tak jak było przy Miejskim Centrum Kultury to też tłumaczyłem Państwu, że nie ma dyrektora i nie można utworzyć, ale maszynka zagłosowała. Panie Burmistrzu to jest dobre bo nieraz w tej odskoczni można coś zauważyć.

Wiceprzewodniczący rady Pan Mariusz Elwertowski

Szanowni Państwo ja wrócę do tego głosowania o którym Pan Suchocki mówi nt. biblioteki i centrum kulturalno-oświatowego ja przypomnę tylko i nie mam zamiaru wchodzić z Panem w polemikę, ale nie chciałbym żebyśmy byli wprowadzani w błąd. Pan głosował przeciw i miał Pan prawo, każdy ma prawo i powinien głosować zgodnie ze swoim sumieniem przy podejmowaniu tego typu uchwał. Wyjaśnieniem Pana było to, że nie ma jednego budynku w którym mogło by się wszystko skupić.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak mówiłem i mówiłem, że nie ma dyrektora to jest podstawa.

Wiceprzewodniczący rady Pan Mariusz Elwertowski

Ja o tym nie  słyszałem, ale możemy wrócić do protokołu z sesji na której te sprawy były podejmowane.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

 

Najlepiej nie słyszeć, a do protokołu możemy wrócić i nawet trzeba wyjaśnić bo ja tak mówiłem. Powiedziałem potocznie i nie powiedziałem zgryźliwie tylko potocznie, że nie raz ta odskocznia jest dobra. Możemy przeanalizować wstecz.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przepraszam, ale zmierzamy w innym kierunku.

Kto z Państwa Radnych ma pytanie do tej uchwały?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nadal nie usłyszałem jakie są oszczędności.

Burmistrz

Przeczytał (gazeta Tygodnik Lipnowski) Pan liczbę i ja tą liczbę podtrzymuję w całej rozciągłości, audyt był robiony od 2011 roku i wskazał taką liczbę w obydwu jednostkach i to jest moja odpowiedź.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Skoro Radnych to satysfakcjonuje to proszę bardzo, a czy mogą się wypowiedzieć Dyrektorzy?

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Nie mam nic przeciwko temu tylko na przyszłość jedna uwaga – jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos spoza Rady w sprawie podejmowanej uchwały to należy zgłosić przed sesją. W tym wypadku jeżeli głos chce zabrać Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej – proszę bardzo.

Dyrektor SP Pani Maria Stankiewicz

Dziękuję bardzo nie liczyłam i nie przygotowałam się specjalnie, ale cieszę się, że mam taką możliwość. Proszę Państwa gdybym ja osobiście miała taką gwarancję, że to połączenie usprawni działalność szkoły tzn. rozwiąże problem typu dla klas I-III, że sprawniej i lepiej wykorzystamy sale lekcyjne, halę sportową wspólnie z Panem Dyrektorem (Gimnazjum) zespół boisk, że dziś my się nie dogadujemy, a w zespole będzie jak należy tzn. w pełni wykorzystamy tą bazę. Z tego co słyszę jest ona nie wykorzystywana choć ja z tym się absolutnie nie zgadzam to ja sama była bym za połączeniem tych szkół w zespół. Jeżeli kwestie finansowe są tutaj mówione, że co drugi raz płaci Pan Dyrektor (Budzyński) to z Panią Skarbnik ustalam - wszystkie media i rzeczy które obciążają budżet szkoły. Każda faktura która dot. funkcjonowania szkoły jest obciążana  w 1/3 przez Pana Dyrektora i sprawa jest rozwiązana. Na pewno w zespole nie wykorzystamy więcej czy mniej wody, ani środków chemicznych itd. bo to musi funkcjonować tak jak funkcjonuje. Trochę mnie dziwią te sformułowania, ze my z Panem Dyrektorem zawieramy umowy oddzielne. U nas jest dwójka nauczycieli, którzy są zatrudnieni u Pana Dyrektora, a u mnie uzupełniają pensum i nie ma dodatkowych umów i na 40  nauczycieli dwoje jest takich plus katecheta. Boli mnie to, że to się stało w takim tempie,  ze  tak  naprawdę  niewiele osób nawet zainteresowanych miało czas pomyśleć. Myślę

o wypisywanych pismach bo na Radzie Rodziców Pan Burmistrz tez mówił  i to mnie boli, powiem jeżeli ktokolwiek  pisał te pisma to tylko dlatego, że tak mało rozumiał.

Jeżeli została podjęta taka decyzja to powinno odbyć się spotkanie i żeby Rada Rodziców mogła się zastanowić, przemyśleć i wypowiedzieć. Ja nie znam stanowiska rady rodziców bo żadna nie miała szans wypowiedzenia się. Nikt nie wspomniał, ze obydwie rady pedagogiczne wypowiedziały przeciwko powołania zespołu i opinie są negatywne. Czy zespoły działają lepiej czy gorzej, ja też mam kontakty z koleżankami dyrektorami, które przeszły łączenie szkół. Wystarczy w wyszukiwarkę wrzucić połączenia szkół i jest tak samo duża ilość zadowolonych jak i nie zadowolonych. Są zespoły które zostały utworzone i są już rozdzielane szkoły, każda szkoła jest szkołą bardzo specyficzną. Różnie układają się kontakty, różnie działają i ja myślę tak jak powiedział Pan Radny Suchocki, ze nie należy porównywać inne zespoły z naszą szkołą trzeba rozpatrywać nasze sprawy. Ja osobiście życzę powodzenia i myślę, że dziś nikt  z nas nie wie czy będzie lepiej czy gorzej, głosujemy nad połączeniem dwóch dużych szkół i nie wierzę, że w tak dużej organizacji lepiej zaopiekuje się dzieckiem aniżeli oddzielnie w szkole podstawowej i oddzielnie w gimnazjum. Dziś problemów natury wychowawczej, opiekuńczej związanej z pracą pedagoga jest bardzo dużo. Bo ułożenie lekcji, siatki godzin to mały problem Pan Przewodniczący doskonale to wie ile potrzeba codziennie trudu żeby zapanować nad zachowaniem dzisiejszej młodzieży i tych problemów jest bardzo dużo i to nie są problemy organizacyjne to są przede wszystkim problemy wychowawcze. Łatwiej jest rozwiązywać kiedy skupimy się na jednej szkole niż to jest robione na dwie szkoły.

Jeszcze jedno nie wiem skąd ta agresja ze strony Pana Burmistrza wobec mojej osoby żadnych pism na temat połączenia ja czy moi pracownicy o których bym wiedziała bo o wszystkich nie mogę powiedzieć to nikt nie pisał - natomiast rodzice z niepewności tak mi się wydaje jak się potoczą te losy. Nowa sytuacja zawsze budzi emocje i ludzie mają prawo jeśli boją się, albo nie chcą pytają się dalej to jest naturalna kolej rzeczy. Ja w przeszłości będąc 14 lat dyrektorem z różnych instytucji dokładnie z takich samych jak Pan Burmistrz wymieniał i Rzecznika Praw Dziecka i Kuratora i są one nieodzowną częścią takiego stanowiska. I jeszcze prośba do Pana Burmistrza powiedział Pan bardzo fajnie, że audyt jest dla kierownika jednostki i ja czuję się kierownikiem i bardzo chciałabym zobaczyć jak to wygląda i jakie popełniałam błędy.

Nad zatrudnienia nauczycieli w mojej jednostce nie ma, organizację przygotowaliśmy i wczoraj była głosowana na Radzie Pedagogicznej. W mojej szkole starczyło godzin dla wszystkich nauczycieli mimo tego, ze nasze niższe pensum dyrektorskie zostało wtopione, mamy przygotowane normalne etaty nauczycielskie i tej złej organizacji jeżeli chodzi o zatrudnienie nie widzę. Życzę powodzenia bo mam nadzieję, że nie stracą na tym dzieci będzie praca dla wszystkich nauczycieli i pracowników tej szkoły – jeżeli tak się stanie to ja się pod tym podpiszę

Burmistrz

Ja tylko powiem jedną rzecz tak jak Pani Dyrektor powiedziała, ze ją mocno zabolało to powiem tak szczerze, ze mnie też trochę zabolało o jakiejś agresywnej postawie. Tak jak powiedziałem wobec nikogo nie mam żadnej agresywnej postawy ja mam swoje przemyślenia, które zawsze wyraźnie i w sposób jednoznaczny i przejrzysty przekazuję.

Przewodnicząc y Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu w Skępem.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych

Głosów przeciwnych nie oddano

Głosów wstrzymujących oddano 2

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Postaw na przedszkolaka” w ramach działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w poddziałaniu 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Nabór projektów systemowych – II edycja).

Pan Krzysztof Jaworski Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy europejskich

Szanowni Państwo w miesiącu lutym bieżącego roku Urząd Marszałkowski ogłosił drugi nabór

projektów systemowych związanych z doposażaniem oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Miasto i Gmina Skępe została zakwalifikowana ze względu na niski stopień upowszechniania edukacji przedszkolnej czynnik, który wynosi poniżej 50%  co oznacza, że tylko połowa dzieci w wieku 3 – 5 lat objęta jest formą edukacji przedszkolnej w miesiącu kwietniu br. złożyliśmy wniosek, który został pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym. Teraz przychodzi czas żeby z Urzędem Marszałkowskim zawrzeć umowę i jednym z dokumentów, który jest wymagany jest zgoda Rady, która przyjmuje wniosek do realizacji. Łączna kwota, którą otrzymujemy jest to 370 291,00 zł i jest w 100% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego bez wkładu własnego Gminy.

 

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Najważniejsze, że 370 391,00 zł bez wkładu własnego trafi dla dzieci i będą służyły dzieciom z Miasta i Gminy Skępe.

Przewodnicząc y Rady Pan Ryszard Szewczyk

Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 roku w w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Postaw na przedszkolaka” w ramach działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w poddziałaniu 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Nabór projektów systemowych – II edycja).

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych

Pkt 5

Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za 2014 rok.

Przewodnicząc y Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do punktu 5 dzisiejszego posiedzenia - Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za 2014 rok nie byłem na posiedzeniu komisji temat był szeroko omawiany, każdy z Państwa Radnych dostał obszerną informację i myślę, że każdy się zapoznał. Jeżeli są pytania w tym temacie do Pani Kierownik MGOPS to bardzo proszę.

Nie widzę pytań – przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszego posiedzenia.

Pkt 6

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz

Postaram się w miarę krótko poinformować Państwa o pracach między sesjami  tj. 31 marzec 2015      29 kwiecień 2015.  w załączeniu informacje w zakresie:

- wykonanie uchwał VII Sesji RM z dnia 31.03.2015r.

- wydanych 11 zarządzeń Burmistrza MiG. Skępe

- informacja nt. projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych, pozostałych funduszy, zamówień publicznych oraz inwestycji              

- dotyczy  pomocy finansowej  Gminnej  Spółce  Wodnej  w  Skępem  w  utrzymaniu  urządzeń  

   melioracji

 

Burmistrz

W pierwszej kolejności zajmiemy się działką w Wiosce na której znajduje się przedszkole myślę o tym żeby stworzyć Centrum Wychowania Przedszkolnego i żeby te najmłodsze dzieci ze szkoły tam przenieść.

Ja oczywiście pojadę do Generalnej Dyrekcji Dróg  w sprawie drogi krajowej 10 w miejscowości Wólka i odwiedzę Panią Dyrektor Zakrzewską w Agencji Nieruchomości Rynku Rolnego i powiem o swojej propozycji w sprawie przedszkola w Wiosce.

Poproszę Pana Krzysztofa  (pracownik merytoryczny) dopowiedział, że na zagospodarowanie Wioski czy tych obiektów możemy również pozyskać 85% dofinansowania.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Tak jak powiedział Pan Burmistrz nowa perspektywa finansowa w 2016 roku.

Wszystko wskazuje na to, że zostanie w końcu uruchomiona przewiduje również dofinansowanie remontu przedszkoli natomiast utrudnione będzie budowanie nowych obiektów będzie promowane zagospodarowanie, modernizowanie i doposażenie obiektów już istniejących. Na ten cel i tak jak Pan Burmistrz powiedział 85% dofinansowanie jest przewidziane w tym również podatek VAT więc wkład własny nie był  by taki duży.

Burmistrz

W tym kierunku  musimy  zmierzać  i  wykorzystywać  wszelkie  nadarzające  nam się szanse i okazje.

Chciałbym powiedzieć nt. pracowników, którzy są zatrudnieni na chwilę obecną :

- na pracach interwencyjnych 25 osób

- stażach 11 osób

- od 4 maja br. na pracach publicznych rozpocznie 24 osoby

- są zatrudnione 22 osoby w ramach prac społecznie użytecznych

Chciałem Państwu powiedzieć, że daje to łączną liczbę 82 osoby.

Nie mam żadnego zastępcy od momentu reorganizacji mam prężnie pracującego Sekretarza Pana Zbigniewa Małkiewicza , a środki które zostały zaoszczędzone będą na dofinansowane do tego typu prac. Jest to dla mnie pomoc bardzo dużej rzeczy osób i na tyle ile urząd może będziemy mieszkańcom Miasta i  Gminy Skępe pomagać. Chciałbym zaznaczyć, że prowadzę listę i te same osoby nie będą zatrudniane – pomocy potrzebuje zdecydowanie więcej osób, chciałbym w sposób normalny, uczciwy dzielić.

Robimy broszurkę o pięknych walorach Miasta i Gminy Skępe nakład robimy bardzo duży żeby promować i ściągać inwestorów i turystów i chcemy żeby nasza gmina pięknie wyglądała.

Chciałbym podziękować pracownikom i współpracownikom za naprawdę bardzo dobrą współpracę.

Ostatnia kwestia została przeprowadzona reorganizacja Urzędu Miasta i Gminy Skępe o której mówiłem  wcześniej. Stanowisko Sekretarza pełni  Pan Zbigniew Małkiewicz zapewne wszyscy Państwo go znacie, obsługą rady zajmuje się Pani Alina Nowakowska i dla niej nie jest to nowe. Ja Proszę Państwa reorganizacji nie przeprowadziłem tak sobie miałem potężne zastrzeżenia i mam je do chwili obecnej bo to nie jest tak, że ja sobie dobieram swoich ludzi.

Pan Małkiewicz Zbigniew dla mnie jest bardzo dobrym urzędnikiem pracującym tu wiele lat, jest to porządny pracownik merytoryczny na którego zwróciłem już dawniej uwagę. Zastrzeżenia jakie miałem były poważne i naprawdę dla mnie nie do przyjęcia – jeżeli pracownik pracujący od 30 sierpnia 2013 roku i pracownik kolejny od 1 sierpnia 2014 roku nie podpisywał żadnych list obecności to Wy Państwo uważanie takie postępowanie za normalne? – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję Panu Burmistrzowi i czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania odnośnie wypowiedzi Pana Burmistrza?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie wiem co Pan Burmistrz miał na myśli zewnątrz bo Panie Burmistrzu ja miałem na myśli odnośnie zatrudnienia z zewnątrz dyrektora poza obrębem szkoły. Jechał Pan 600 km. po rębak.

Burmistrz

Zaoszczędziłem 1 500 zł.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja zaoszczędziłem na kosiarce 100 zł. żebym był cierpliwszy to bym jeszcze utargował.

Burmistrz

Czyli proporcje te same.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

A co do pracowników Panie Burmistrzu to się zgadzam. Fajnie jest, że jest zatrudnianych coraz więcej pracowników bezrobocie się zmniejsza.

Burmistrz

To jest doraźna pomoc i w tej chwili jest możliwa.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak że 4 – 5 pracowników może być na jednym chodniku bo to jest pomoc doraźna na ulicy Kujawskiej  zamiatało chodnik  5 osób.

 

Burmistrz

Bo Pan poprosił o to żeby chodnik był dobrze zrobiony i powiedziałem, że jeżeli Radny Pan Suchocki prosi to proszę dać wszelkie siły żeby ten chodnik lśnił.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie  Burmistrzu  ja też  mam  do  Pana  wielki  sentyment  zawsze  podkreślałem od wielu lat i będę podkreślał, ale jak „facet” przychodzi z grabkami i na ulicy Sportowej i co chwilę zagrabia dziurę pięć na pięć metrów i Pan doskonale wie – on zagrabi i za godzinę jest tak samo i to nie jest fajne. Szanowni Państwo to są nasze środki i to są nasi pracownicy i też mieszkańcy obserwują, że cztery czy trzy osoby stoją, a jeden pracownik grabi tak jest i nie tylko u nas. Myślę, że co do tej dziury to pracownicy się sprężą i tej dziury nie będzie.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy ktoś ma pytania odnośnie wypowiedzi Pana Burmistrza? Ja mam nadzieję, że Ci pracownicy nie będą tylko zamiatać chodników i ulice bo będą wykorzystani do innych rzeczowych prac. Mam nadzieję, że powstanie ekipa, która pojedzie do Huty do Kukowa i pozostałych miejscowości i będziemy wykorzystywać ich  do rzeczowych prac żeby konkretne prace wykonywali. Wiosną trzeba porządki porobić, ale w przyszłości można zamiatarkę wynająć żeby pozamiatać chodniki. Jeżeli są uwagi do pracowników to radny ma prawo zwrócić uwagę pracownikowi, który faktycznie opiera się o grabie i nic nie robi.

Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz

Szanowni Państwo zapewne pamiętacie, że nic się nie zmieniło w zakresie odbioru odpadów. W 2015 roku odpady z nieruchomości zamieszkałych odbiera ta sama firma PUK Lipno i będą odbierać do końca 2016 roku. Z mocy ustawy Gminy objęła odbiór odpadów od mieszkańców zamieszkałych. Firma jest zobowiązana wyposażyć zamieszkałe nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki, a także umożliwić zakup pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych. Nadal pojemniki można zakupić w firmie bo pojemnik mógł się zniszczyć mógł ktoś ukraść bo i takie przypadki były są dostępne w Lipnie w PUK-u. Można również kupić pojemniki w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe one są własnością PUK-u my tylko pośredniczymy i wówczas nie potrzeba jechać do Lipna i nie ma naj mniejszego problemu. 

W ramach tej umowy firma ma obowiązek zabrać wszystkie odpady z nieruchomości i tam gdzie ktoś zadeklarował selektywną zbiórkę są worki, natomiast odpady zmieszane firma zabiera z pojemników. Może tak się zdarzyć, ze przy selektywnej zbiórce odpadów nie są dobrze posegregowane wówczas firma powiadamia gminę i odbiór takich odpadów jest wówczas jak są zbierane odpady mieszane. Firma jest zobowiązana do odbioru odpadów dużych gabarytowo między innymi opony, sprzęt RTV, AGD itp. i ten sprzęt jest zabierany cyklicznie dwa razy do roku wiosną i drugi odbiór jesienią. W tym roku były uwagi, ze firma nie chciała zabierać opon od ciągników, pojazdów ciężarowych podpowiem, ze można pojedyncze sztuki przywieźć do PSZOK-u przy ulicy Sportowej i PSZOK może odebrać za odpłatą. Jeżeli były by pytania czy wątpliwości – proszę.

Radny Mirosław Redecki

Opłata za te duże opony jaka jest czy to od kilograma czy od wielkości?

Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz

Cennik jest ustalany przez firmę PUK.

W okresie wiosennym Burmistrz podjął działania zmierzające do poprawy stanu porządkowego naszego miasta i nie tylko, ale i całej gminy. Z ustawy o utrzymaniu czystości, ale i z regulaminu który został przyjęty przez naszą Radę również wynika obowiązek ciążący na gminie wyposażyć ulicę, chodniki w odpowiednią ilość koszy na śmieci. Podejmiemy działania żeby uzupełnić ilość tych koszy zwłaszcza przy głównych ciągach ulicznych – Aleja 1-go Maja, Sierpecka, Klasztorna, Plażowa. Dokonujemy rozpoznania cenowego koszy bo one są bardzo drogie, ale one są niezniszczalne i żeby zaplanować na przyszły rok środki na zakup takich porządnych koszy. Można by był porozumieć się z Radami Sołeckimi i tam gdzie są place zabaw też zamówić kosze takie w postaci np. żaby, delfina, misia itp. i to by było upiększenie placu zabaw.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Pkt 7

Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Wznawiamy obrady VIII Sesji Rady Miejskiej.

Szanowni Państwo mam taką prośbę jeżeli mamy pytania to proszę żeby były sformułowane tak żeby od razu zadać np. kilka pytań.

Pani Zofia Leszczyńska – GKRPA

Przystąpiliśmy do  - Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej Przeciw Pijanym Kierowcom dla Państwa Radnych przekazaliśmy ulotki i materiały również są dla wszystkich Państwa i dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Celem jest żeby społeczeństwo nie tolerowało pijanych kierowców, którzy są dla nas potencjalnym zagrożeniem. Zbliża się okres letni zapewne tych okazji będzie więcej. Chciałabym żebyście  Państwo  zapoznali  się  z  materiałami,  ulotkami i przekazali innym w tych ulotkach jest jak należy się zachować w takich sytuacjach. Społeczność lokalna ma wpływ bo często się widzi, że osoba pije alkohol i wsiada za kierownicę wówczas powinniśmy reagować. Zakupiliśmy również materiały edukacyjne dla klas gimnazjalnych „Postaw na rodzinę” nie będę omawiała tych tematów ponieważ materiał otrzymali  pedagodzy  szkolni  i  chciałam  Państwu  podziękować  i  prosić  o propagowanie w środowisku – dziękuję bardzo.

Małkiewicz Zdzisław – mieszkaniec Skępego

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu ja mam takie pytanie w tamtej kadencji miał być zrobiony harmonogram remontu dróg czy został zrobiony? to jest jedno pytanie. Drugie pytanie kto w taką pogodę puszcza równiarkę i ile kosztuje roboczo godzina tej równiarki? Moim zdaniem są to pieniądze rzucone w błoto. Kolejna sprawa czy ruszyło coś z oświetleniem ulicy Topolowej? Na poprzedniej sesji mówiłem o placu zabaw dla dzieci – czy coś ruszyło.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Harmonogram remontu dróg nie należy do Rady tylko do pracowników Urzędu Miasta i Gminy. W sprawie równiarka jest na sali  Pan Stroiński i prosiłbym żeby odpowiedział. W sprawie placu zabaw muszę z przykrością Panu powiedzieć, że za raz puszczę w obieg zdjęcia jak wygląda ulica w centrum Skępego po deszczu jest to ulica Prosta i jest pytanie Ci mieszkańcy ulicy Prostej nie przychodzą na sesję i nie dopytują kiedy będzie zrobione, każda decyzja która jest podejmowana jest podejmowana przez Radę i błędem by było żeby zakupić działkę i wykonać plac zabaw dla dzieci gdzie ludzie nie mogą dojść do swojej posesji. Widzę ze Pan jest przedstawicielem mieszkańców, a więc powtarzam jeszcze raz w miarę możliwości będzie wszystko realizowane. Jeżeli Pan zobaczy w jakich warunkach mieszkają Ci ludzie po ulewie i oni proszą tylko żeby zrobić odwodnienie nawet nie chcą żeby w tym roku tam było utwardzone. Uważam, ze są dwa place zabaw jeden piękny plac zabaw przy szkole drugi nad jeziorem i uważam, ze na dzień dzisiejszy wystarczy.

Burmistrz

Co do harmonogramu dróg takowy harmonogram jest opracowany tylko Państwu powiem tak szczerze nie jest prostą rzeczą tak opracować harmonogram. Na terenie sołectw my się spotykamy z sołtysami , radami sołeckimi po to żeby to była wspólna  decyzja   mieszkańców i to oni o tym decydują. Na terenie miasta to jest inna sytuacja tak jak już powiedziałem będziemy robić ulicę Kujawską i rozważamy możliwość robienia kolejnych ulic na tym osiedlu za torami.

Powiem tak szczerze to co powiedział Pan Przewodniczący ludzie po deszczu nie mogą dojść do swoich posesji i musimy to zrobić. Jeszcze jest jedna ważna rzecz my musimy wiedzieć i radni o tym wiedzą i bardzo serdecznie im za to dziękuję bo wykazują się wielką odpowiedzialnością za to co robią my proszę Państwa dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi i chcecie żeby ta Rada i ten Burmistrz po 4 miesiącach urzędowania wszystko naprawić to musi być spokój, konsekwencja realizacji tego wszystkiego. Dlatego tak rozpoczynamy budowę dróg. Po pewnym czasie będziemy rozmawiać, ale nie po czterech miesiącach urzędowania odpowiedzialny mieszkaniec czy odpowiedzialny radny zadając pytanie też powinien przeanalizować pewne kwestie. Ja rozumnie zniecierpliwienie mieszkańców ja sam chciał bym żebyśmy chodzili po porządnych ulicach i porządnych drogach. Proszę wiedzieć, że żyjemy w takich a nie innych realiach i chciałbym żeby mieszkańcy uczestniczyli w tym wszystkim, żeby podpowiadali pewne rozwiązania, ale rozwiązania realistyczne i odpowiedzialne.

Kierownik Policji Pan Jarosław Kuźmiński

Chciałem tylko kilka słów dopowiedzieć do wypowiedzi Pani Zosi Leszczyńskiej odnośnie naszej statystyki. W ciągu roku na terenie całego kraju dochodzi do 35 tyś. wypadków drogowych, a jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierowców to dochodzi do 150 tyś. Z naszej strony są prowadzone różne działania między innymi akcja typu ręka jest to badanie kierujących pod kątem stałej trzeźwości. Wzrasta ilość osób przebadanych dochodzi do 8 milionów tendencyjnie poziom kierujących po alkoholu spada i z tego należy się cieszyć. Jeszcze chcę poinformować, że jeżeli mamy jakieś wątpliwości czy możemy wsiadać za kierownicę – zapraszam na takie badanie jest to nieodpłatne i wówczas taki kierowca będzie miał pewność, że może jechać. Jeżeli rowerzysta jadąc po użyciu alkoholu tj. do 0,25 miligrama na litr jest to wykroczenie i mandat od 300-500 zł., a  jeżeli ktoś jedzie rowerem i jest w stanie nietrzeźwości czyli powyżej 0,25 miligrama na litr mandat 500zł.

Małkiewicz Zdzisław – mieszkaniec Skępego

Panie Przewodniczący chodzi mi o to,  że było kilkanaście dni w ogóle bez opadów deszczu, susza niesamowita na tym osiedlu. Jest tak samo jak byście puścili zamiatarkę to jest jedno i to samo. Zostały wyrzucone pieniądze w błoto bo równiarka powinna przejść po deszczach.

Przewodniczący Rady    Pan Ryszard Szewczyk

Panie Małkiewicz ja się zobowiązuję, że jeżeli jutro ma Pan czas to proszę bardzo zobaczymy co ta równiarka zrobiła złego. Oczywiście wiem, że się kurzy, ale jeżeli jest za mokro to równiarka też nie zdaje egzaminu.

Burmistrz

Pan Adam Godlewski jest odpowiedzialny za równiarkę – dziękuję mu za to i co dziennie jeździ i sprawdza i analizuje pracę tej równiarki tak było np. w Józefkowie co może potwierdzić Pan sołtys. Ja Państwu powiem jeszcze jedną rzecz równiarka nie rozwiąże wszystkiego bo spadnie deszcz i też jest źle, druga sprawa mieszkańcy sami psują drogi bo jest 30 km/h ja sam jestem świadkiem i ubolewam, a na dwóch kołach zakręcają.

Dyrektor Przedszkola Pani Iwona Małkiewicz

Chciałam bardzo podziękować za docenienie mojej pracy, za przychylne podejście do naszego przedszkola, za przydział etatów z Urzędu Pracy jest to nieodzowne dla mnie przy tak dużej ilości dzieci ta praca jest o wiele fajniejsza – jeszcze raz b.dziękuję. Chciałam Państwu powiedzieć, że część gospodarcza w naszym przedszkolu jest na miarę XXI wieku i myślę, że do tej pory posiłki były bardzo smaczne i będą jeszcze smaczniejsze.

Szanowni Państwo Radni ja jako mieszkaniec bardzo spokojnej i cichej ulicy Spółdzielczej bo my jako mieszkańcy nigdy nic nie mówiliśmy i ja rozumie oczywiście, że jest tych dróg dużo, dużo, ale bardzo bym prosiła żeby wpisać w plan remontów na przyszłość ja rozumie, że może nie teraz, ale w przyszłości żeby ta ulica wzięta była pod uwagę.

Przewodniczący Rady    Pan Ryszard Szewczyk

Odpowiadając Pani Małkiewicz naprawdę Ci ludzie, którzy tam mieszkają są cierpliwi. Drogi tego typu to są budowane tylko i wyłącznie do prowadzenia inwestycji natomiast po wykonaniu inwestycji tam była paszarnia płyty powinny być zdjęte i wykonana droga. To są drogi tymczasowe i naprawdę współczuję tym mieszkańcom i prośba do Rady i Pana Burmistrza, żeby w przyszłym budżecie ująć właśnie ulicę Spółdzielczą do zrealizowania.

Mówimy o wszystkim i ja jestem bardzo zadowolony,  że przychodzi bardzo dużo mieszkańców na dyżury jakie pełnię. Wszyscy mają problemy jest ulica Zabłotna i tak jak mówił Radny Pan Suchocki, że u niego zamieciono chodniczek, że można się przejrzeć. Natomiast ulica Zabłotna też jest ulicą, a to nie zostało zrealizowane - czy są inni mieszkańcy na  ulicy Kujawskiej inni na Zabłotnej, Zielonej ,Ogrodowej czy na Lipowej chyba nie. Ja uważam, że po kolei te ulice będą robione. Ulica Ogrodnicza była robiona jest tam teren bagnisty i zostało wydanych 60 tyś.zł. i mam wielkie wątpliwości żeby ona wytrzymała 4 lata.

Ja naprawdę się cieszę i w swoim wywiadzie powiedziałem, że będę bardzo szczęśliwym radnym kiedy po 4 latach będzie można spojrzeć na te nasze ulice, że będą utwardzone, że chodniki będą zrobione. Mam taką prośbę do Państwa Radnych jeżeli my nie usiądziemy i nie powiemy sobie co my chcemy zrealizować w ciągu tych 4 lat  i nie będziemy współpracować z Burmistrzem to naprawdę po 4 latach wyborcy nas wszystkich osądzą jak my tu pracowaliśmy. Po to jesteśmy żeby służyć mieszkańcom nie tylko miastu, ale i wsi bo każdy z nas wie że trzeba w miarę możliwości zgodnie realizować. Jest b.dużo nowych radnych dziesięciu, którzy wchodzą można powiedzieć w machinę radnego są radni z wieloletnim stażem  i uważam,  że usiądźmy sobie i zdeklarujmy co my chcemy zrealizować w ciągu tych 4 lat bo jeżeli każdy będzie ciągnął w swoją stronę to nie zrobimy nic – musi być dobra współpraca, jedność i zrozumienie i wtedy będziemy mogli zrobić te place zabaw, dokończyć ulice. Mieszkańcy po 4  latach  nas  osądzą  czy  byliśmy dobrą  Radą czy tylko chodziło nam o diety – ja uważam, że nie po to weszliśmy do rady żeby myśleć o stołkach dla siebie dla rodziny – zostaliśmy wybrani po to żeby służyć mieszkańcom tak naprawdę. Żeby każde osiedle mogło mieć utwardzoną ulicę i każdy na to czeka i tak jak powiedziała Pani Małkiewicz Iwona i jak  mi powiedziała ile Ci mieszkańcy zmieniają uszkodzonych samochodów, tam rowerem jest trudno przejechać na pewno każdy z nas tam jechał.

Niektóre   sprawy   zostały   zaniedbane   gdzie   można   było   wcześniej   pozyskać   pieniądze

i  zrealizować, a w tej chwili będziemy musieli wydać własne pieniądze.

Małkiewicz Zdzisław – mieszkaniec Skępego

Ja mam taką jeszcze sprawę mi nie chodzi o to, że ta równiarka przeszła i jeżeli macie coś robić i tak jak poprosiłem Pana Burmistrza o jedną rzecz żeby zrobić do dojazdówki tą drogę do ulicy Jarzębinowej – zostały dziury zasypane i tak wystarczyło zrobić na ulicy Topolowej i nie potrzeba tam było puszczać równiarki i koszty by były mniejsze.

Czy w tym roku w ogóle będzie zrobiona ulica Rypińska? Ja wiem, że to jest droga powiatowa.

Dawno powinno być zrobione.

Burmistrz

Ja powiedziałem już wcześniej że do 15 maja będą naprawiane wszystkie ulice na terenie Miasta i Gminy. Ja nie mogę odpowiedzieć dlaczego dawno ta ulica nie została zrobiona i tak jak powiedziałem z  Radą  jesteśmy  4  miesiące  co  prawda  kontynuujemy  co  było robione i bierzemy odpowiedzialność za to co jest w tej chwili robione – powtarzam jeszcze raz ulice będą robione na terenie Skępego i nie tylko.

Małkiewicz Zdzisław – mieszkaniec Skępego

Mam jeszcze jedno pytanie  wiem że zespół szkół jest już powołany, ale czy były brane pod uwagę reorganizacja szkoły w Wólce i Czermnie bo mi się wydaje, ze ta reorganizacja przyniosła by więcej korzyści, aniżeli to co się stało. Czy to nie jest robione pod publikę, żeby wyrzucić ze stanowiska bo jest niepotrzebny, bo był niewygodny – czy to o to chodzi?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Rozpocznę odpowiem od końca – jeżeli ktoś był wygodny, czy niewygodny to po objęciu mojego stanowiska dawno by nie był to jest moja odpowiedź na to pańskie pytanie.

Jeżeli mówimy o dwóch szkołach o których Pan się odnosił nie jest proszę Państwa tak do końca, że te szkoły trzeba zlikwidować ja zupełnie mam inne analizy i przemyślenia. Nie po to tam włożono tyle pieniędzy żeby te szkoły likwidować to jest raz. Druga kwestia – czy ktoś pomyślał, że tam jest kadra pedagogiczna, ze są tam dzieci. Ja mam zupełnie inny pogląd na ten temat dlatego, ze byłem nauczycielem i wiem co znaczy szkoła dla środowiska takiego jak Czermno i Wólka.  Z  całą  odpowiedzialnością  powiem,   że  przyglądano  się  dwóm  szkolą, a zapomniano o analizie szkoły w Skępem.

Byłem dwukrotnie na spotkaniu z Panią Minister ona wręcz prosiła samorządowców żeby zastanowić się nad tymi małymi pięknymi szkółkami po co je likwidować dołożono po tysiąc złotych subwencji. Ja zadałem jej jedno proste pytanie sam bo były ku temu możliwości – Pani Minister ja mam takie sytuacje w Mieście i Gminie Skępe i ona mi sama wskazała o pewnych rozwiązaniach. Mówiłem jej, że mam pewne przemyślenia, które przekazuję Radnym i od tych przemyśleń nie odejdę. Druga kwesta szkoła to jest organizm to jest organizm żywy to co powiedziała Pani Dyrektor i ja to potwierdzam.

Należy prowadzić odpowiednią politykę oświatową i trzeba patrzeć na względy demograficzne, które następują w populacji dzieci i na to trzeba patrzeć, trzeba patrzeć ilu nauczycieli ma wiek przedemerytalny itd. i to trzeba myśleć. Te dwie szkoły mogą się okazać zbawienne przy niżu demograficznym, który w tej chwili jest i sam wskaże rozwiązanie. Teraz w Wólce będzie jedna klasa mnie bo jest 3 dzieci i te dzieci zostaną przeniesione do Skępego bo nie ma innego rozwiązania i nauczyciele wiedzą o tym i wykazują się naprawdę dużą odpowiedzialnością.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja chciałem wrócić do tej równiarki może faktycznie to droga wygląda gorzej po równiarce, aniżeli przed robieniem. I tak samo jest na ulicy Sportowej.

Pan Przewodniczący Rady

Podpowiadam jedno równiarka ma lemiesz , który można ustawić i musi robić dobrą robotę.

Rozmawialiśmy z sołtysami z osobami którzy odpowiadają za pracę i mam taką nadzieję, ze nawet w trakcie realizacji dana osoba, która odpowiada, która podpisuje pracę powinna znaleźć się na tej drodze. To nie my Radni będziemy jeździć i sprawdzać wykonanie są osoby odpowiedzialne za realizację. Na każdym zebraniu sołeckim zwracaliśmy uwagę, ze równiarka ma zrobić nie koryto, a ma zrobić odpowiedni profil drogi żeby woda spływała.

Ostatnio miałem interwencję, że została źle zrobiona droga, która prowadzi nad jezioro łęckie – pojechał pracownik i stwierdził, ze jest dobrze zrobione.

Jest jeszcze jedna sprawa czy to radny czy mieszkaniec widzi, ze jest źle robione może przedzwonić do Burmistrza i powiedzieć i uważam, ze ani Burmistrz, ani ja się nie pogniewa – od razu można zareagować i miejmy tą wspólną odpowiedzialność. Jeżeli jest coś źle robione to jaki jest problem kolego Zdzisławie przedzwonić.

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz jedna równiarka jest na ile kilometrów drogi i nie oszukujmy się, że nie utrafimy z pogodą, a każdy chciałby idealnie. Gdyby gmina miała swój sprzęt to można wymagać, ale jak wynajmujemy to wcześniej ustalamy od kiedy na naszym terenie będziemy równać drogi.

Przewodniczący Rady

Panie Grzegorzu w ubiegłej kadencji zaproponowałem żeby pieniądze które mamy wydać na kruszywo kupić równiarkę, żeby kupić sprzęt – to wie Pan co to niektórzy powiedzieli żeby zabrać wszystko i dla wsi nic nie dać. Faktycznie żeby był swój sprzęt więc możemy dopasować do odpowiednich warunków atmosferycznych.

Radny Mirosław Redecki

Ja bym chciał nawiązać do wypowiedzi Pana Burmistrza bo z moich ust nie padło słowo likwidacji tych dwóch szkół tylko mówiłem o reorganizacji. Ja też mam pewne pomysły na te dwie szkoły i uważam, ze powinny być zreorganizowane i w przyszłości mają być dofinansowywane przedszkola więc bardzo szybko powinniśmy myśleć i żeby tam tworzyć przedszkola i żeby  nie było takich paradoksalnych sytuacji, że mamy na 40 czy 50 uczniów dyrektora szkoły, który bierze podobne pieniądze jak dyrektor szkoły, który ma 400 uczniów.

To jest bardzo nie sprawiedliwe uważam.

Burmistrz

My mamy dyrektora na dwóch pracowników.

Radny Mirosław Redecki

Też mogą być takie paradoksy niestety i o tym taż trzeba mówić. Ja bym się zagłębiał tym bardziej, że teraz są programy i na remont nie budowa nowych tylko starych pomieszczeń można dostać dofinansowanie na tego typu inwestycje i warto się nad tym zastanowić.                                                                                  

Dyrektor MGBP Pan Jerzy Kowalski

Ja tylko humorystycznie do tego co powiedział Pan Burmistrz – myślę, że z sympatii to powiedział z racji tego, że  pochodzimy z tej samej miejscowości. Umowa o pracę musi być w granicach stanowionego prawa, które stanowi Sejm, który uchwalił ustawę o prowadzeniu działalności kulturalnej i w bibliotekach w domach kultury szefem jednostki jest dyrektor tak samo jak w przedszkolach niezależnie czy przedszkole ma dwóch czy pięciu pracowników - tak jest. Cieszę się,  ze  Pan Burmistrz mnie zauważył i że wszystkie plany będą zrealizowane i biblioteka się rozrośnie i będziemy taką biblioteką jak w Barcinie gdzie jest 15 pracowników i ten dyrektor, który będzie zarządzał nikt mu nie wytknie, ze ma dwóch pracowników. Biblioteka będzie prężnie działać, będzie miała większe możliwości, będzie miała większe pomieszczenia i takie jest moje marzenie, pragnienie i za to, że zajmujecie się biblioteką serdecznie Wam dziękuję.

Pan Lucjan Stroiński - prowadzący sprawy gospodarcze i porządkowe gminy

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo ja chciałem podziękować Panu Burmistrzowi, Pani Skarbnik, a przede wszystkim Wysokiej Radzie za przyznane środki na zakup sprzętu – tego pojazdu bardzo dziękuję bo jest bardzo potrzebny.

Małkiewicz Zdzisław – mieszkaniec Skępego

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado – ja na ostatniej sesji poruszałem temat żeby puszczać sesję na bip i Burmistrz mówił, ze trzeba zmienić Statut. Panie Burmistrzu na stronie Starostwa potrafi Pan powiedzieć co Pan zrobił, co Pan będzie robił. Na naszej stronie tego nie ma. W Skępem „kablówkę” ma 15%  mieszkańców, a pozostali nie mają gdzie obejrzeć. Proszę Radę żeby jeszcze raz nad tym się zastanowić czy nie warto sesji puścić na bip czy na jutubie i to idzie zrobić – niech Rada się niczego nie wstydzi.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Rada się niczego nie wstydzi, a więc Rada się jeszcze raz zastanowi, a ja nie mogę podejmować decyzję i każdy z Radnych się zastanowi się nad tym i podejmie jeszcze raz decyzję ja nie mogę decydować za wszystkich Radnych.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Moje wypowiedzi nie są tylko na stronie Starostwa Powiatowego, ale są na stronie naszego Urzędu i na stronie włocławskiej bo to ta sama firma obsługuje. Mamy podpisaną umowę z telewizją Kujawy, która przyjeżdża co miesiąc i nagrywa sprawy ważne dla Skępego. Były rozmowy z Panem Przewodniczącym ze mną. W tej chwili zaczniemy promowanie przedsiębiorców bo to jest promocja naszej miejscowości. Zaczniemy po kolei promowanie naszych przedsiębiorców, było spotkanie z przedsiębiorcami i wyrazili zgodę i zadowolenie z tego faktu i to co jest najpiękniejsze będziemy pokazywać.

Drodzy mieszkańcy, szanowni Radni, zaproszeni goście w imieniu Przewodniczącego Rady jak i własnym chciałbym zaprosić na niedzielę. W niedziele jest Święto Konstytucji 3 Maja w Klasztorze Ojców Bernardynów odbędzie się uroczysta Msza Święta za  Ojczyznę i chciałbym zaprosić w imieniu Starosty Powiatu Lipnowskiego bo on będzie patronował mszę. Również odbędzie się msza bo mamy Dzień Strażaka chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na te uroczystości i po mszy nastąpi złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową. Jeszcze raz w imieniu własnym i Pana Przewodniczącego chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić jak również kieruję zaproszenie do Państwa rodzin.

 

Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski

Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo na posiedzeniu ostatniej komisji pojawiła się propozycja ze strony Radnego Pana Romana Targańskiego, oczywiście ja też pragnę się dołączyć,  a mianowicie o wsparcie finansowe dla chorego mieszkańca Skępego, ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie Michała Went. Michał jest już abiturientem Zespołu Szkół Technicznych w piątek (24.04.2015r.) odebrał świadectwo ukończenia szkoły średniej. Michał jest bardzo chory ja nie chcę więcej mówić nt. choroby. Michał często jeździ do Bydgoszczy  na Oddział  Onkologiczny i bardzo byśmy Państwa prosili o dobrowolne wsparcie finansowe – dziękuję bardzo.

Pkt 8

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach.

Na tym obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk