Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa przepompowni ścieków na ulicy Płockiej oraz ulicy Jeziornej

 

Przedmiot: Przebudowa przepompowni ścieków na ulicy Płockiej oraz ulicy Jeziornej.

Numer sprawy: UMiG.271.2.4.2015.

W dniu 02.06.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 131406-2015

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Płockiej oraz ulicy Jeziornej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2015 na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Płockiej oraz ulicy Jeziornej została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO-KAN Krzysztof Kurlapski
Szpetal górny, ul. Wiślana 54, 87-811 Fabianki

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO-KAN Krzysztof Kurlapski, Szpetal górny, ul. Wiślana 54, 87-811 Fabianki spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

78,85 pkt.

3,00 pkt.

81,85 pkt.

2

HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno

Oferta odrzucona

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO-KAN Krzysztof Kurlapski

Szpetal górny, ul. Wiślana 54

87-811 Fabianki

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

4

Inoxtrading Grzegorz Litwiński

ul. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław

90,25 pkt.

3,00 pkt.

93,25 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 1 ustawy.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Płockiej oraz ulicy Jeziornej

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.4.2015 na Przebudowę przepompowni ścieków przy ulicy Płockiej oraz ulicy Jeziornej zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO-KAN Krzysztof Kurlapski
Szpetal górny, ul. Wiślana 54, 87-811 Fabianki

 

Data udzielenia zamówienia: 15.07.2015 r.

 

 

Skępe, 05.08.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe