Uchwała Nr XXVII / 186 /2006

Rady Miejskiej w Skępem

z  dnia 24 lutego 2006 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego Miasta i Gminy Skępe

 

 

            Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 14,15 i 16 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2003 roku  Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póżn. zm)

 

Rada Miejska

uchwala, co  następuje:

 

§ 1

         Przystępuje się do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe  w obszarze położonym w miejscowości Wioska, przedstawionym na mapie w skali 1:5000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały .

 

§ 2

      Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy  Skępe do sporządzenia projektu planu miejscowego zgodnie z zapisami studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a także z przepisami art. 15. ust. 2  ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587)

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

  Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz

Andrzej Gatyński