Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przedmiot: Zakup i dostawa elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Postaw na Przedszkolaka!".

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.5.2015.

 

W dniu 07.07.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 167818 - 2015.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

§ 11.  ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie

1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami). Złożenie większej liczby ofert bądź złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 08.07.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

 

Zmianie ulega opis ilościowy w częściach nr VIII, IX i X wraz z uszczegółowieniem opisów poszczególnych elementów wyposażenia w tym zakresie.Zmiany te uwzględnia zmieniony załącznik nr 7, który jest od tego momentu obowiązujący.

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany wymagają wprowadzenia dodatkowego czasu na przygotowanie ofert zmianie ulega termin składania ofert.

 

Oferty należy składać do dnia 23.07.2015 r. do godz. 12.00.

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.07.2015 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta I Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr 12.

 

 

 

Skępe, dn. 14.07.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

 

Zmianie ulega opis w załączniku nr 7 Część IV: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego – załacznik 7.4, który otrzymuje brzmienie:

Tablica umożliwiająca pracę w trzech trybach: Tryb LEKCJI czyli tryb interaktywny. Tryb biurowy ma możliwość bezpośredniej współpracy z aplikacjami. Tryb komputerowej tablicy suchościeralnej (Whiteboard Mode) Rozmiar matrycy 87 cal. Uchwyt z ręczną regulacja i okablowanie. Powierzchnia Anti-reflex. Projektor: jasność minimum 3000 ANSI Lumen, technologia wyświetlania DLP, kontrast 13000:1, wejście HDMI, minimalna wielkość obrazu 27”, głośnik, rozdzielczość min. 1200x800

 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

 

 

Skępe, dn. 15.07.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2015 na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

Część I: Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia placów zabaw:

CROQUET sp. z o.o.,
Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy CROQUET sp. z o.o., Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

64,57 pkt.

1,69 pkt.

66,27 pkt.

3

Biuro Regionalne Jordan Jolanta Pędzisz,

 ul. Szymanowskiego 15 lok. 3, 87-100 Toruń

86,77 pkt.

1,72 pkt.

88,49 pkt.

7

Colorino Dorota Cichocka,

ul. Pogodna 2, 09-410 Liszyno

78,65 pkt.

2,33 pkt.

80,97 pkt.

10

„MAJA” Ewelina Piotrowska,

ul. Kopernika 10, 07-320 Małkinia

70,14 pkt.

1,85 pkt.

71,99 pkt.

12

APIS Jadwiga Oziębło,

 ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

86,64 pkt.

5,00 pkt.

91,64 pkt.

16

CROQUET sp. z o.o.,

Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków

95,00 pkt.

2,38 pkt.

97,38 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II: Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienek  oraz kuchni:

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Drzewiarz – Bis sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

95,00 pkt.

2,37 pkt.

97,37 pkt.

17

P.H.U. Barbara Skowrońska,

 ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

52,42 pkt.

5,00 pkt.

57,42 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część III: Zakup dostawa i sprzętu komputerowego:

KORBASTUDIO Jacek Korba,
ul. Saperów 7/10, 82-300 Elbląg

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy KORBASTUDIO Jacek Korba, ul. Saperów 7/10, 82-300 Elbląg spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

86,36 pkt.

1,19 pkt.

87,55 pkt.

4

E-INTEGRA sp. z o.o.,

 ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock

74,00 pkt.

5,00 pkt.

79,00 pkt.

15

„COM” Michał Karczewski,

 ul. Rembielińskiego 3/8, 03-343 Warszawa

80,71 pkt.

2,33 pkt.

83,04 pkt.

18

KORBASTUDIO Jacek Korba,

ul. Saperów 7/10, 82-300 Elbląg

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część IV: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego:

NORDWECO sp. z o.o.,
ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy NORDWECO sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

83,84 pkt.

0,59 pkt.

84,43 pkt.

4

E-INTEGRA sp. z o.o.,

 ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock

77,73 pkt.

2,50 pkt.

80,23 pkt.

9

AKTIN sp. z o.o.,

 ul. Grota – Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec

80,21 pkt.

5,00 pkt.

85,21 pkt.

11

NORDWECO sp. z o.o.,

ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin

95,00 pkt.

1,25 pkt.

96,25 pkt.

15

„COM” Michał Karczewski,

 ul. Rembielińskiego 3/8, 03-343 Warszawa

61,59 pkt.

1,17 pkt.

62,75 pkt.

18

KORBASTUDIO Jacek Korba,

ul. Saperów 7/10, 82-300 Elbląg

59,74 pkt.

2,50 pkt.

62,24 pkt.

19

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski,

ul. Dworcowa 12B, 09-400 Płock

71,95 pkt.

2,50 pkt.

74,45 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część V: Zakup i dostawa sprzętu poligraficznego:

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Drzewiarz – Bis sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

95,00 pkt.

1,19 pkt.

96,19 pkt.

4

E-INTEGRA sp. z o.o.,

 ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock

76,13 pkt.

5,00 pkt.

81,13 pkt.

6

Multikop sp. z o.o.

 ul. Jagiellońska 97, 85-027 Bydgoszcz

41,28 pkt.

5,00 pkt.

46,28 pkt.

15

„COM” Michał Karczewski,

 ul. Rembielińskiego 3/8, 03-343 Warszawa

46,75 pkt.

2,33 pkt.

49,09 pkt.

18

KORBASTUDIO Jacek Korba,

ul. Saperów 7/10, 82-300 Elbląg

37,93 pkt.

5,00 pkt.

42,93 pkt.

19

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski,

ul. Dworcowa 12B, 09-400 Płock

88,05 pkt.

5,00 pkt.

93,05 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część VI: Zakup i dostawa sprzętu RTV i audiowizualnego:

„COM” Michał Karczewski,
ul. Rembielińskiego 3/8, 03-343 Warszawa

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy „COM” Michał Karczewski, ul. Rembielińskiego 3/8, 03-343 Warszawa spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

81,06 pkt.

1,19 pkt.

82,24 pkt.

4

E-INTEGRA sp. z o.o.,

 ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock

78,56 pkt.

5,00 pkt.

83,56 pkt.

5

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak,

 Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

83,63 pkt.

5,00 pkt.

88,63 pkt.

8

Kobis Paweł Wojtanowski,

u l. Widok 16, 33-170 Tuchów

90,56 pkt.

5,00 pkt.

95,56 pkt.

15

„COM” Michał Karczewski,

 ul. Rembielińskiego 3/8, 03-343 Warszawa

95,00 pkt.

2,33 pkt.

97,33 pkt.

18

KORBASTUDIO Jacek Korba,

ul. Saperów 7/10, 82-300 Elbląg

74,50 pkt.

5,00 pkt.

79,50 pkt.

19

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski,

ul. Dworcowa 12B, 09-400 Płock

90,08 pkt.

5,00 pkt.

95,08 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część VII: Zakup i dostawa sprzętu AGD:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części VII - Zakup i dostawa sprzętu AGD, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część VIII: Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych:

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Drzewiarz – Bis sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

95,00 pkt.

0,85 pkt.

95,85 pkt.

2

CHEC – SPORT Anna Chęć,

ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska

Oferta odrzucona

13

REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska, ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa

87,23 pkt.

2,38 pkt.

89,61 pkt.

14

TIPTOP s.c. Anna Nowak, Kazimierz Nowak,

ul. Korzenna 17a, 81-587 Gdynia

85,25 pkt.

5,00 pkt.

90,25 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lub w art. 94, ust. 2, pkt 2 ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część IX: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych:

REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska,
ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska, ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

Oferta odrzucona

2

CHEC – SPORT Anna Chęć,

ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska

Oferta odrzucona

13

REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska, ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lub w art. 94, ust. 2, pkt 2 ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część X: Zakup i dostawa artykułów plastycznych:

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Drzewiarz – Bis sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

95,00 pkt.

1,78 pkt.

96,78 pkt.

2

CHEC – SPORT Anna Chęć,

ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska

Oferta odrzucona

13

REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska, ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa

62,95 pkt.

5,00 pkt.

67,95 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lub w art. 94, ust. 2, pkt 2 ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część XI: Zakup i dostawa mebli:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części XI - Zakup i dostawa mebli, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część XII: Zakup dostawa i montaż rolet:

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Drzewiarz – Bis sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

95,00 pkt.

2,37 pkt.

97,37 pkt.

17

P.H.U. Barbara Skowrońska,

 ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

29,08 pkt.

5,00 pkt.

34,08 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część XIII: Zakup i dostawa pozostałego wyposażenia:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części XIII - Zakup i dostawa pozostałego wyposażenia, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 03.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”

 

 

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w Wykonawca, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2013 na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” w częściach

Część II: Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienek  oraz kuchni

oraz

Część XII: Zakup dostawa i montaż rolet

odstąpił od podpisania umowy.

 

            W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Umowy zostaną zawarta z następującym Wykonawcą:

 

Część II: Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienek  oraz kuchni:

P.H.U. Barbara Skowrońska,
ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

Część XII: Zakup dostawa i montaż rolet:

P.H.U. Barbara Skowrońska,
ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

 

Skępe, 05.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Unieważnienie przetargu w części III: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

 

 

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w Wykonawca, którego oferta została wybrana w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2013 na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” w częściach

część III: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

odstąpił od podpisania umowy.

 

W związku z faktem, iż cena kolejnej najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części III: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

 

Skępe, 07.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”

 

 

Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w Wykonawcy, których oferty zostały wybrane w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2015 na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” w częściach

Część VI: Zakup i dostawa sprzętu RTV i audiowizualnego

oraz

Część VIII: Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych

oraz

Część X: Zakup i dostawa artykułów plastycznych

odstąpili od podpisania umowy.

 

                W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)  wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

Umowy zostaną zawarta z następującymi Wykonawcami:

 

Część VI: Zakup i dostawa sprzętu RTV i audiowizualnego:

Kobis Paweł Wojtanowski,

u l. Widok 16, 33-170 Tuchów

Część VIII: Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych:

TIPTOP s.c. Anna Nowak, Kazimierz Nowak,
ul. Korzenna 17a, 81-587 Gdynia

Część X: Zakup i dostawa artykułów plastycznych:

REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska,

ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa 

 

 

Skępe, 13.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.5.2015 na Zakup i dostawę elementów wyposażenia placów zabaw, elementów wyposażenia łazienek, mebli, sprzętu komputerowego, multimedialnego, poligraficznego  RTV, AGD, audiowizualnego, zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” zamówienie zostało udzielone następującym wykonawcom:

 

Część I: Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia placów zabaw:

CROQUET sp. z o.o.,
Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków

Data udzielenia zamówienia: 07.08.2015 r.

Część II: Zakup, dostawa i montaż elementów wyposażenia łazienek  oraz kuchni:

P.H.U. Barbara Skowrońska,
ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 07.08.2015 r.

Część IV: Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego:

NORDWECO sp. z o.o.,
ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin

Data udzielenia zamówienia: 07.08.2015 r.

Część V: Zakup i dostawa sprzętu poligraficznego:

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 07.08.2015 r.

Część VI: Zakup i dostawa sprzętu RTV i audiowizualnego:

Kobis Paweł Wojtanowski,
ul. Widok 16, 33-170 Tuchów

Data udzielenia zamówienia: 21.08.2015 r.

Część VIII: Zakup i dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych:

TIPTOP s.c. Anna Nowak, Kazimierz Nowak,
ul. Korzenna 17a, 81-587 Gdynia

Data udzielenia zamówienia: 21.08.2015 r.

Część IX: Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych:

REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska,
ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa

Data udzielenia zamówienia: 18.08.2015 r.

Część X: Zakup i dostawa artykułów plastycznych:

REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska,

ul. Szafarzy 71, 04-445 Warszawa

Data udzielenia zamówienia: 21.08.2015 r.

Część XII: Zakup dostawa i montaż rolet:

P.H.U. Barbara Skowrońska,
ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 07.08.2015 r.

Skępe, 31.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe