Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przedmiot: Zakup i dostawa sprzętu AGD, mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.7.2015.

 

W dniu 03.08.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 196588-2015.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

 

Zmianie ulega treść wzoru umowy. Zmiany te uwzględnia zmieniony załącznik nr 6, który jest od tego momentu obowiązujący.

 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

 

Skępe, dn. 04.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

 

Zmianie ulega treść wzoru umowy. Zmiany te uwzględnia zmieniony załącznik nr 6, który jest od tego momentu obowiązujący.

 

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 07.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Zakup i dostawę AGD, mebli oraz innego wyposażenia
w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.7.2015 na Zakup i dostawę AGD, mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

 

Część I: Zakup i dostawa sprzętu AGD :

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Drzewiarz – Bis sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

2

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

3

PHU BMS sp.j.

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

54,74 pkt.

5,00 pkt.

59,74 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II: Zakup i dostawa mebli

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Drzewiarz – Bis sp. z o.o., ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

2

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część III:  Zakup i dostawa pozostałego wyposażenia

Firma Tesora Marzena Paczyńska
ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko - Biała

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Firma Tesora Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko - Biała spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Firma Tesora Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko - Biała

94,40 pkt.

5,00 pkt.

99,40 pkt.

2

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

87-600 Lipno

95,00 pkt.

1,17 pkt.

96,17 pkt.

3

PHU BMS sp.j.

ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Oferta odrzucona

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 ustawy.

 

Skępe, 25.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Zakup i dostawę AGD, mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.7.2015 na Zakup i dostawę AGD, mebli oraz innego wyposażenia w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” zamówienie zostało udzielone następującym wykonawcom:

 

Część I: Zakup i dostawa sprzętu AGD :

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 01.09.2015 r.

 

Część II: Zakup i dostawa mebli

Drzewiarz – Bis sp. z o.o.,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 01.09.2015 r.

 

Część III:  Zakup i dostawa pozostałego wyposażenia

Firma Tesora Marzena Paczyńska
ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko - Biała

Data udzielenia zamówienia: 07.09.2015 r.

 

Skępe, 29.09.2015 r.

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe