Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przedmiot: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.9.2015.

 

W dniu 07.08.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 201828-2015.

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.9.2015 na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Skępe, 31.08.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe