Uchwała Nr IX/43/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej

 Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) [1]uchwala się, co następuje:

§ 1.   Po rozpatrzeniu skargi na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, złożoną przez Pana Jarosława Rygielskiego, uznać skargę za bezzasadną.

§ 2.   Wykonanie uchwały, poprzez jej doręczenie skarżącemu, powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W dniu 17 kwietnia 2015 roku Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przekazał wg właściwości kompetencyjnej skargę Pana Jarosława Rygielskiego na działania Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Społecznego w Skępem, co do wysokości przyznanego świadczenia oraz niewystarczającej pomocy udzielanej przez ośrodek.

 Udzielając wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, Pani Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podniosła, iż Pan Jarosław Rygielski posiada ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności na okres od 07.03.2013r. do 30.04.2015r. (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 05.04.2013r.) i otrzymał ostatni zasiłek stały w dniu 20.04.2013r.

 W związku z powyższym uprawnienia Pana Jarosława Rygielskiego do otrzymywania tegoż świadczenia wygasły z dniem 30.04.2015r.

 Ponadto skarżącemu, po wydaniu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem decyzji z dnia 15.05.2013r. przyznającej zasiłek stały, przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Z czynności tej skarżący nie skorzystał i pobierał świadczenie do końca okresu jego przysługiwania.

 Ponadto, Pan Jarosław Rygielski wspólnie z matką korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz.163).

 Na podstawie złożonych wyjaśnień oraz przedstawionych dokumentów skargę Pana Jarosława Rygielskiego w zakresie niedopełnienia obowiązków przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Skępem należało uznać za bezzasadną.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 183 i z 2015 r., poz. 211.