Uchwała Nr IX/45/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm. ) [1]oraz art. 20c, art. 20e i art. 20za ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. , Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) [2]Rada Miejska w Skępem uchwala się, co następuje :

§ 1.   Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe:

1)  do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie;

2)  kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami;

3)  rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum na dany rok szkolny odbywa się w okresie zgodnym z zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny;

4)  w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:

a)  w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 10 pkt.,

b)  dziecko uczęszczało  do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej - 5 pkt.,

c)  liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów- 5pkt.,

d)  rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej / gimnazjum - 5pkt.;

5)  Spełnienie kryteriów zawartych w pkt.4 lit.: a, b i c potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki;

6)  Spełnieniem kryterium zawartego w pkt. 4 lit. d jest oświadczenie rodziców.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów. Nowelizacja nazywana także „ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie, tj.:

 1/ wielodzietność rodziny kandydata;

 2/ niepełnosprawność kandydata;

 3/ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4/ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5/ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6/ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7/ objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz.1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz.1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,  Nr 131, poz. 1091,  Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,poz. 1043, Nr 208,  poz. 1532,      Nr 227, poz. 1658, z 2007r.  Nr 42, poz. 273,  Nr 80, poz. 542,  Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr  180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr  70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,  Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r.  Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1242,  Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr  106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r.  poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, z 2015r. poz. 357.