Uchwała Nr IX/46/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2014 rok

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) [1]oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) [2]uchwala się, co następuje :

§ 1.   Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Skępe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2014 rok Rada Miejska w Skępem zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania.

§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Stosownie do art. 270 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z póżn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 13 radnych:

 - za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych,

 - przeciwnych było - 0 radnych,

 - wstrzymało się od głosu - 0 radnych.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r.poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532.