Uchwała Nr IX/47/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2014 rok

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) [1]oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) [2]uchwala się, co następuje:

§ 1.   Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2014 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy, informacją o stanie mienia komunalnego oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, a także po dyskusji Rady Miejskiej w Skępem, w głosowaniu jawnym udziela się absolutorium za 2014 rok Panu Piotrowi Wojciechowskiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się że:

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

 2) sprawozdaniem finansowym;

 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

 4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Skępem po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za 2014 rok i sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie ocenia wykonanie budżetu, co zostało zawarte w uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 11.05.2015 r. i opinii do tej uchwały. Regionalna Izba Obrachunkowa po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z załącznikami i uchwałą Komisji Rewizyjnej zaopiniowała pozytywnie.

 Wyciąg z protokołu z głosownia Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia uchwały Nr IX/47/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe za 2014 rok z dnia 25 maja 2015 r.

 Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 13 radnych:

 - za przyjęciem uchwały głosowało - 13 radnych,

 - przeciwnych było - 0 radnych,

 - wstrzymało się od głosu - 0 radnych.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r.poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532.