Uchwała Nr X/48/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) [1]oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.) [2]oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) [3]uchwala się, co następuje:

§ 1.   W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w załączniku Nr 1 „DZIAŁ VI Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015”, otrzymuje brzmienie: 

Dział VI.
Ogólna kwota: 129.735,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1)  Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) -  1.300,00 złotych;

2)  Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 3.000,00 złotych;

3)  Składki na Fundusz Pracy ( 4120) – 670,00 złotych;

4)  Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 57.000,00 złotych, w tym:

a)  wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,

b)  diety;

5)  Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 31.065,00 złotych w tym:

a)  żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

b)  zakup opału;

6)  Zakup usług pozostałych ( 4300) – 24.700,00 złotych w tym:

a)  teatry i warsztaty profilaktyczne,

b)  wynagrodzenie psychologa;

7)  Opłata za usługi telefoniczne w sieci komórkowej ( 4360) – 806,00;

8)  Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330 ) – 194,00 złote

9)  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) 11.000,00 złotych

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe  następują zmiany w wydatkach: kwota 194,00 zł z § 4360 zostaje przeniesiona w związku z utworzeniem nowego paragrafu § 2330 celem przekazania Województwu Kujawsko – Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie: Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz:  kwota 11.000,00 zł z § 4210 przeniesiona do utworzonego paragrafu § 6060, celem zakupu kserokopiarki kolorowej na potrzeby Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz świetlic środowiskowych. Biorąc powyższe pod uwagę, wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz. U. z 2012 r., poz. 405, z 2013 r., poz. 1563, z 2014 r., poz. 1188 i poz. 822 oraz w MP. z 2014 r. poz. 145 i poz. 182.

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678, z 2015 r., poz. 28.