Uchwała Nr X/50/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015–2030

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 , art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 – 2030 zmienionej:

-  Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)  Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


Uzasadnienie

 W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2015 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

 Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 27.088.464,49 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 27.317.464,49 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 229.000 zł . Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 Przesunięcie części środków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej z 2015 roku na 2016 rok dla następujących przedsięwzięć:

 - Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce

 - Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem

 - Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe

 - Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo wynika z faktu określenia zasad wpłacania Wykonawcom wynagrodzenia w opracowywanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I tak SiWZ przewiduje wypłatę 80% wynagrodzenia po opracowaniu i przekazaniu dokumentacji technicznej, co powinno nastąpić w 2015 roku, a 20% po uzyskaniu i przekazaniu pozwolenia na budowę, czyli nie wcześniej niż w 2016 roku.

 Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa Uzdatniania Wody w Wólce z kwoty 30.000 zł do 50.000 zł, co wynika
z faktu, iż koniecznym będzie wykonanie dokumentacji projektowej w szerszym zakresie m.in.
z uwzględnieniem zmian technologicznych.

 Ponadto zwiększa się środki na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem”
/+/ 27.496,00 zł.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

 - za uchwałą oddano 13 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów 1


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz.938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.