Uchwała Nr X/51/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie: Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia”  Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)[1], art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)[2], art. 41 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.) [3]uchwala się, co następuje:

§ 1.   Udzielić Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w 2015 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 193,13 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy złote 13/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie: Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

§ 2. 1. Środki w kwocie 193,13 zł zostały zabezpieczone w budżecie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

2.  Kwota dotacji zostanie przekazana jednorazowo do dnia 30 lipca 2015 roku.

§ 3.   Dotacja sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy.

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

 Przepis art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa, że z budżetu jednostek samorządu terytorialnego może być udzielona dotacja celowa lub pomoc rzeczowa innym jednostkom samorządu terytorialnego.

 Przepis art. 41 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości określa, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

 Kwota dotacji wynika z podpisanego w 2010 r. porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie: Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizowanego od 31.05.2010 r. do 31. 12. 2016 r.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 397, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532.

[3]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 1563, z 2014 r., poz. 1188 i poz. 822)