Uchwała Nr X/53/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla burmistrza

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r. poz. 594)[1], w związku z art. 8 ust 2, art. 36 ust. 2 i art. 38 ust.2 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202) uchwala się, co następuje:  

§ 1.   Uchyla się uchwałę Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla burmistrza.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

 Przyznanie nagrody jubileuszowej nie wymaga uchwały Rady Miejskiej w Skępem, co zostało zaprezentowane w stanowisku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.10.2009 roku               (w załączeniu do projektu uchwały).


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w; (Dz. u. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.