Uchwała Nr X/55/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wioska

 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się ulicom, których położenie i przebieg określa załącznik do niniejszej uchwały nazwy:

1)  Makowa zlokalizowana w miejscowości Wioska, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 195;

2)  Różana zlokalizowana w miejscowości Wioska, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 18/3;

3)  Tulipanowa zlokalizowana w miejscowości Wioska, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 107;

4)  Chabrowa zlokalizowana w miejscowości Wioska, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 136;

5)  Stokrotki zlokalizowana w miejscowości Wioska, stanowiąca działkę ewidencyjną o numerze 109;

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 czerwca 2015 r.

 


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 Ponieważ ustawowe określenie ulicy odnosi się zarówno do ulic publicznych, jak i niepublicznych, a więc wewnętrznych, mi in. osiedlowych, czy lokalnych o klasie dróg dojazdowych, żadne zatem nie mogą pozostawać bezimienne. Muszą mieć nadane nazwy. Ma to znaczenie zarówno dla różnego rodzaju ewidencji i planowania, jak i dla samych mieszkańców.

 Wszystkie ulice wymienione w ust. 1 niniejszej uchwały nie mieszczą się w kategorii dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, są drogami niepublicznymi, wewnętrznymi, dojazdowymi i stanowią:

 - działka o nr 195 wymieniona w § 1 ust. 1.  pkt. 1 - własność Miasta i Gminy Skępe,

 - pozostałe działki o numerach 18/3, 107, 136 i 107, wymienione w § 1 ust.1 w punktach 2 do 5 – własność Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Bydgoszczy.

 Podjęcie takiej uchwały wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów na których są one zlokalizowane. W złożonych oświadczeniach właściciele gruntów, tu: ANR OT w Bydgoszczy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wyrazili zgodę na nadanie nazw tym ulicom.

 W ramach tej kompetencji Rada Miejska w Skępem, nadając w przedmiotowej uchwale nazwy ulicom położonym w Wiosce umożliwi przyporządkowanie prawidłowej numeracji porządkowej dla położonych przy nich nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, co zapewni sprawne zarządzanie nimi przez posługiwanie się oznakowaniem adresowym.

 Wprowadzenie w drodze uchwały nazw ulic na terenie miejscowości Wioska następuje pierwszy raz. Skutki finansowe związane z podjęciem uchwały dotyczą kosztów wykonania i usytuowania  tabliczek z nazwami ulic.

 Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem zasadne.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i 1072.