Uchwała Nr X/56/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

 Na podstawie art. 229 pkt 3, w związku z art. 234 i art. 235 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w związku z przekazaniem skargi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2.   Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W dniu 10 czerwca 2015 r. została przekazana przez Panią Ewę Mes Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 277, ze zm.) Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Właściwym organem do rozpatrzenia pisma skarżącego jest Rada Miejska w Skępem. Art. 229 pkt 3 KPA określa, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest  rada gminy. W skardze skarżący  podnosi, że od 1 stycznia 2015 r. na stanowisko p. o. kierownika ds. oświaty, kultury i sportu w wymiarze 1 etatu została zatrudniona Pani Ewa Jastrzębska i zatrudnienie nastąpiło bez wymaganego ustawą o pracownikach samorządowych przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. Skarżący wskazuje, że Pani Ewa Jastrzębska pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Skępem i czy może nadzorować swojego pracodawcę jakim jest Szkoła Podstawowa w Skępem i czy nie doszło do obejścia przepisów normujących zasady podległości służbowej i w dalszej kolejności przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych, o których mowa w art. 151 § 5 Kodeksu pracy, jak również przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

 Skargę należy uznać za bezzasadną.

 Skarga jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego. Z treści pisma skarżącego trudno wywnioskować, aby naruszone zostały jego prawa, interesy jako jednostki.

 Skarga nie zawiera zarzutów na:

 1) sposób opracowania i jakość projektów uchwał rady (pod kątem, który trudno wychwycić innym komisjom, np. przygotowania projektów z odpowiednim wyprzedzeniem, częstotliwości ingerencji wojewody rozstrzygnięciami nadzorczymi itp.);

 2) sposób wykonywania uchwał, w tym przekazywanie ich do publicznej wiadomości, przestrzeganie wyznaczonych przez radę terminów wykonania, składanie sprawozdań itp.;

 3) realizację inwestycji, obrót mieniem komunalnym i jego ochronę, jakość usług świadczonych na rzecz gminy przez różne podmioty, wypełnianie funkcji nadzoru wobec jednostek gospodarki pozabudżetowej;

 4) stan i sposób wykonania budżetu gminy, w tym głównie przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz zasad prowadzenia rachunkowości;

 5) sposób wykonywania funkcji pracodawcy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 6) stopień i sposób wykonywania zadań zleconych - a to są podstawowe kompetencje każdego burmistrza.

 Natomiast  działania Burmistrza Miasta i Gminy Skępe  jako osoby reprezentującego pracodawcę jakim jest Urząd Miasta i Gminy Skępe są w pełni autonomiczne i w okolicznościach jakie zaistniały w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, nie można było przeprowadzić procedury naboru, z uwagi na konieczność  pilnego i natychmiastowego wykonania zadań przypisanych  stanowisku  ds. oświaty i kultury, a także z myślą o dobru dzieci szkolnych, aby nie zmieniać wychowawcy, w trakcie roku szkolnego. Zatrudnienie P. Ewy Jastrzębskiej na po. kierownika nastąpiło na okres przejściowy, tj. do czasu ogłoszenia konkursu (lipiec, sierpień 2015 r.). Należy również zauważyć, że Pani Ewa Jastrzębska nie jest osobą, której podlegają służbowo dyrektorzy szkół i przedszkoli. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, jako kierownicy jednostek organizacyjnych, podlegają bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r., poz. 183 i z 2015 r., poz. 211.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1818, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.