Uchwała Nr X/57/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich Klasztorowi oo. Bernardynów w Skępem

 Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz 1446, ze zm.[1]) oraz art 150, art. 219 ust. 2 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U z 2013 r, poz. 885, ze zm.[2])   uchwala się, co następuje:

§ 1.   Z budżetu Gminy Skępe przyznaje się dotację Klasztorowi oo. Bernardynów w Skępem.

§ 2.   Dotacja przeznaczona jest na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w Klasztorze oo. Bernardynów w Skepem, których szczegółowy zakres określony jest we wniosku o przyznanie doatcji.

§ 3.   Kwota udzielonej dotacji w bieżącym roku budżetowym wynosi 20.000,00 zł.

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zgodnie z uchwałą Nr XLI/287/10 Rady Miejskiej w Skepem z dnia 23 czerwca 2010 r. w sparwie określania zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru znajdujących się na terenie administracyjnym Miasta i Gminy Skępe, w wyniku którego do dnia 25.06.2015 r. został złożony wniosek Klasztoru OO. Bernardynów w Skępem o dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich Klasztoru wpsianego do rejestru zabytków. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej z dnia 26.06.2015 r. Rada przynzaje dotację na ww. zadanie w wysokości 20.000,00 zł. Po podjęciu niniejszej uchwały zostanie zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, a Klasztorem OO. Bernardynów w Skępem okreslająca zasady wykonania prac remnotowo- konserwatorskich, zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

 Biorąc powyższe pod uwagę wywłanie niniejszej uchwały stało się zasadne.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U z 2015, poz. 397.

[2]] Zmiany tesktu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, Dz.U. z 2013 r., poz. 1646, Dz.U. z 2014 r., poz. 379, Dz.U. z 2014 r., poz. 911, Dz.U. z 2014 r,. poz. 1146, Dz.U. z 2014 r., po.z 1626, Dz.U. z 2014 r., poz. 1877, Dz.U. z 2015 r., poz. 532.