PROTOKÓŁ NR X/VII/2015

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  30 czerwca 2015 roku

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem      - wg załączonej listy obecności

2. Piotr Wojciechowski                       - Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

3. Zaproszeni goście                          - wg załączonej listy obecności

4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Zofia Baranowska                        - Radca Prawny

O       Barbara Leśniewska                     - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                     - Sekretarz

O       Ewa Jastrzębska                          - Kierownik Oświaty

O       Ewa Wojciechowska                     - Kierownik MGOPS

O       Marian Gabryszewski                    - Inspektor

O       Michał Jabłoński                          - Przewodniczący MGKRPA

O       Krzysztof  Jaworski                      - Inspektor

O       Krzysztof Małkiewicz                    - Inspektor

 

X Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami - serdecznie  witam na sesji Pana Burmistrza z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy, Witam Radnego Powiatowego, Panią Redaktor,  pozostałych gości, którzy uczestniczą na dzisiejszej sesji  oraz witam Państwa Radnych –  OTWIERAM  X  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad;

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) i w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Nieobecny radny Zbigniew Walewski.

Radny Pan Roman Targański spóźnił się i uczestniczył w obradach i głosowaniu od pkt 3

Przyjęcie protokołu Nr IX z dnia 25 maja 2015 roku

Do protokołu Nr IX Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono  j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 13  radnych „za”).

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej skierował pytanie dot. projektu porządku obrad czy ktoś z Państwa ma uwagi do projektu porządku obrad  (w załączeniu).

Do zaproponowanego porządku obrad Pan Burmistrz proponuje wprowadzenie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich Klasztorowi OO. Bernardynów w Skępem.

Następnie poinformował, że uchwała była omawiana na posiedzeniu wspólnych komisji, zaproponował żeby w porządku obrad była jako pkt. 11 - kolejne pkt obrad bez zmian.

Wniosek został poddany pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie

(głosowało 13 radnych „za”).

Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 13 radnych „za”).

 

Wybór sekretarza obrad

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Na sekretarza obrad proponuję radnego Pan Krzysztofa Suchockiego.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Raczej bym się wstrzymał ze względu na stan zdrowia, mam słaby wzrok, a jeśli będzie potrzeba to jedynie na głos.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Podniesienie rąk i policzenie to będzie jakiś problem?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja wiem do czego dzisiaj Pan zmierza Panie Przewodniczący chyba, ze jest to przymusowe.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Nie jest przymusowe tylko to jest dobrowolne i koleżeńskie

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie wyrażam zgody.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Pani Maria Kuczmarska – wyraża zgodę?

Radna Pani Maria Kuczmarska

Wyraziła zgodę

Sekretarzem obrad wybrana została radna Pani Maria Kuczmarska.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla Miasta i Gminy Skępe

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Michał Jabłoński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Radni w obecności 13 członków jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2015 rok

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytanie dot. przedstawionego uzasadnienia uchwały.

Radny Pan Mirosław Redecki

Pani Skarbnik skrzętnie tu ominęła niektóre sprawy, które są ważne dla mieszkańców wsi jest zdjęte 50 tyś. zł. z dróg i apeluję do radnych ze wsi    nie głosujcie „za”  tylko „przeciw” albo się „wstrzymać” tj. zdjęcie pieniędzy i tak uważam z małych środków jakie były przeznaczone na drogi. Uważam, ze jeżeli nas nie stać to nie róbmy imprez na całą skalę, ale uważam, że jeżeli był przetarg i zostało te 50 tyś.zł. to powinno być tego kruszywa dużo więcej kupione, a nie zdejmowane 50 tyś. z dróg

Odp. Skarbnik

Tak jak radny sam zasygnalizował ja na posiedzeniu wspólnej komisji dokładnie Państwu mówiłam z jakiego tytułu są te środki zdjęte z tzw. ciągu pieszego wzdłuż trasy 10 i te 50 tyś. Pan Burmistrz proponuje żeby były wykorzystane te 50 tyś. również na wieś tj. do Łąkiego oraz na oświetlenie dróg. Oczywiście macie Państwo prawo do zmiany w budżecie przeznaczenia tych środków.

Burmistrz

Nie jest to prawdą to co powiedział radny Pan Redecki bo tak jak powiedziała Pani Skarbnik te pieniądze wracają na wieś. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć rada dołożyła pieniążków do remontu dróg oczywiście potrzeby jakie są w gminie to każdy wie my nie będziemy o tym dyskutować bo zaniedbania są straszne. Cieszy mnie jedno, że chociaż w tej kadencji Pan Mirosław Redecki dba o wieś.

Robimy świetlice i dokładamy pieniążków, a o kruszywo na remont dróg proszę się nie martwić tego kruszywa kupimy więcej i będą remontowane i uzupełniane te drogi ja już Państwu to powiedziałem na posiedzeniu wspólnych komisji i od tego nie odstąpię po prostu w przyszłym budżecie musimy zdecydowanie zwiększyć środki na remont dróg

Radny Pan Mirosław Redecki

Jeszcze chciałbym żeby Pani Skarbnik wytłumaczyła nam powód zmian w budżecie w pozycji dowożenie uczniów wzrost o 24 tyś. zł. dlaczego to tak wzrosło?

Odp. Skarbnik

Też na wspólnej komisji Państwu wyjaśniałam, ale oczywiście powtórzę wyjaśnienie - od 1 stycznia 2015 roku Pan Burmistrz osoby które do tej pory zajmowały się dowożeniem dzieci na stanowisku opiekuna były zatrudniane na umowę zlecenie i za wykonanie tej usługi płaci się tylko wtedy kiedy te osoby pracują czyli teraz od 24 czerwca br. cały m-c lipiec i sierpień te osoby pozostawały beż środków do życia i nie nabywały żadnych uprawnień czyli nie miały odprowadzanych składek ZUS. Dlatego Pan Burmistrz podjął taką decyzję żeby z tymi osobami nawiązać umowę o pracę i odprowadzamy za nich ZUS, a w czasie wakacji wykonują inne prace są zatrudniane w szkołach czy przedszkolach. Jest taka zasada żeby Pan Burmistrz mógł podpisać umowę musi mieć zabezpieczone środki finansowe i tych środków na paragrafie wynagrodzeń osobowych nie było i zarządzeniem Pan Burmistrz przesunął te środki bo ma takie uprawnienia na podstawie art. 257 i 258  ustawy o finansach publicznych i podpisał umowy z tymi osobami. W dniu dzisiejszym chcemy przywrócić te środki żeby zabezpieczyć na dowożenie uczniów do szkoły. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina zobligowana jest dowożeniem uczniów do szkoły począwszy od miesiąca września.

Burmistrz

Na początku kadencji podjąłem decyzję o ujednoliceniu płac najniżej zarabiających osób tzn. sprzątaczek żeby nie było rozbieżności. Niektóre osoby zarabiały na określonych stanowiskach poniżej najniższej krajowej była najniższa krajowa 1.750 zł. ludzie zarabiają 1.400 zł. dla mnie jest to sytuacja nie do przyjęcia to zostało wyrównane. W każdej jednostce jednakowo zarabia intendentka, sprzątaczka reguluje tylko staż pracy.

Osoby które opiekują się dziećmi te osoby pracowały po kilka lat i w ogóle nie liczy im się nic do niczego, że pracowały i ja podjąłem decyzję o podpisaniu z nimi umowę o pracę bo tak uważam bo to jest najniżej zarabiająca grupa osób i te osoby muszą nabywać świadczenia i zarabiać powyżej najniższej krajowej.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni  ja również nie zgadzam się z tym żeby 50 tyś. przerzucić na świetlicę co jest zapewne potrzebna i uważam, ze jest potrzebna tylko z tej świetlicy Szanowni Państwo będzie korzystać kilka osób. Było zaplanowane w budżecie na świetlicę 95 tyś. i zwiększyliśmy do 146 tyś. i ja Panie Burmistrzu i Szanowni Radni pisałem do Pana Przewodniczącego do Pana Burmistrza  pismo –Sportowa wygląda krytycznie ludzie tam po prostu nie mogą tam mieszkać pył, kurz, brud i praktycznie nie mogą otworzyć okna. Proszę Państwa ja nie mogę się z tym zgodzić żeby przerzucić te pieniądze jak  ludzie jest tam wybudowana oczyszczalnia nie mogą tam dojechać do publicznego miejsca.

Burmistrz

Ja przez wiele lat jak i wielu mieszkańców  też nie mogę okna otworzyć i ja się z tym zgadzam. Pan (Suchocki) wspominał  ulicę Sportową ja muszę z przykrością powiedzieć, ze takich miejsc jest wiele i przykładem jest ulica Prosta centrum Skępego, a wiadomo jakie są potrzeby. Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo te 50 tyś. tak jak niektórzy radni uważają, że są zmarnowane – nie wiadomo że była szacunkowo określona kwota na remont w Łąkiem i dziś brakuje na centralne ogrzewanie, a więc co mamy to zostawić i tylko w okresie letnim żeby to było użytkowane bo jeżeli przyjdzie już sezon jesienny to trzeba będzie spuścić wodę i świetlica będzie zamknięta, a dokładnie jest to 27 tyś. złotych co dokładamy żeby inwestycja była zakończona. Pan wspomniał Panie Radny Suchocki o ulicy Sportowej i ma Pan racje, że ta ulica powinna być zrobiona iks, iks lat temu bo jak można realizować inwestycje nie mając do tego dojazdu ja nie spotkałem  się z taką inwestycją żeby była robiona oczyszczalnia czy inny obiekt gdzie nie można dojechać. Ulica Spółdzielcza jest droga tzw. tymczasowa położona jest płyta i gdzie też to powinna być zdjęte i położona normalna nawierzchnia ulicy.

Takich tematów Szanowni Radni w naszej Gminie jest bardzo dużo ja jestem zbulwersowany  dlaczego mówimy, ze te pieniądze (50 tyś. zł) trafiają do miasta – nie, akurat te wszystkie pieniądze trafiają na wieś – czy to będzie zrealizowane oświetlenie czy to będzie zrealizowana świetlica, ale to trafia na wieś nie tu do miasta.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący ja nie powiedziałem, ze to są pieniądze zmarnowana, ja powiedziałem że nie mogę podnieść ręki za tym  żeby te pieniądze były przeszły na inny cel. Przykład ulicy Sportowej to przytoczyłem jako ulicy najbliższej mi którą przechodzę, patrzę i obserwuję. Natomiast ja doskonale rozumni, ze tych ulic proszę Państwa jest dużo i nie rozumnie Panie Przewodniczący dlaczego Pan wytknął mi -  to Pan jest radnym drugą kadencję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Tak jestem drugą kadencję i proszę sprawdzić wszystkie protokoły dot. ulicy Sportowej dlaczego ona nie została wybudowana, a każdy jeden radny może wstać i powiedzieć, ze u niego jest bolączka ulicy czy oświetlenia czy czegoś innego. Tak jak powiedzieliśmy sobie na komisji, ze spotykamy się we wrześniu i ustalamy sprawy ważne, które będą zrealizowane na następne trzy lata naszej kadencji.

Radny Pan Mirosław Redecki

Jestem trzecią kadencję i zawsze jakiekolwiek pieniądze  z dróg jak zostawały to się kupowało materiał naprawczy na drogi i żeby tych pieniędzy nie zabierać i nie przekładać na inne działy. Uważam, ze te pieniądze które brakowały można znaleźć z czegoś innego, a z dróg powinny zostać gdzie uważam że  i tak są to skromne w naszym budżecie.

Burmistrz

Jeżeli mówi się, ze zabrać stąd, stamtąd to ja jako doświadczonego radnego zapytam – proszę mi skazać z czego zabrać środki z jakiego paragrafu żeby je przekazać. Ja powiem jedną rzecz nie ma łatwiejszej rzeczy jak wstać i powiedzieć o pewnych sytuacjach dla mnie najistotniejszą rzeczą – były komisje, były spotkania i wskazanie jest to bardzo cenne bo wtedy się pomaga. Po to jesteśmy wybrani z woli mieszkańców wszyscy razem radni jak i burmistrz – propozycja proszę zabrać z tego paragrafu z tego działu i na co przekazać, a mówienie o czymś takim jest najgorsze. Jeszcze raz podkreślam na wieś pieniądze nie są zabrane i to mówię z całą odpowiedzialnością.

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący ja się nie zgadzam z Panem z wypowiedzią, ze może każdy radny wstać – może, ale to ja wstałem i zadałem pytanie i proszę mnie nie porównywać do każdego radnego. Jeśli każdy radny chce wstać myślę, że zada to pytanie i ja natomiast zadałem co do ulicy Sportowej, a jeśli  nie doświadczony radny taki jaki ja jestem  to uważam, ze środki można wziąć z promocji.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Radny Suchocki niech Pan dobrze słucha i później odpowiada – każdy z radnych ma prawo powiedzieć to co też boli go i w tej chwili będziemy mieli ładne targowisko.

Radny Pan Mirosław Redecki

Chciałbym wskazać środki – zostało dołożone na dowożenie uczniów  24 tyś. zostały zarejestrowane te panie, które miału umowę jaką miały i im to odpowiadało, impreza (Dni Skępego) która nas kosztowała 50 tyś. bo jeżeli nas na coś nie stać to nie musimy tego robić.

 

Radni w obecności 14 członków (przybył radny Pan Roman Targański)  w wyniku głosowania przyjęli uchwałę (12 głosów „za”,  „przeciw”  2 „wstrzymał się”  0)

 

Pkt 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015–2030

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni w obecności 14 członków w wyniku głosowania przyjęli uchwałę (13 głosów „za”,  „przeciw”  0 „wstrzymał się”  1)

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotacji celowej na dofinansowanie zadania o nazwie: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Michał Jabłoński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Radni w obecności 14 członków jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Pkt 6

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Wiceprzewodniczący Rady Pan Mariusz Elwertowski

Odczytał pismo Krajowej Rady Sędziów Społecznych w sprawie naboru kandydatów na ławników (w załączeniu)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Poinformował, iż projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego omawialiśmy na  wspólnych komisjach gdzie wspólnie wybraliśmy zespół, który będzie opiniował kandydata na ławnika.

Poinformował, ze w przypadku naszej Rady Miejskiej liczba ławników na kadencję 2016-2019 jest wybierana 1 osoba.

Następnie odczytał nazwiska radnych zespołu opiniującego kandydatów na ławników

1)      Janusz Kozłowski - przewodniczący Zespołu

2)      Roman Targanski - Członek Zespołu

3)      Grzegorz Suchocki - Członek Zespołu

4)      Maria Kuczmarska - Członek Zespołu

5)      Maria Krymka - Członek Zespołu

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr X/52/2015 w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

Pkt 7

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla burmistrza

Radca Prawny Pani Zofia Baranowska

Proszę Państwa na poprzedniej sesji została podjęta uchwała w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej dla burmistrza. Po konsultacji z nadzorem wojewody w sprawie przyznanie nagrody jubileuszowej nie wymaga podejmowania uchwały Rady Miejskiej w Skępem.

Nie zgadzam się do końca ze stanowiskiem nadzoru, ale w październiku 2009 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wystosował pisma do wszystkich urzędów pismo określało w sposób szczegółowy stanowisko Wojewody co do przyznawania nagrody jubileuszowej (w załączeniu  do uchwały). Podjęta przez radę uchwała może mieć wyłącznie charakter deklaratoryjny potwierdzający zaistnienie przesłanek, które warunkują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dlatego Wojewoda zajął stanowisko, że nie ma potrzeby wywoływania takiej uchwały i takie stanowisko jest nadzoru.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo ja tego nie będę komentował, ale cieszę się że miałem rację.

 

Uchwala Nr X/53/2015 w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe

Uzasadniając projekt uchwały (w załączeniu) Kierownik Oświaty Pani Ewa Jastrzębska  odczytała uzasadnienie do ww uchwały i poinformowała, iż 25 maja br. została wywołana uchwała w której nie było wzmianki dot. ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni ja tak myślę, że kolejną uchwałę będziemy uchylać ?

Radca Prawny Pani Zofia Baranowska

Zabrakło w tamtej uchwale, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego w tym zakresie ja tak wnioskowałam do Pana Burmistrza, aby stworzyć nową uchwałę, która w całości będzie opublikowana w dzienniku urzędowym, a uchwałę wcześniej podjętą (na sesji w dniu 25.05.2015r. Nr IX/45?2015) bez tego zapisu należy uchylić.

Uchwala Nr X/54/2015 w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie  nadania nazw ulicom w miejscowości Wioska

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan  Krzysztof Małkiewicz poinformował, iż opracowując projekt uchwały zdecydował ujednolicić nazewnictwo ulic między innymi: Makowa, Różana, Tulipanowa, Chabrowa, Stokrotkowa jednak mieszkańcy miejscowości Wioska uznali żeby w jednym przypadku zmienić i pozostawić tak jak wcześniej proponowali tj. ulica Stokrotki.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Rozmawiałem z Panem radnym (M.Mierzejewskim) i powiedział, ze jest po rozmowie z mieszkańcami i jednak uważają żeby nazwa ulicy została Stokrotki

Przed przystąpieniem do głosowania nad tą uchwałą musimy poddać pod głosowanie czy ma być ulica Stokrotki czy taką nazwę przyjmujemy.

Rada w wyniku głosowania przyjęta nazewnictwo ulicy Stokrotki jednogłośnie

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały

Uchwala Nr X/55/2015 w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

Pkt 10

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie burmistrza

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Ta sprawa była skierowana do Komisji Rewizyjnej i uważam, ze uzasadnienie przedstawi Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Uzasadnienie projektu uchwały odczytał  (w załączeniu) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan  Roman Targański

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały

Uchwala Nr X/56/2015 w wyniku głosowania w obecności 14 członków Rady została przyjęta (13 głosów „za”,      „przeciw”  0,    „wstrzymał się”  1)

Pkt 11

Projekt uchwały w sprawie  przyznania dotacji na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Burmistrz nadmienił, iż 26.06.2015 roku na posiedzeniu  Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej wnioskuje o przyznanie dofinansowania w wysokości 20 tyś. zł.

Na koniec swojego uzasadnienia nadmienił, iż Klasztor jest naszą „perełką” i musimy o niego dbać.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały

Uchwala Nr X/55/2015 w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie (głosowało 14 radnych)

Pkt 12

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Postaram się krótko przedstawić Państwu informacje skupię się na rzeczach najistotniejszych i najważniejszych  (w załączeniu na piśmie informacje) w zakresie:

-        wykonania uchwał  IX Sesji Rady Miejskiej;

-        wydanych zarządzeń;

-        programy, projekty, działania inwestycyjne;

-        nt. projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych, pozostałych fundusz, zamówień publicznych oraz inwestycji;

-        prac wykonanych przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych;

-        wykonywanie robót melioracyjnych;

-        stopień realizacji funduszu;

Następnie chciałbym się odnieść do zorganizowanej imprezy na „Dni Skępego”  uważam, ze była bardzo dobrze zorganizowana i nie odstąpię od organizowania takich imprez jest to wielka reklama dla Miasta i Gminy Skępe. Powiem jedną ważną rzecz mówienie, ze nas na nic nie stać to tak jakby Gminę Skępe spychać w kąt Powiatu  Lipnowskiego i ja na coś takiego się nie godzę. Mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe należy się wypoczynek, należy się rekreacja, należy się kulturalna impreza, która miała miejsce w dniu 30 maja br. i od tego pomysłu na pewno nie będę odstępował. Jeździcie Państwo po różnych miejscowościach gdzie odbywają się imprezy i myślicie Państwo, ze te imprezy odbywają się za darmo. Rozmawiałem z włodarzami między innymi Rypina i innych miejscowości i dla nich to jest pewne podziękowanie dla mieszkańców jak i wspólne spotkanie i integracja. Chciałem zwrócić na jeden bardzo ważny aspekt  „Dni Skępego” zostały obsługiwane przez naszych lokalnych przedsiębiorców ja nie wyraziłem zgody na to żeby wprowadzić przedsiębiorców z innych miejscowości i dziękuję naszym przedsiębiorcom za udział w „Dniach Skępego”. Jeżeli mamy zrobić imprezę z prawdziwego zdarzenia to ta impreza musi kosztować. W nazwie jesteśmy Miasto i Gmina Skępe dlatego na 22 sierpnia br. planowana jest impreza głównej mierze dla mieszkańców wsi – pożegnanie lata połączone z dożynkami bo główną część naszej Gminy to mieszkańcy wsi i ja planuję zrobić imprezę też nad jeziorem i promowanie naszej Gminy. Oczywiście nie będzie to impreza taka jak „Dni Skępego” ale będzie taka na jaką mieszkańcy zasługują.

Następnie Pan Burmistrz poinformował nt. wyników nauczania w naszych szkołach – wyniki są naprawdę dobre i z tego miejsca serdecznie dziękuję nauczycielom, rodzicom, którzy mieli największy wkład w osiągnięcia tych wyników to codzienny trud, codzienna praca owocuje tak dobrymi wynikami w nauce.

Kierownik Oświaty Pani Ewa Jastrzębska

Proszę Państwa z największą przyjemnością przedstawię Państwu te wyniki, które tak jak powiedział Pan Burmistrz często są  splotem różnych czynników. Ciężka praca nauczycieli, ciężka praca rodziców i duże zaangażowanie rodziców w nauczanie swoich dzieci dały efekt, że możemy być z tych wyników bardzo dumni. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i duży pokłon i podziękowania w stronę dyrekcji, całej kadry pedagogicznej, rodziców i oczywiście duże brawa dla dzieci.

W załączeniu zestawienia wyników;

O       egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. Kościeleckich  w Skępem,

O       średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów SP im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

O       średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów SP w Wólce

O       średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasistów SP w Czermnie

Dyrektor Gimnazjum im. Kościeleckich Pan Wojciech Budzyński

Szanowni Państwo – oczywiście ja nie będę powtarzał tego co raczyła przedstawić Pani Kierownik Oświaty – jestem dumny z tego wyniku, kiedyś kilka lat temu słyszałem takie słowa w kontekście naszych uczniów, że z taką populacją z takimi osobami nic się nie da zrobić, nie ma takiej możliwości żeby ten wynik wyższy osiągnąć. Uważam, że traktuje się jako mieszkaniec Skępego bo całe życie mieszkam jako młody człowiek i pracuję też przez cały czas w Skępem nie jesteśmy jacyś inni, gorsi jeśli chodzi o powiat, województwo, kraj.

Zmieniła się organizacja pracy i ta organizacja przynosi bardzo solidne wyniki ja tylko dodam, ze na 9 Gmin Powiatu Lipnowskiego wyżej od nas stoi tylko Gmina Chrostkowo. Nasze wyniki przewyższają w większości wyniki województwa i są zbliżone do wyników w kraju. Gratuluje Pani Dyrektor z Czermna, Wólki i Skępego i mam nadzieję, ze te wyniki będą coraz lepsze co będzie promować naszą miejscowość, uczniów, nauczycieli, ale oczywiście i samorząd.

Burmistrz

Ja bardzo serdecznie jeszcze raz chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tych wspaniałych wyników. Jeszcze chciałbym wrócić do „Dni Skępego” chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które brały udział tj. pracownikom, kołom gospodyń wiejskich - dziękuję,  ze nie było żadnych zastrzeżeń co do względów bezpieczeństwa.

Oczywiście odbywały się jeszcze inne bardzo ładne imprezy między innymi w przedszkolu przygotowana impreza przez Panią Dyrektor Iwonę Małkiewicz. Był przegląd orkiestr dętych na placu odpustowym, który wspólnie z Gwardianem w Klasztorze przygotowaliśmy brały udział 4 orkiestry i myślę, ze będziemy to kontynuować bo naprawdę ładna impreza i na przyszły rok wpiszemy w kalendarz imprez dla Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Na ręce obecnych dyrektorów w imieniu całej Rady chciałbym serdecznie pogratulować takich wyników bo podium każdego cieszy, oby tak dalej – wszystkiego najlepszego i niech ta nasza młodzież będzie naszą dumą.

Ogłaszam 10 minutową przerwę.

Radny Pan Mirosław Redecki

Jeszcze do wypowiedzi Pana Dyrektora – jeżeli te wyniki były tak dobre i tak dobrze wypadły to Pan Burmistrz powinien pomyśleć i dodatek motywacyjny zwiększyć, bardziej jeszcze tych naszych dyrektorów zmotywować.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Gości  - tym razem to nie jest pytanie, ale podziękowanie bo wiem ile to pracy kosztuje żeby przygotować taką imprezę jak „Dni Skępego” nawet wiele nocy nie przespać bo wiem ile to kosztuje pracy. Na pewno mieszkańcy by chcieli żeby tych imprez jak „Dni Skępego” było więcej i takie imprezy są organizowane w pobliżu Świedziebnia tam Wójt organizuje imprezy z Posłem Panem Sosnowskim, Panem Pawlakiem organizują tych spotkań bardzo dużo i tam praktycznie odbywają się niemal co tydzień.  Sam obserwowałem i podziwiałem te imprezy bo mieszkańców było bardzo dużo i byli zadowoleni z tych imprez byli sponsorzy mam nadzieję, że Pan też pozyska sponsorów. Panie Burmistrzu organizowanie tych pięknych imprez tego Panu nikt nie zabierze, uczestniczy Pan w różnych takich spotkaniach i pomaga Pan emerytom, niewidomym, pomaga Pan straży, pomaga Pan innym. Szanowni Państwo każda impreza czy to jest mniejsza, czy większa to jest poważne wyzwanie taką imprezę trzeba doszlifować i wziąć odpowiedzialność za każdą imprezę. Panie Burmistrzu chylę czoła i z całego serca gratuluję
i dziękuję, za to że Pan zrobił taką imprezę dla mieszkańców.

Przewodniczący Rady

Panie Burmistrzu ja mam pytanie mówił Pan nt. projektu inwestycji czy w naszej Gminie jest wybudowana główna sieć wodociągowa - podłączona główna nitka wodociągu?

Odp. Burmistrz

Tak mamy rozeznanie i planujemy żeby na przyszły rok w miejscach gdzie nie ma jeszcze głównej nitki wodociągu zlokalizować, ująć do projektu i zwodociągować to na komisjach omawialiśmy.

 

Przewodniczący Rady

Jeżeli nie ma pytań odnośnie wypowiedzi Pana Burmistrza przechodzimy do wolnych wniosków i zapytań.

Pkt 13

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Grzegorz Sekulski

Ja do Pana Burmistrza mam pytanie czy już wiadomo nt. bramek  na boisko przy świetlicy w Likcu.

Odp. Burmistrz

Robimy rozeznanie i wystąpiliśmy z zapytaniem  bo po wypadku, który się wydarzył z dzieckiem to nie łatwy temat bo chodzi o atesty, robimy żeby były te bramki i boisko było bezpieczne.

Radna Pani Anna Sobocińska

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni i Goście zgromadzeni chciałabym podziękować Panom z Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, którzy w miesiącu maju i czerwcu na terenie sołectwa Moczadła i Czermna wykonywali pracę związaną z udrażnianiem przepustów, dodatkowo przychylili się do mojej prośby i wycieli krzaki na głównym skrzyżowaniu w Kukowie na innej drodze bardzo ruchliwej i uczęszczanej oraz przy SP w Czermnie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest Radny (Powiatowy) Pan Linkowski chciałabym do niego zgłosić problem z poboczami gdzie te trawy są bardzo wysokie i chciałam zapytać kiedy to będzie wykoszone również krzaki należy wyciąć gdyż ograniczają widoczność, a to wszystko jest wzdłuż dróg powiatowych.

Radny Powiatowy Pan Mariusz Linkowski   ja przekażę Dyrektorowi Zarządu jeżeli chodzi o pobocza prawdopodobnie jest to przewidziane, ale nie znam terminu - dowiem się i poinformuję.

Radny Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo - dużo się mówi o „Dniach Skępego” i mnie zobowiązali przedsiębiorcy żeby podziękować Panu Burmistrzowi za umożliwienie za darmo sprzedaży swojej gastronomi również obiecali, że przygotują się lepiej na następną imprezę. Druga sprawa należą się podziękowania dla Pani Magdy Krzewińskiej i Pana Krzysztofa Jaworskiego, którzy najbardziej byli zaangażowani.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni – ja przygotowałem kilka pytań  -  Panie Burmistrzu czy Skępe to tylko ulica 1-go Maja i Sierpecka może trzeba się zainteresować innymi ulicami tak jak Wiśniowa z tego co ja wiem Panie Szewczyk to jest tam Pan z tego rejonu radnym, czy Pan wie co tam się dzieje czy nie, proponuję żeby Pan się przeszedł i zobaczył jak ta ulica wygląda.

Drugie pytanie w tamtym roku była robiona droga Spacerowa dlaczego nie jest kontynuowana dalej, a miały być pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego.

Następne pytanie na świetlice w Łąkiem miało być 95 tyś. resztę miały pokryć prace społeczne, interwencyjne - dlaczego pieniądze z dróg zostały przekazane na świetlicę, a nie jest robiona droga Prosta i czy w tym roku będzie robiona, czy droga Jarzębinowa i inne? Czy w Radzie to myśli tylko Pan Krzysztof  Suchocki – zatwierdzacie uchwały, a później je uchylacie ile jeszcze takich uchwał będzie. Panie i Panowie Radni Radca Prawny wprowadza Was w błąd czy nie należy się zastanowić nad tym żeby zmienić Radcę Prawnego. Ostatnio ukazał się artykuł  w gazecie, ze Pan Sekretarz Sobociński wygrał sprawę – czy wróci na swoje stanowisko, czy będziemy zatrudniać dwóch Sekretarzy jest to już druga przegrana sprawa Panie Burmistrzu czy za przegrane sprawy płaci Pan czy z pieniędzy podatników.

Panie Burmistrzu czy skończyła się kontrola w szkole w Wólce jeśli tak to kiedy powiadomi Pan mieszkańców. Kto płacił za inwentaryzację Pani Drożyńskiej. Ile wydaliśmy na „Dni Skępego” i mieszkańcy powinni wiedzieć ile się wydaje na takie imprezy. Za poprzedniego Burmistrza takie sprawy były omawiane przed „Dniami Skępego”. Ostatnia sprawa - jak sprawa przejęcia Przedszkola w Wiosce od Agencji Rynku Rolnego. Jeśli chodzi jeszcze o jedną sprawę była dzisiaj poruszana na sesji chodzi o skargę na Pana Burmistrza – tak Panie Burmistrzu napisałem skargę na Pana, a wie Pan dlaczego bo Pani Jastrzębska była zatrudniona 15 stycznia 2015 roku, a po sześciu miesiącach powinien być konkurs jest to interes społeczny – niestety. Pan mi  wytłumaczy jeszcze jedną sprawę Pani Jastrzębska w szkole ma 40 godzin, 1 etatu w gminie to jest 20 godzin jak to jest połączone, ze Pani Jastrzębska więcej czasu spędza w gminie aniżeli w szkole, może Pan to wyjaśni mieszkańcy chcieliby wiedzieć.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Małkiewicz b. dobrze, ze Pan sprecyzował tyle pytań, ale na poprzedniej sesji ja proponowałem żeby te pytania były sformułowane przed sesją, żeby można było konkretnie na wszystkie pytania merytorycznie odpowiedzieć i stanowiska swojego nie zmieniam.

Tak ja jestem radnym nie tylko z ulicy Wiśniowej, ale jestem z ulic: Prostej, Kolejowej, Spółdzielczej itd. a , w ogóle jestem radnym całej Gminy Skępe. Ja nie oddzielam jednej ulicy od drugiej, czy miasta od wsi takim byłem w poprzedniej kadencji Panie Małkiewicz i jestem w obecnie. Ulica Prosta jest to temat, który ciągnie się wiele, wiele lat. Ciąg pieszy na Osiedlu Czajcze Bagna jeżeli Pan chodził na sesje w poprzedniej kadencji to chyba dotarło do Pana, ze to radni wywalczyli ciąg pieszy. Mieszkańcy tego osiedla nie mieli jak przejść i pieniądze, które są przeznaczone na to zadanie jest wygrany przetarg i będzie druga część realizowana. Jest plan wieloletni i mam nadzieję, że będzie realizowany. Wszyscy Radni mamy się spotkać w miesiącu wrześniu i mamy jeszcze wspólnie doprecyzować co będzie robione. Ja co obserwuję to ludzie z robót interwencyjnych pracują na poszczególnych ulicach i ulica Aleja 1-go Maja jest wizytówką Skępego i tam więcej osób pracuje, ale jest takie założenie, ze Ci ludzie będą systematycznie pracować na każdej ulicy. Ja bardzo chętnie rozmawiam i nawet jak jest taka potrzeba to na telefon mogę przyjechać i wspólnie zobaczyć i podjąłbym decyzję.

Mieszkaniec Skępego Pan

Jeszcze mam pytanie Panie Szewczyk mówi Pan, żebym ja do Pana przyszedł i razem nt. ulicy Wiśniowej zdecydujemy -  byłem u Pana  w biurze  i rozmawialiśmy nt. ulicy Wiśniowej.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Był Pan i zgłaszał, ze są wylewane fekalia i po tej interwencji zawiadomiłem pracownika merytorycznego żeby sprawdził jaka jest tam sytuacja - zgłaszałem pracownikowi Panu Gabryszewskiemu  (w załączeniu notatka służbowa z dnia 02 lipca 2015 roku)

Mieszkaniec Skępego Pan

I dalej są wylewane i Pan zobaczy jak jest tam na ulicy Wiśniowej.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli Pan jest przy tym temacie to ostatnio byliśmy na spotkaniu gdzie mówi się nt. oczyszczania jezior. Ja mam takie pytanie – kto zanieczyszcza fekaliami jezioro Małe jeżeli jest kanalizacja? Szanowni Państwo jeżeli słyszymy od osób które badają wody i mówią nam, ze to jezioro jest zanieczyszczone fekaliami gdzie jest kanalizacja to ręce opadają i brakuje słów. Panie Małkiewicz mieszka Pan w pobliżu ulicy Wiśniowej i jeżeli Pan zauważy, że ktoś wylewa proszę o telefon do Urzędu MiG. Skępe czy nawet do mnie naprawdę czekam na Pana telefon.

Na temat klubów to co Pan mnie prosił rozpatrzyłem – wszystkie kluby mają do końca roku się rozliczyć żeby wejść w ten klub sportowy szkolny i dopiero będzie podjęta decyzja. Mam protokół z posiedzenia tych klubów.

Burmistrz

Na pytania Pana Zdzisława krótko i merytorycznie odpowiem do „Dni Skępego” tajemnicą żadną nie jest i  nikt nie robi tajemnic z kosztów „Dni Skępego”  wg mnie i na format gwiazdy, która występowała to i tak wzięła stosunkowo małe pieniądze  razem kosztowały 44 tyś.zł. z tej kwoty należy odjąć 3,5tyś. co było wydane na konkurs poetycki.

Tak jak powiedziałem wcześniejszej wypowiedzi od „Dni Skępego” nie odchodzimy i będziemy z radnymi rozmawiać i cieszyłbym się z każdej podpowiedzi żeby te „Dni Skępego” były bardziej atrakcyjne i z roku na rok lepsze to jest nasza rola bo nie jest rolą wstać, wykrzykiwać, krzyczeć ile to, ile to kosztowało to jest najgorsze. Wracając do ulicy Wiśniowej odpowiadał już Pan Przewodniczący i to co jest możliwe staramy się i robimy (w załączeniu notatka służbowa z dnia 02.07.2015r. sporządzona na okoliczność kontroli).

W sprawie ulicy Spacerowej wyjaśnił pracownik Pan Krzysztof Jaworski.

Pan Krzysztof Jaworski inspektor

Szanowni Państwo w zeszłym roku było dofinansowanie na

Burmistrz

Oczywiście przygotowujemy się do pozyskania środków i robimy wszystko żeby te środki na zagospodarowanie nabrzeży i tego co w Skępem mamy najpiękniejsze pozyskiwać. Myślimy również o renowacji Okopu żeby doprowadzić do takiego stanu w jakim był Okop wcześniej.

Kolejna sprawa dot. Radcy Prawnego trochę się dziwię takim krzykom i okrzykom bo ja swoją pracę samorządową mam dość dużą, przyjmowało się i uchylało w życiu wiele uchwał przez moją pracę samorządową i z tego nie robiono tragedii. Wracając do dzisiejszej uchwały podzielam pogląd Pani Mecenas bo ja otrzymując środki powinienem otrzymywać w sposób transparentny bo ja przed społeczeństwem nie mam nic do ukrycia i społeczeństwo powinno wiedzieć. Różne są interpretacje w poszczególnych województwach bo niektóre województwa przyjmują takie uchwały i to nie jest żadnym błędem bo to wszystko zależy od opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej to jest jedna kwestia, a druga sprawa przyszło pismo w 2009 roku od Wojewody i dziwnym trafem zginęło  z urzędu, a pisma takie są w kadrach bo ja pytałem kolegów miedzy innymi z Tłuchowa, Kikoła, a u nas tego pisma nie ma. Wracając do radcy prawnego – radcę prawnego zatrudnia burmistrz i ja będę nt. decydował, ale ja nie widzę na chwilę obecną podstaw, żeby Panią Radczynię odwoływać. Robienie z jednej czy dwóch uchwał larum to jest troszkę dla mnie nienormalna dla mnie sytuacja.

Kontrola w Wólce nie jest do końca zakończona, a ja jestem daleki od tego drodzy Państwo żebym  forował wyroki, będzie kontrola zakończona, będzie protokół będziemy rozmawiać. Kontrola w Wólce nie dotyczy mnie bezpośrednio dot. lat wstecz i ja nie myślę w tym bezpośrednio uczestniczyć.

Kolejna sprawa tj. Pan Sekretarz -  został zmieniony Regulamin Organizacyjny Urzędu i ja stwierdziłem, ze po zmianach reorganizacyjnych obowiązki powierzam komu innemu. Pan Sekretarz się od tego odwołał miał do tego prawo i ja nie będę o wyrokach rozmawiał. Złożyłem apelację po prostu z tym wyrokiem się nie zgadzam, mam swoje stanowisko i mam prawo do tego  żeby się odwołać. Jeszcze jest jedna kwestia ja jako Burmistrz mam prawo doboru sobie najbliższego otoczenia, krzywdy Sekretarzowi nie zrobiłem przeniosłem go na inne stanowisko bo tak uważałem.

Pani Jastrzębska bardzo dobry temat – proszę Państwa jestem odpowiedzialnym człowiekiem, aż nadto odpowiedzialnym i jeżeli ja zostaję zaprzysiężony (na Burmistrza) i doradca ds. oświaty zostawia mi grubą teczkę na biurku  z pracami do wykonania. Pytam na sekretariacie co to jest Pani Sekretarka mówi, że zostawił to doradca oświaty. Poprosiłem Pan Stanisława żeby kwestię wyjaśnił  i  on powiedział, że nie będzie dalej tu pracował bo on razem z Burmistrzem zakończył dalszą  pracę. Państwo dobrze wiecie, że oświata to 40% środków finansowych to jest wielka odpowiedzialność wobec uczniów rodziców i nauczycieli to są pozyskiwane środki, dotacje. Powiem krótko zanim Panią Jastrzębską powołałem na to stanowisko do pełnienia obowiązków to wiele się nad tym zastanawiałem i w osobie Pani Jastrzębskiej widziałem najlepszą osobę, najlepszego kandydata i się nie zawiodłem. Powiem jedną rzecz nie było czasu żeby przeprowadzać konkurs bo czas uciekał i trzeba było pracować żeby nie stracić pieniądze, dopiero byłoby jak Gmina by straciła pieniądze jakby niektóre sprawy zostały zaniedbane. Jeżeli miałbym podjąć decyzję to na pewno taką samą bym podjął i Pani Jastrzębskiej jestem wdzięczny za to, że w tym okresie wykonała bardzo dużo dobrej pracy bo żadne sprawy z oświaty nie zostały zaniedbane i za to jej serdecznie dziękuję, a że nie było sprecyzowane dokąd Pani Jastrzębska ma pełnić obowiązki to nie moja rola tylko kadrowy ówczesny który był powinien nad tym czuwać i wiedzieć o tym taka jest moja odpowiedź.

Mieszkaniec Skępego

Tak Panie Burmistrzu ja się zgadzam tylko w ciągu sześciu miesięcy powinien odbyć się konkurs, a konkurs się nie odbył.

 

Burmistrz

Tak jak mówiłem to jest okres przejściowy i konkurs w lipcu – sierpniu się odbędzie. Powiedziano, ze Pani Jastrzębska ma 40 godzin w szkole,  zanim Pani Jastrzębska została p.o. Kierownika Oświaty odbyła się moja rozmowa z Panią Jastrzębską i Dyrektorem SP Panią Stankiewicz, która wyraziła zgodę na taki sposób funkcjonowania Pani Jastrzębskiej. Jak można w ciągu roku zmieniać dzieciom nauczyciela. Ja rozumnie, ze Pan tego doświadczenia nie ma i Pan tej oświaty nie czuje, ale ja przez wiele lat byłem nauczycielem i ja wiem, ze takich rzeczy się nie robi sama Pani Dyrektor to stwierdziła dlatego tak, a nie inaczej zostało zrobione.

 

Pani Elżbieta Kowalczyk – działkowiec

Witam Państwa ja jestem działkowcem z Łodzi  i od 26 lat mieszkam nad jeziorem Łąkie, połowę swojego życia spędzam, a drugą połowę w Łodzi. I od 26 lat ja z Państwem walczę o wszystko – o wodociąg,  o kosze, o śmieci,  zdążyłam tylko przez te 26 lat załatwić nazwę ulic i numery i to jest koniec. Prosiłam tyle razy o tablicę przy wjeździe od trasy 10 wzdłuż ulicy Wielokwiatowej na samym początku o tablicę z nazwami ulic gdzie co jest. Wjeżdżają karetki, wjeżdża straż i jeżdżą i szukają bo nie ma tablicy do tej pory jest to niezałatwione. Sprawa wodociągu chciałabym się dowiedzieć kiedy rzeczywiście ten wodociąg będziemy mieli i nam się mówi nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, a my się wozimy z tymi baniakami ze Skępego. Przecież my płacimy podatki i Skępe rośnie dzięki nam na pewno bo jak ja zamieszkałam to był tylko jeden sklep GS-u,  a teraz Skępe jest piękne, a my z tego niewiele mamy,  a my się dokładamy i to bardzo dużo. To nie znaczy, ze tylko płacimy za działki ile nie wiem ile i kto płaci, robimy zakupy, kupujemy produkty i z tego Państwo żyjecie. Jak kupiliśmy działki jezioro należało do strefy ciszy  w Starostwie się dowiedzieliśmy, ze strefa ciszy była, ale kończył się okres ochronny i należało to ponowić, ale poprzedni Pan Burmistrz zlekceważył sobie. Jeżdżą ślizgacze, jeżdżą motorówki, a jezioro nie jest wielkie ma 9  km. długości i nie jest szerokie coś z tym trzeba zrobić. Ja przyjeżdżam na sesję i mnie tu niektórzy Państwo bardzo dobrze znają. Chcielibyśmy żebyście Państwo wreszcie cokolwiek dla nas zrobili. Sprawa śmieci – dziękujemy bardzo, ze śmieci zabieracie nam Państwo w poniedziałek i piątek, ale chodzimy drogą i widzimy co się dzieje na poboczach my te butelki, puszki wyjmujemy z rowu i ustawiamy bliżej żeby były widoczne, ale samochód przejeżdżając nie zbierze tych  śmieci po prostu lekceważy sobie, a śmieci są z jednej i z drugiej strony drogi. Działkowicze tego nie robią, to ludzie młodzi przyjezdni, którzy wracają z pubu rzucają. Chcemy żebyście zaczęli się nami interesować bo nic nie robicie w naszym kierunku.

Jeśli chodzi o zarybianie jeziora kto ma na to wpływ przecież wędkarze płacą duże pieniądze,
siedzą z wędkami i nic nie mogą złowić dlatego, ze Panowie sieciami wyławiają ryby i my to widzimy i to są sprawy, które nas bardzo bolą nie może być tak, ze była strefa ciszy, a nie ma strefy dlatego, ze z rodziny byłego Burmistrza pozwolił na to żeby nie było strefy ciszy – tak być nie może - kiedy naprawdę się Państwo nami zainteresujecie ? 

W 2013 roku na 100% miał być wodociąg złożyliśmy wszystkie papierki wyznaczyliśmy punkty wodociągu i pytam Pana czy w tym roku będzie wodociąg odpowiedział, że w przyszłym roku. Dziesięć lat temu jak spisywaliśmy kto chce wodę to było 330 domków, a teraz na pewno dużo, dużo więcej – czy w Skępem jest tyle domów.

 

Pracownik Urzędu MiG. Pan Marian Gabryszewski

Szanowni Państwo dokumentacja jest zrobiona na działki i trwało to bardzo długo i mozolnie, z tego względu, iż trudno było się skontaktować z właścicielami działek, część właścicieli nie mogła się porozumieć pomiędzy sobą jako współwłaściciele, a my musieliśmy posiadać pisemne oświadczenie wszystkich właścicieli i współwłaścicieli do dysponowania gruntem to trwało długo prawie 3 lata. Obecnie jest prawomocne pozwolenie na budowę, który ma być budowany w przyszłym roku.  Wodociąg ponad 10 km. i 185 przyłączy, a planowane było ponad 450 przyłączy pozostali właściciele nie podpisali zgody na wejście na grunt. Drugą sprawą jest to, żeby podłączyć do wodociągu tych 185 domków to należy myśleć, ze w przyszłości pozostali właściciele będą chcieli się podłączyć do wodociągu, a w między czasie należy zwiększyć stację uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci i za tym idą pieniądze.

Następnie poinformował nt. urządzeń wodociągowych jak są już bardzo zużyte i przegrzane jesteśmy na granicy wytrzymałości urządzeń, które pracują.

Pracownik Urzędu MiG. Pan Krzysztof Małkiewicz

Ustawa z 1996 roku zobowiązywała wszystkich do podpisania umowy na odbiór odpadów z nieruchomości właściciele powinien mieć pojemnik i możliwość udokumentowania odbioru odpadów tj. faktura za odbiór. 

Mieszkańcy naszej Gminy nie wywożą śmieci do lasu bo to jest nielogiczne, ani nie wyrzucają do rowu ponieważ i tak muszą płacić za wywóz odpadów.

Ponieważ nie zadziałało to w Polsce i ustawa została znowelizowana w 2012 roku gdzie przepisy weszły 1 lipca 2013 roku. Z mocy ustawy każda Gmina w Polsce zobowiązana została, że od zamieszkałych nieruchomości będą zabierane odpady. Każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów.

Następnie Pan Krzysztof Małkiewicz dokładnie omówił temat dot. zawierania umów przez właścicieli domków letniskowych.

Burmistrz

Ja chciałem powiedzieć, ze Pani  nie może wyjechać stąd ponieważ Gmina Skępe jest piękną i atrakcyjną Gminą i będziemy czynić wszystkie starania w tym kierunku,  żeby osoby które chcą zamieszkać miały jak najlepsze warunki i żeby życia nie utrudniać, ale poprawiać. W mentalności społeczeństwa powinno być zakodowane dbanie o miejsce w którym mieszka bo pracownicy jeżdżą zbierają śmieci i za dwa, trzy dni znowu jest to samo.

Przyłączenie wody jest zaplanowane na 2016 rok jeżeli jest planowany wodociąg i tyle osób do przyłączenia to powinno się rozpocząć od budowy stacji uzdatniania wody z prawdziwego zdarzenia i od tego powinno się rozpocząć. Chcemy na ten cel pozyskać środki z Unii Europejskiej i dlatego mamy zaplanowane na przyszły rok.

Wracając do tematu strefy ciszy będę chciał zrobić spotkanie i wypracować pewne stanowisko

w najbliższym czasie do tematu wrócimy.

Jeziora nie są naszą własnością, a gospodarką zarybiania zarządza Gospodarstwa Rybackie, które dzierżawią od Urzędu Marszałkowskiego i ja takie rozmowy prowadzę nt. zarybiania.

 

Pani Anna Bąkowska – działkowiec

Nazywam się Anna Bąkowska też mam działkę od 26 lat i właśnie te skutery wodne to jest ogromny problem. Chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa osobom korzystającym z jeziora. Niejednokrotnie wypożyczają skutery osoby pijane i czy nie można zobowiązać wypożyczającego do badania stanu trzeźwości. Czy nie można wymienić skutery jak już muszą być na elektryczne czy nie można wypożyczać kajaków, łódek czy rowerów wodnych, ze skuterów korzysta garstka ludzi młodych odważnych bez wyobraźni. Byliśmy świadkami gonienia łabędzi na skuterach wodnych.

Odnośnie śmieci my zawarliśmy umowę w Lipnie i odpady są odbierane i nie ma problemu, a jak zapomną to przyjeżdża śmieciara z Gminy i zabiera tak, że nie ma problemu i ja jestem zadowolona.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Problem tych skuterów wodnych narasta.

Burmistrz

Jest to naprawdę bardzo poważny problem i nie ma co ukrywać tak jak mówiłem wrócimy do tematu.

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Są ścieżki rowerowe, ale po tych ścieżkach też kłopot jeździć bo jeżdżą kłady, motory i też utrudniają jeżdżenie i stwarzają niebezpieczeństwo.

Pani Elżbieta Kowalczyk – działkowiec

Co z tymi tablicami wjazdowymi na działki z trasy nr 10, a konkretnie żeby była tablica tzw. legenda – przynajmniej dwie te tablice powinny być.

Mieszkaniec Skępego

Panie Burmistrzu ja zadałem pytanie jeszcze takie pytanie co z Przedszkolem w Wiosce,

dwa tygodnie temu rozmawiałem z Panem telefonicznie odnośnie drogi przy nadstawni,

chciałem się dowiedzieć jak wygląda temat odnośnie lamp, wykupienia  gruntów od kolei,

za przegrane sprawy z czyich pieniędzy będzie płacone – czy z podatników, kto będzie płacił.

Przewodniczący Rady

Konkretnie Panie Małkiewicz

Mieszkaniec Skępego

Firma w Łąkiem była sprawa i ta sprawa została przegrana

Burmistrz

W sprawie Pana Sekretarza (Sobocińskiego) obecnie  jest na zwolnieniu lekarskim i z tego tytułu są oszczędności obecnie ZUS płaci (wcześniej dokładnie Burmistrz ten temat wyjaśniał).

Panie Małkiewicz ja pierwsze słyszę i nie wiem o żadnej przegranej sprawie w Łąkiem po prostu powiem uczciwie opowiada Pan dziwactwa.  Jeżeli chcę zadać pytanie to przynajmniej jasno precyzuje swoje myśli żeby był sens zadanego pytania, a Pan wie że w jakimś kościele dzwonią tylko nie wie w jaki kościół – to trzeba zlokalizować to jest jedna kwestia.

Druga kwestia jest taka, że ja ciekawych rzeczy się od Pana dowiaduję i myślę, ze może potrzebuje Pan jakiegoś pomocnika.

(w tym momencie pyskówka P.Małkiewicza)

Wracając do Wioski – dalej są prowadzone rozmowy wczoraj byli przedstawiciele Agencji i była Pani Konserwator i prowadzimy starania żeby ten obiekt przejąć.- sprawa jest skomplikowana, ale jesteśmy dobrej myśli, ze zostanie sfinalizowany.

Wracając do drogi o której Pan mówił koło nadstawni – rzeczywiście tam byliśmy i zostało zrobione rozgraniczenie bo słupki były usunięte obecnie jest doprowadzone do normalności
i dalej będziemy prowadzić dalsze działania, ale to trzeba trochę czasu, a z koleją  - będziemy się starali żeby temat sfinalizować.

Radny Pan Roman Targański

Ja mam propozycję do Pana Burmistrza odnośnie jezior – jest dużo  wędkarzy ja wiem, ze nie są jeziora naszą własnością, ale wędkarze sugerują żeby jedno jezioro mogli zarybiać i dbać

o to jezioro i żeby mogli sobie spokojnie wędkować jest zrzeszonych ok.100 osób.

Należy pomyśleć żeby jedno jezioro przeznaczyć dla wędkarzy, a drugie zostawić dla skuterów

należy ten temat rozważyć.

Burmistrz

Ja podzielam pogląd tylko jest kwestia prawna bo to jest podstawowy dylemat do zrobienia tego wszystkiego w tej chwili nie znam formalno-prawnych umocowań do tematu wrócimy.

Dyrektor Przedszkola Pani Jadwiga Ziętek

Proszę Państwa zakończył się rok szkolny i chciałam organowi samorządowemu podziękować za dobrą współpracę za udział w uroczystościach i wszystkich przedsięwzięciach. Pragnę także poinformować,  iż nasi wychowankowie na różnych  konkursach zdobywali wysokie miejsca i wyróżnienia. Ostatnim konkurs „Śpiewać każdy może” realizowany przez Powiat i w kategorii przedszkola na 25 miejsc pierwsze miejsce zdobyła Ola Stankiewicz z naszego przedszkola, a drugie miejsce Adaś Jabłoński również z Przedszkola „Pod Lipami”. Zblizają się urlopy życzymy wszystkim zdrowego wypoczynku i wszystkiego dobrego.

 

Radna Pani Anna Sobocińska

Ja chciałam zapytać Pana Krzysztofa Małkiewicza odnośnie śmieci na wielu przystankach są kosze wypełnione  i nie zawsze firma odbierająca śmieci usuwa z tych koszy – chciałam zaznaczyć, ze te śmieci nie są posegregowane. Co z tym robić i czy ta firma jest zobowiązana zabierać te śmieci.

Pracownik UMiG. Krzysztof Małkiewicz

Firma która wygrała przetarg zabiera odpady zgodnie z ustawą z nieruchomości zamieszkałych, a przystanki są nieruchomościami niezamieszkałymi i to  nie wchodzą w zakres ich obowiązków.

 

Na zakończenie Panu Burmistrzowi zostały złożone życzenia imieninowe i wręczone kwiaty.

a
Pkt 9

  Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej - słowami SZANOWNI PAŃSTWO – ZAMYKAM IX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady X Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

 

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk