Uchwała Nr XI/58/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Nr IX/208/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.[1]) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627, ze zm[2].)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie.

2.  Uzasadnienie opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Pismem znak ŚG-III.7122.41.2015 z dnia 23.06.2015r. (data wpływu: 01.07.2015r.) Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przesłał Radzie Miejskiej w Skępem do uzgodnienia projekt uchwały Nr IX/208/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie. Po przeanalizowaniu wszystkich zapisów Rada Miejska w Skępem stwierdza, że przedstawiony projekt należy zaopiniować negatywnie, ponieważ:

 1) w uchwale wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), z wyłączeniem inwestycji, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Wśród przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko są inwestycje celu publicznego realizowane głównie przez jednostki samorządu terytorialnego, takie jak:

 · sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km,

 · rurociągi wodociągowe magistralne,

 · drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości 1 km,

 · urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.

 Ww. inwestycje w większości przypadków planowane są na terenach nie będących wybitnie wymagającymi ochrony (jak np. pas drogowy, droga o nawierzchni nieutwardzonej, tereny już przekształcone, itp.), wobec czego przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania na środowisko nie zawsze jest konieczne. Pozostawienie proponowanego przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego zakazu spowoduje często bezzasadne przedłużanie procesu inwestycyjnego, jego podrażanie poprzez konieczność sporządzenia dokumentacji środowiskowej w postaci raportu oddziaływania na środowisko. To zaś, rodzić może konsekwencje w postaci zmniejszenia ilości inwestycji na terenach objętych obszarem chronionego krajobrazu, a w szczególnych przypadkach może dojść do odstąpienia od realizacji inwestycji.

 2) w uchwale wprowadzono zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Wprowadzenie 100 m zakazu lokalizowania zabudowy jest zbyt restrykcyjnym, ponieważ uniemożliwia lokalizowanie przedsięwzięć w miejscach, które nie są wykorzystywane w celach rekreacyjnych (np. plażowanie, itp.), jak również nie są atrakcyjne dla fauny, w tym ptactwa wodnego. Zmniejszenie szerokości tego pasa do 50 m w zupełności zagwarantuje prawidłowe gospodarowanie zasobami przyrody, nie zakłóci ekosystemów oraz pozwoli na optymalne i racjonalne zagospodarowanie terenów przyjeziornych.

 Istnienie zakazu zabudowy w pasie 100 m uniemożliwia rozporządzanie właścicielom nieruchomości zlokalizowanych w tym pasie zgodnie z ich przeznaczeniem. Również należy nadmienić, iż wartość rynkowa i użytkowa tych nieruchomości znacznie spada.

 Biorąc powyższe pod uwagę sugeruje się, by przesłana uchwała została skorygowany poprzez:

 1) zwolnienie z zakazu, o którym mowa w § 5 ust. 2 opiniowanej uchwały inwestycji celu publicznego oraz inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

 2) zmianę zakazu, o którym mowa w § 5 ust. 7 opiniowanej uchwały w zakresie lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

 W świetle przedstawionych faktów, przedstawione zmiany do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego są w pełni uzasadnione.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 628, poz. 842, M. P. z 2013 r., poz. 835, z 2014 r., poz. 805, poz. 850, poz. 1002, poz. 1101, poz. 18,63, M. P. z 2014 r., poz. 958, Dz. U. z 2015 r., poz. 222.