PROTOKÓŁ NR XI/VII/2015

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  23 lipca 2015 roku

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1000 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem          - wg załączonej listy obecności

2. Piotr Wojciechowski                            - Burmistrz

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Barbara Leśniewska                          - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                          - Sekretarz

 

X Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami - serdecznie  witam na sesji Pana Burmistrza z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy, Witam Radnych Rady Miejskiej w Skępem  OTWIERAM  XI  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu)w związku z tym, Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Nieobecny radny Mirosław Redecki oraz radny Zbigniew Walewski.

Radna Pani Maria Krymka spóźniła się i uczestniczyła w obradach i głosowaniu od pkt 2.

 

Przyjęcie protokołu Nr X  z dnia 30 czerwca 2015 roku

 

Do protokołu Nr X Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12  radnych)

 

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Radni nie wnieśli wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie (głosowało 12 radnych).

 

Wybór sekretarza obrad

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Janusza Kozłowskiego

 

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uchwały Nr IX/208/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz, który dokładnie omówił ww temat.

Głos zabrali;

Radny Pan Janusz Kozłowski

Jeśli dobrze zrozumiałem jak Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego skoryguje

zmiany w tej uchwale to my zgodzimy się na to.

Burmistrz

Tak jeżeli uzupełnią o te nasze propozycje, które są w uzasadnieniu przedstawione. Rozmawiałem między innymi z Gminą Lipno, która też uważa, że  podjęta uchwała przez Sejmik Województwa powinna być wcześniej skonsultowana i uzgodniona dlatego dziś została wywołana  ww uchwała.

 Radny Pan Grzegorz Sekulski

Czy to nie odbije się negatywnie na naszej Gminie?  bo jakieś restrykcje i utrudnienia będą.

Burmistrz

Właścicielem wszystkich jezior jest Urząd Marszałkowski i dlatego  my występujemy w tym kierunku żeby te restrykcje i ograniczenia nie były wprowadzone bo byłoby niekorzystnie  dla naszej Gminy i dlatego podejmujemy uchwałę, że się z tym nie zgadzamy.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Może ja uzupełnię swoją wypowiedź - jeżeli w przyszłości w jakimś miejscu tym chronionym powstałyby domki letniskowe i chcąc poprowadzić media np. wodociąg, kanalizację - ja mówię o przyszłości i jeżeli uchwała byłaby przyjęta w takiej formie jak zaproponował Sejmik wówczas będzie nas drożej kosztowało i będą utrudnianie bo wówczas będą potrzebne uzgodnienia z ochroną środowiska itp.

 

Radny Pan Mieczysław Weber

Szanowni Państwo do tej pory obowiązywał nas pas

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Właśnie chciałem powiedzieć, że to będzie z korzyścią ta zmiana ze 100 m na 50 m.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Czy ktoś z Państwa ma pytania w tym temacie?

Nikt nie wniósł więcej pytań, ani uwag do przedstawionej uchwały

 

Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii uchwały Nr IX/208/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie. Radni w obecności   13 członków jednogłośnie przyjęta uchwałę.

 

Pkt 3

  Zakończenie

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

SZANOWNI PAŃSTWO – ZAMYKAM XI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

 

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk