Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przedmiot: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.10.2015.

 

W dniu 01.09.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 225210-2015.

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

 

I. Instrukcja Dla Wykonawców:

1. W § 11 po ust. 22 dodaje się ust. 23 o następującym brzmieniu:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuję Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić o jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.

 

II. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Pkt. 4 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1.    Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1)    Oferujemy wykonanie całości zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za:

 

Wartość netto

Podatek VAT1

Wartość brutto1

 

 

 

zgodnie z załączonym do oferty Wykazem cen (Załącznik nr 1a).

_________________________

1W przypadku, gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT) cena brutto może nie zawierać podatku VAT w zakresie towarów lub usług objętych takim mechanizmem.

2. Punkt 14 otrzymuje numer 15.

3. Dodaje się punkt 14 w następującym brzmieniu:

W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (*niewłaściwe skreślić)

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………………………………………………………

oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …………………..……………. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone kursywą wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

 

Zmiany te uwzględnia zmieniony załącznik nr 1, który jest od tego momentu obowiązujący.

 

III. Załącznik nr 1a – Wykaz cen

Pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

Na cenę całkowitą w Formularzu Oferty składają się ceny za poszczególne elementy:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Lp.

Nazwa elementu

Jm.

Ilość

Cena jed. brutto1

Wartość brutto1

1.

Laptop z oprogramowaniem – system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe

Szt.

5

 

 

 

________________________

1W przypadku, gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego (np. ze względu na tzw. mechanizm odwróconego podatku VAT) cena brutto może nie zawierać podatku VAT w zakresie towarów lub usług objętych takim mechanizmem

 

Zmiany te uwzględnia zmieniony załącznik nr 1a, który jest od tego momentu obowiązujący.

 

 

 

Pozostałe SIWZ pozostałe bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie w związku z faktem, iż wniesione zmiany wymagają wprowadzenia dodatkowego czasu na przygotowanie ofert zmianie ulega termin składania ofert.

 

Oferty należy składać do dnia 10.09.2015 r. do godz. 11.00.

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.09.2015 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta I Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr 12.

 

 

Skępe, dn. 03.09.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego projektu
“Postaw na Przedszkolaka!”

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2015 na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

Centrum Komputerowe Marcin Łazarski,
 ul. Planty 51, 87-810 Włocławek

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Centrum Komputerowe Marcin Łazarski, ul. Planty 51, 87-810 Włocławek spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin realizacji

Razem

1

Centrum SEDNO sp. z o.o.,

ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

Oferta odrzucona

2

Prime Computers Dariusz Leszczyński,

ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław

Oferta odrzucona

3

MIX PARTNER Artur Tułodziecki,

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 87-600 Lipno

66,86 pkt.

1,18 pkt.

68,04 pkt.

4

BACOM Bartosz Wesołowski,

ul. Kołłątaja 6a, 41-200 Sosnowiec

93,82 pkt.

2,00 pkt.

95,82 pkt.

5

Centrum Komputerowe Marcin Łazarski,

 ul. Planty 51, 87-810 Włocławek

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

6

F.H.U. KRAWO Wojciech Chanaluk,

Posądza 64, 32-104 Koniusza

Oferta odrzucona

7

-INTEGRA sp. z o.o.,

ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock

82,73 pkt.

2,86 pkt.

85,59 pkt.

8

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber,

ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław

79,24 pkt.

4,00 pkt.

83,24 pkt.

9

Syriana Joanna Fischer,

 ul. Porębskiego 28/17, 80-180 Gdańsk

Oferta odrzucona

10

ecconect sp. z o.o.,

 ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

81,35 pkt.

2,50 pkt.

83,85 pkt.

11

OLBAR Stankiewicz Patryk,

ul. 1 Maja 89, 87-630 Skępe

79,00 pkt.

1,43 pkt.

80,43 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lub w art. 94, ust. 2, pkt 2 ustawy.

Skępe, 17.09.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!”

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,  poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2015 na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu “Postaw na Przedszkolaka!” zamówienie zostało udzielone następującym wykonawcom:

 

Centrum Komputerowe Marcin Łazarski,
 ul. Planty 51, 87-810 Włocławek

Data udzielenia zamówienia: 29.09.2015 r.

 

Skępe, 07.10.2015 r.

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe