Skępe, dn. 07.09.2015r.

 

 

UMiG.6733.2.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000  Nr 98 poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Burmistrz Miasta
i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 07.09.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

-  zabudowie słupa z rozłącznikiem linii napowietrznej średniego napięcia,

-  budowie linii kablowej średniego napięcia,

-  budowie stacji transformatorowej 15/0, 4 kV,

-  budowie linii kablowej niskiego napięcia,

przewidzianych do realizacji na działkach  nr. ew. 166, 223, 158/1  położonych w miejscowości Sarnowo, gmina Skępe

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
      Piotr Wojciechowski