Skępe, dn. 21.10.2015r.

UMiG.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000  Nr 98 poz. 1071) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 21.10.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

- budowie linii kablowej 0,4 kV z szafkami kablowo - pomiarowymi zasilającymi projektowane budynki mieszkalne na działkach nr ew. 48/1, 48/3, 48/5, 48/6 poprzez działki nr ew. 37, 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 49 w miejscowości Franciszkowo, gmina Skępe  

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski